Graninge Bruk 1873-1969 | Årtal: 1873 — 1969

Arkivbildare: Graninge Bruk 1873-1969

Verksamhetsperiod: 1873 — 1969

Historik arkivbildare:

Graninge Bruk Guvernören i Västernorrland, lagmannen, generalmajoren (utnämndes till general år 1675 av Carl XI), ägaren till Holms Gård vid Ångermanälven och friherren Carl Larsson Sparre (1627-1702), besökte Graningeområdet 1669 för att lösa en marktvist mellan två svedjefinnar i Östergraninge och Sörgraninge. Han fann att trakten hade de stora råvarutillgångar som behövdes för att starta ett järnbruk. Efter ansökan till Bergskollegium, erhöll han sina järnbruksprivilegier den 19 november 1673. Bruket med masugnar och hammarsmedja stod färdigt år 1677 och var det första i Ångermanland, men det brändes ner samma år, den 19 september, av norrmän som härjade i området. — Här finns det flera versioner av vad som hände och i vilken ordning, men detta verkar vara vad som är närmast sanningen: — Den 7 september 1675 utnämndes Sparre till general med chefskap över den norrländska milisen med uppgift att sköta försvaret av Västernorrland. Han förfogade 1677 över en styrka på ca 1700 man, däribland 3 kompanier (250-600 man) jämtlänningar som räknades som mindre pålitliga. Den 19 september 1677 brändes Graninge bruk ner av ett Romsdalskt kompani (20-30 Dragooner enligt nedskriven berättelse), vars mål var att återerövra Jämtland till Danmark (danskarna ville ta tillbaka vad de förlorat i freden vid Brömsebro 1645 i den s.k. Gyldenløverfejden 1675-1679). Danskarna hade också, enligt uppgift, satt ett pris på chefen för de svenska styrkornas huvud, Carl Larsson Sparre. För att fiendestyrkan skulle hitta till bruket i Graninge krävdes vägvisning, och en version säger att den jämtländska allmogen tvingades att visa vägen. En annan säger att de villigt ställde upp. Det är inte helt osannolikt att jämtlänningarna var välvilliga, eftersom de redan hade tagit ställning och valt Danmark-Norge (misstron mot det svenska styret var utbrett i provinsen). Vid tillfället hade Sparre samlat sina styrkor i trakten av Borgsjö i Medelpad, vilket gjorde att både bruket och gränsen mellan Ångermanland och Jämtland var oskyddade. Bruksfolket kunde ju inte gärna göra motstånd på egen hand mot tränade soldater. När man fick vetskap om inkräktarna gick allmogen i Sollefteå, Långsele och Helgum ”man ur huse” för att angripa dem, men då hade redan de dansk-norska dragoonerna dragit sig tillbaka till Jämtland. Året efter gav sig Sparre med sin norrländska milis in i Norge och lät bränna ner Röros kopparverk, i vad som ser ut som en ren hämndaktion för vad som hänt vid Graninge bruk. Senare under året 1678 avskedades Sparre från armén då kungen inte var nöjd med det sätt han ledde den nordsvenska armén. Det finns också en annan förhistoria bakom varför danskarna brände Graninge bruk. En finsk kapten, Lars Gercke, som skickats från Skeppsholmen till Norrland, företog sig på eget bevåg en räd från Medelpad in i Fors socken i östra Jämtland, där hans manskap brände ner elva gårdar den 7 september 1677. Kaptenen sändes tillbaka till Stockholm för räfst (räfst=grundlig undersökning av brott) men skadan var redan skedd och kanske var Lars Gerckes tilltag anledningen till att Sparre fick ”ett pris på sitt huvud” och till att Graninge bruk brändes. — Elva år senare, år 1682, var bruket återuppbyggt och verksamheten kunde åter starta, men sjömalmen från Graningesjön visade sig vara oduglig för järnframställning. Malmen som användes fraktades istället från Utö gruva i Stockholms skärgård med segelbåt till Hammar (utanför Kramfors) vidare till Sollefteå med s.k. flodhaxe, och därifrån vidare till bruket i Graninge med häst. Eftersom det inte fanns vägar skedde transporten från Sollefteå till Graninge vintertid. Vägen genom skogen till Graninge kom att kallas ”Järnvägen” och användes i 200 år. Karl XI:s reduktion innebar att adeln fick lämna ifrån sig förläningar som de tidigare fått sig tilldelat av Kronan. Sterbhuset efter Lars Sparre (Far till Carl Larsson Sparre) hade tidigare sålt en förläning till Lars Fleming, och i kontraktet fanns en skrivning som gjorde att när Kronan återtog förläningen stämde Fleming