Graningeverkens AB 1873-2004 (inklusive äldre, bruksövergripande handlingar) | Årtal: 1873 — 2004

Arkivbildare: Graningeverkens AB 1873-2004 (inklusive äldre, bruksövergripande handlingar)

Verksamhetsperiod: 1873 — 2004

Historik arkivbildare:

Graninge Bruk Guvernören i Västernorrland, lagmannen, generalmajoren (utnämndes till general år 1675 av Carl XI), ägaren till Holms Gård vid Ångermanälven och friherren Carl Larsson Sparre (1627-1702), besökte Graningeområdet 1669 för att lösa en marktvist mellan två svedjefinnar i Östergraninge och Sörgraninge. Han fann att trakten hade de stora råvarutillgångar som behövdes för att starta ett järnbruk. Efter ansökan till Bergskollegium, erhöll han sina järnbruksprivilegier den 19 november 1673. Bruket med masugnar och hammarsmedja stod färdigt år 1677 och var det första i Ångermanland, men det brändes ner samma år, den 19 september, av norrmän som härjade i området. Här finns det flera versioner av vad som hände och i vilken ordning, men detta verkar vara vad som är närmast sanningen: Den 7 september 1675 utnämndes Sparre till general med chefskap över den norrländska milisen med uppgift att sköta försvaret av Västernorrland. Han förfogade 1677 över en styrka på ca 1700 man, däribland 3 kompanier (250-600 man) jämtlänningar som räknades som mindre pålitliga. Den 19 september 1677 brändes Graninge bruk ner av ett Romsdalskt kompani (20-30 Dragooner enligt nedskriven berättelse), vars mål var att återerövra Jämtland till Danmark (danskarna ville ta tillbaka vad de förlorat i freden vid Brömsebro 1645 i den s.k. Gyldenløverfejden 1675-1679). Danskarna hade också, enligt uppgift, satt ett pris på chefen för de svenska styrkornas huvud, Carl Larsson Sparre. För att fiendestyrkan skulle hitta till bruket i Graninge krävdes vägvisning, och en version säger att den jämtländska allmogen tvingades att visa vägen. En annan säger att de villigt ställde upp. Det är inte helt osannolikt att jämtlänningarna var välvilliga, eftersom de redan hade tagit ställning och valt Danmark-Norge (misstron mot det svenska styret var utbrett i provinsen). Vid tillfället hade Sparre samlat sina styrkor i trakten av Borgsjö i Medelpad, vilket gjorde att både bruket och gränsen mellan Ångermanland och Jämtland var oskyddade. Bruksfolket kunde ju inte gärna göra motstånd på egen hand mot tränade soldater. När man fick vetskap om inkräktarna gick allmogen i Sollefteå, Långsele och Helgum ”man ur huse” för att angripa dem, men då hade redan de dansk-norska dragoonerna dragit sig tillbaka till Jämtland. Året efter gav sig Sparre med sin norrländska milis in i Norge och lät bränna ner Röros kopparverk, i vad som ser ut som en ren hämndaktion för vad som hänt vid Graninge bruk. Senare under året 1678 avskedades Sparre från armén då kungen inte var nöjd med det sätt han ledde den nordsvenska armén. Det finns också en annan förhistoria bakom varför danskarna brände Graninge bruk. En finsk kapten, Lars Gercke, som skickats från Skeppsholmen till Norrland, företog sig på eget bevåg en räd från Medelpad in i Fors socken i östra Jämtland, där hans manskap brände ner elva gårdar den 7 september 1677. Kaptenen sändes tillbaka till Stockholm för räfst (räfst=grundlig undersökning av brott) men skadan var redan skedd och kanske var Lars Gerckes tilltag anledningen till att Sparre fick ”ett pris på sitt huvud” och till att Graninge bruk brändes. Elva år senare, år 1682, var bruket återuppbyggt och verksamheten kunde åter starta, men sjömalmen från Graningesjön visade sig vara oduglig för