Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Tjänster

Råd i arkivfrågor

Företagets historia är en unik resurs som bör bevaras. Den är viktig när det gäller att visa upp sig utåt.
Att visa en företagshistoria av kvalitet och kompetens är ett ovärderligt marknadsföringsinstrument.
Inåt kan företagets historia användas för att stärka företagskulturen till exempel vid
omorganisationer eller fusioner. Kort sammanfattat kan man urskilja tre viktiga huvudpunkter som
företaget har att ta ställning till när det gäller att bevara arkivhandlingar:
bevara information som behövs för företagets eget behov
bevara information som kan vara historiskt intressant
bevara information som regleras av lagar och avtal
Det finns en mängd handlingar som kan ha stor betydelse inom företaget för lång tid framåt. Allt
behöver dock inte sparas. Näringslivsarkiv i Norrland-NIN hjälper till med råd och vägledning när det
gäller gallring och dokumenthantering.

Arkivförvaring

Vi tar emot, vårdar och förvarar Ditt företags arkiv på ett säkert sätt till låga kostnader och vi svarar
för att Dina handlingar efter avlämnande förvaras väl skyddade mot brand, fukt och obehörig insyn.
Deponenten har givetvis fri tillgång till sina handlingar även efter att de levererats till oss och vi
återsöker också de handlingar deponenten behöver tillgång till. Som deponent bestämmer Du själv
vilken tillgång utomstående skall ha till Ditt arkiv, även om Näringslivsarkiv i Norrland-NIN arbetar för
att främja vetenskaplig forskning på företagsarkiv.

Daniel 2013-12-05