sterbhuset. Rättsprocessen avgjordes till Flemings förmån och Graninge bruk med tillhörande hemman överfördes till honom (mer om detta finns att läsa i ”Graningeverken historisk skildring” och ”Historisk Skildring av Graningeverken och dess ledare under 320 år”). År 1691 tvingades Sparre lämna bruket och dess hemman till friherre Lars Fleming (1621-1699). Sonen Magnus Fleming (1655-1718) fullföljde sin fars planer på upprustning av Graninge bruk och uppbyggnad av Sollefteå masugn. År 1719 såldes Graninge och Sollefteå bruk till stockholms-köpmannen Johan Clason (1667-1747). Chefskapet stannar inom familjen Clason i över 100 år, ända till 1820-talet, när Jacob Kristian Clason (1769-1848) tvingas i konkurs. En av de nya ägarna, Per Wilhelm Gavelius (1773-1840), är dock gift med Clasons syster, Katarina Helena. Denna Katarina Helena leder bolaget mellan 1840-1843, åren närmast efter makens död. ”Hon var en kraftfull, praktiskt duglig kvinna med starkt ordningssinne, sträng och ibland något het” (citat från ”Graningeverken och dess ledare under 320 år”). Åren 1808 och 1809 byggdes bruket ut med spik- råståls- och plåthammare. En konkurs satte tillfälligt stopp på verksamheten år 1821-1824, men bruket inköptes av friherre Nordenfalk på Holm, lagman Per Wilhelm Gavelius och landshövdingen Nieroth (en tredjedel var) och drevs vidare. Den 1 november 1847 bildades Holms och Graninge Bruks bolag efter en sammanslagning av Graninge, Bollsta, Forsse, Sollefteå, och Gålsjö bruk. År 1873 upplöstes Holms och Graninge Bruks bolag och i dess ställe bildades Graningeverkens AB med Gavelius som chef. Sågverksrörelsen utvecklades till den helt dominerande och mest framgångsrika grenen av bolaget. Omkring år 1930 ägde bolaget 110 000 hektar skog och sysselsatte kring 430 arbetare, men då var sågverksrörelsen inte längre framtiden, vilket man kan se i mellankrigstidens vikande konjunkturer. Från 1930-talet och framåt var det cellulosafabriken (sågverket i Sandviken byttes ut mot en cellulosafabrik) och framför allt vattenkraften som var bolagets framtid. Man köpte upp elföreningar och elbolag och införlivade i Graningekoncernen och under 1950- och 1960-talen satsade man stort på egna kraftverksbyggen, och bolaget höll på att omvandlas igen- denna gång till en storskalig elproducent. Sågverksindustrin var under denna period dock på intet sätt avslutad, utan fortsatte att utvecklas ända in på 1990-talet. Bl.a. investerade man i och uppförde den nya Bollstasågen. Utvecklingen mot vattenkraften fick följden att bolaget åter började splittras upp. Redan 1961 avyttrades Sandvikens Cellulosa och Utansjö Cellulosa och Bollsta sågverk såldes till Rottneros respektive SCA i början av 1990-talet. Bolaget köptes upp av Graninge AB år 2000 och Graninge AB köptes i sin tur upp av Sydkraft, där E.ON hade aktiemajoriteten, år 2004. Båda företagen bytte namn till E.ON år 2005. Arkiven efter Graningeverken, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN med föregångare sträcker sig från slutet av 1500-talet och fram till år 2004. Den större delen av arkivet levererades till NIN under våren år 2000 från bolagets centralarkiv i Bollstabruk. Arkiven ägs idag av Statkraft Sverige AB. I Graninge finns idag kvar bl.a. vattenhjul, smedjor, arbetarlängor och flygelbyggnaderna till herrgården. Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1896 Sågtimmerbok
  2 1897 Sågtimmerbok
  3 1898 — 1899 Sågtimmerbok
  4 1899 Sågtimmerbok
  5 1896 — 1900 Sågtimmerbok
  6 1874 — 1878 Spannmålskladd
  Innehåller uppgifter om utkvitterade kvantiteter på individnivå
  7 1882 — 1886 Uttagsböcker för spannmål och saltvaror
  Innehåller även uppgifter om de anställdas uttag av varor
  8 1888 — 1892 Uttagsböcker för spannmål och saltvaror
  Innehåller även uppgifter om de anställdas uttag av varor
  9 1893 — 1900 Uttagsböcker för spannmål och saltvaror
  Innehåller även uppgifter om de anställdas uttag av varor
  10 1898 — 1900 Uttagsböcker för spannmål och saltvaror
  Innehåller även uppgifter om de anställdas uttag av varor
  11 1923 — 1927 Handlingar angående tråddrageriet
  12 1920 — 1930 talet Diverse handlingar;
  Avtal, skrivelser, rapporter och brev från 1920-talet, t.ex.
  Arbetsavtal 1924-1931
  Handlingar rörande jordbruket 1920-1936 såsom födorådskontrakt, auktionsprotokoll, leveranskontrakt och statistik, samt handlingar från 1920- och 1930-talen angående tråddrageriet och spiksmedjan
  Nr 8
  13 1825 — 1950 Diverse handlingar;
  Tomtplan över Graninge Bruk (omkring 1900?)
  Lantbruksingenjör Holms utredning angående jordbruken vid Graninge, Bollsta, Forsse, Sandviken och Utansjö 1932
  Kolbrygga vid Graninge 1891
  Arrendering av Graninge jordbruk på 1950-talet
  Graninge torvströförening på 1930-talet
  Graninge bönhus omkring sekelskiftet 1900
  Blästa rotehållare på 1870-talet
  Räkenskapshandlingar 1825-1880
  Nr 9
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1873 Capitalbok
  2 1873 Journal
  3 1873 Afräkningsbok
  4 1873 Cassabok
  5 1874 Capitalbok
  6 1874 Journal
  7 1874 Afräkningsbok
  8 1874 Cassabok
  9 1875 Capitalbok
  10 1875 Journal
  11 1875 Afräkningsbok
  12 1875 Cassabok
  13 1875 — 1877 Memorial
  14 1876 Kapitalbok
  15 1876 Journal
  16 1876 Afräkningsbok
  17 1876 Kassabok
  18 1877 Kapitalbok
  19 1877 Journal
  20 1877 Afräkningsbok
  21 1877 Kassabok
  22 1878 Kapitalbok
  23 1878 Journal
  24 1878 Afräkningsbok
  25 1878 Kassabok
  26 1878 — 1881 Memorial
  27 1879 Kapitalbok
  28 1879 Journal
  29 1879 Afräkningsbok
  30 1879 Kassabok
  31 1880 Kapitalbok
  32 1880 Journal
  33 1880 Afräkningsbok
  34 1880 Kassabok
  35 1881 Kapitalbok
  36 1881 Journal
  37 1881 Afräkningsbok
  38 1881 Kassabok
  39 1882 Kapitalbok
  40 1882 Journal
  41 1882 Afräkningsbok
  42 1882 Kassabok
  43 1882 — 1885 Memorial
  44 1883 Kapitalbok
  45 1883 Journal
  46 1883 Afräkningsbok
  47 1883 Kassabok
  48 1884 Kapitalbok
  49 1884 Journal
  50 1884 Afräkningsbok
  51 1884 Kassabok
  52 1885 Kapitalbok
  53 1885 Journal
  54 1885 Afräkningsbok
  55 1885 Kassabok
  56 1886 Kapitalbok
  57 1886 — 1887 Kapitalbok
  58 1886 Journal
  59 1886 Afräkningsbok
  60 1886 Kassabok
  61 1886 — 1891 Memorial
  62 1887 — 1888 Kapitalbok
  63 1887 Journal
  64 1887 Afräkningsbok
  65 1887 Kassabok
  66 1887 — 1890 Memorial
  67 1888 Kapitalbok
  68 1888 Journal
  69 1888 Afräkningsbok
  70 1888 Kassabok
  71 1889 Kapitalbok
  72 1889 Journal
  73 1889 Afräkningsbok
  74 1889 Kassabok
  75 1890 Kapitalbok
  76 1890 Journal
  77 1890 Afräkningsbok
  78 1890 Kassabok
  79 1891 Kapitalbok
  80 1891 Journal
  81 1891 Afräkningsbok
  82 1891 Kassabok
  83 1892 Kapitalbok
  84 1892 Journal
  85 1892 Afräkningsbok
  86 1892 Kassabok
  87 1893 Kapitalbok
  88 1893 Journal
  89 1893 Afräkningsbok
  90 1893 Afräkningsbok
  91 1893 Kassabok
  92 1894 Kapitalbok
  93 1894 Journal
  94 1894 Journal
  95 1894 Afräkningsbok
  96 1894 Kassabok
  97 1894 — 1899 Memorial
  98 1895 Kapitalbok
  99 1895 Journal
  100 1895 Afräkningsbok
  101 1895 Kassabok
  102 1896 Kapitalbok
  103 1896 Journal
  104 1896 Afräkningsbok
  105 1896 Kassabok
  106 1897 Kapitalbok
  107 1897 Journal
  108 1897 Afräkningsbok
  109 1897 Kassabok
  110 1898 Kapitalbok
  111 1898 Journal
  112 1898 Afräkningsbok
  113 1898 Kassabok
  114 1899 Kapitalbok
  115 1899 Journal
  116 1899 Afräkningsbok
  117 1899 Kassabok
  118 1900 Kapitalbok
  119 1900 Journal
  120 1900 Afräkningsbok
  121 1900 Kassabok
  122 1900 — 1904 Memorial
  123 1901 Kapitalbok
  124 1901 Journal
  125 1901 Afräkningsbok
  126 1902 Kapitalbok
  127 1902 Kassabok
  128 1903 Kapitalbok
  129 1903 Journal
  130 1903 Afräkningsbok
  131 1903 Kassabok
  132 1904 Kapitalbok
  133 1904 Journal
  134 1904 Afräkningsbok
  135 1904 Kassabok
  136 1905 Kapitalbok
  137 1905 Journal
  138 1905 Afräkningsbok
  139 1906 Kapitalbok
  140 1906 Afräkningsbok
  141 1906 Kassabok
  142 1907 Kapitalbok
  143 1907 Journal
  144 1907 Afräkningsbok
  145 1907 Kassabok
  146 1908 Kapitalbok
  147 1908 Journal
  148 1908 Afräkningsbok
  149 1908 Kassabok
  150 1909 Kapitalbok
  151 1909 Journal
  152 1909 Afräkningsbok
  153 1909 Kassabok
  154 1910 Kapitalbok
  155 1910 Journal
  156 1910 Afräkningsbok
  157 1910 Kassabok
  158 1911 Kapitalbok
  159 1911 Journal
  160 1911 Afräkningsbok
  161 1911 Kassabok
  162 1912 Kapitalbok
  163 1912 — 1913 Kapitalbok
  164 1912 Journal
  165 1912 — 1913 Journal
  166 1912 Afräkningsbok
  167 1912 — 1913 Afräkningsbok
  168 1913 — 1914 Kapitalbok
  169 1913 — 1914 Journal
  170 1913 — 1914 Afräkningsbok
  171 1913 — 1914 Kassabok
  172 1914 — 1915 Kapitalbok
  173 1914 — 1915 Journal
  174 1914 — 1915 Afräkningsbok
  175 1915 — 1916 Kapitalbok
  176 1915 — 1916 Journal
  177 1915 — 1916 Afräkningsbok
  178 1916 — 1917 Kapitalbok
  179 1916 — 1917 Journal
  180 1916 — 1917 Afräkningsbok
  181 1917 — 1918 Journal
  182 1917 — 1918 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  183 1918 — 1919 Journal
  184 1918 — 1919 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  185 1919 — 1920 Journal
  186 1919 — 1920 Afräkningsbok
  187 1920 — 1921 Journal
  188 1920 — 1921 Afräkningsbok
  189 1921 — 1922 Journal
  190 1921 — 1922 Afräkningsbok
  191 1922 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  192 1922 — 1923 Journal
  193 1922 — 1923 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  194 1924 Journal
  195 1924 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  196 1925 Journal
  197 1925 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  198 1925 — 1926 Memorial
  199 1926 Journal
  200 1926 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  201 1927 Journal
  202 1927 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  203 1927 — 1928 Memorial
  204 1927 — 1929 Memorial
  205 1928 Journal
  206 1928 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  207 1929 Journal
  208 1929 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  209 1929 — 1930 Memorial
  210 1930 Journal
  211 1930 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  212 1931 Journal
  213 1931 Afräkningsbok
  Kapitalbok
  214 1932 Journal
  215 1933 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  216 1933 Kapitalbok
  217 1933 Journal
  218 1934 Kapitalbok
  219 1934 Journal
  220 1935 Kapitalbok
  221 1935 Journal
 • Serie G 2: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1896 — 1902
  2 1922 — 1930
 • Serie G 3: Dagsverksböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1879, 1881 — 1882
  2 1883 — 1887
  3 1892
 • Serie G 4: Konceptkassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1893
  2 1897 — 1899
  3 1900 — 1901
 • Serie G 5: Diverse räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1903 — 1905 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  Innehåller uppgifter för Graninge Bruk om kornas mjölkmägnd, foderstat, fetthalt i mjölken, härstammning m.m.
  En del lösa anteckningsblad
  2 1903 — 1905 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  Innehåller uppgifter för Graninge Bruk om kornas mjölkmägnd, foderstat, fetthalt i mjölken, härstammning m.m.
  En del lösa anteckningsblad
  3 1905 — 1907 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  Innehåller uppgifter för Graninge Bruk om kornas mjölkmägnd, foderstat, fetthalt i mjölken, härstammning m.m.
  En del lösa anteckningsblad
  4 1911 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  Innehåller uppgifter för Graninge Bruk om kornas mjölkmägnd, foderstat, fetthalt i mjölken, härstammning m.m.
  En del lösa anteckningsblad
  5 1930 — 1932 Avlöningsextrabok
  6 1941 — 1969 Hyror och arrenden för enskilda personer till Graninge Bruk
  7 1925 — 1928 Redogörelse för Bearbetning av taxeringsmaterialet från 1925-1925 års indelning
  Instruktion för kartläggning av Graningeverkens Aktiebolags skogar 1926
  Resumé över skogsindelningen 1928
  Tablå över tillväxt i kbm. och totala virkesförrådet hösten 1928