järnframställning. Malmen som användes fraktades istället från Utö gruva i Stockholms skärgård med segelbåt till Hammar (utanför Kramfors) vidare till Sollefteå med s.k. flodhaxe, och därifrån vidare till bruket i Graninge med häst. Eftersom det inte fanns vägar skedde transporten från Sollefteå till Graninge vintertid. Vägen genom skogen till Graninge kom att kallas ”Järnvägen” och användes i 200 år. Karl XI:s reduktion innebar att adeln fick lämna ifrån sig förläningar som de tidigare fått sig tilldelat av Kronan. Sterbhuset efter Lars Sparre (Far till Carl Larsson Sparre) hade tidigare sålt en förläning till Lars Fleming, och i kontraktet fanns en skrivning som gjorde att när Kronan återtog förläningen stämde Fleming sterbhuset. Rättsprocessen avgjordes till Flemings förmån och Graninge bruk med tillhörande hemman överfördes till honom (mer om detta finns att läsa i ”Graningeverken historisk skildring” och ”Historisk Skildring av Graningeverken och dess ledare under 320 år”). År 1691 tvingades Sparre lämna bruket och dess hemman till friherre Lars Fleming (1621-1699). Sonen Magnus Fleming (1655-1718) fullföljde sin fars planer på upprustning av Graninge bruk och uppbyggnad av Sollefteå masugn. År 1719 såldes Graninge och Sollefteå bruk till stockholms-köpmannen Johan Clason (1667-1747). Chefskapet stannar inom familjen Clason i över 100 år, ända till 1820-talet, när Jacob Kristian Clason (1769-1848) tvingas i konkurs. En av de nya ägarna, Per Wilhelm Gavelius (1773-1840), är dock gift med Clasons syster, Katarina Helena. Denna Katarina Helena leder bolaget mellan 1840-1843, åren närmast efter makens död. ”Hon var en kraftfull, praktiskt duglig kvinna med starkt ordningssinne, sträng och ibland något het” (citat från ”Graningeverken och dess ledare under 320 år”). Åren 1808 och 1809 byggdes bruket ut med spik- råståls- och plåthammare. En konkurs satte tillfälligt stopp på verksamheten år 1821-1824, men bruket inköptes av friherre Nordenfalk på Holm, lagman Per Wilhelm Gavelius och landshövdingen Nieroth (en tredjedel var) och drevs vidare. Den 1 november 1847 bildades Holms och Graninge Bruks bolag efter en sammanslagning av Graninge, Bollsta, Forsse, Sollefteå, och Gålsjö bruk. År 1873 upplöstes Holms och Graninge Bruks bolag och i dess ställe bildades Graningeverkens AB med Gavelius som chef. Sågverksrörelsen utvecklades till den helt dominerande och mest framgångsrika grenen av bolaget. Omkring år 1930 ägde bolaget 110 000 hektar skog och sysselsatte kring 430 arbetare, men då var sågverksrörelsen inte längre framtiden, vilket man kan se i mellankrigstidens vikande konjunkturer. Från 1930-talet och framåt var det cellulosafabriken (sågverket i Sandviken byttes ut mot en cellulosafabrik) och framför allt vattenkraften som var bolagets framtid. Man köpte upp elföreningar och elbolag och införlivade i Graningekoncernen och under 1950- och 1960-talen satsade man stort på egna kraftverksbyggen, och bolaget höll på att omvandlas igen- denna gång till en storskalig elproducent. Sågverksindustrin var under denna period dock på intet sätt avslutad, utan fortsatte att utvecklas ända in på 1990-talet. Bl.a. investerade man i och uppförde den nya Bollstasågen. Utvecklingen mot vattenkraften fick följden att bolaget åter började splittras upp. Redan 1961 avyttrades Sandvikens Cellulosa och Utansjö Cellulosa och Bollsta sågverk såldes till Rottneros respektive SCA i början av 1990-talet. Bolaget köptes upp av Graninge AB år 2000 och Graninge AB köptes i sin tur upp av Sydkraft, där E.ON hade aktiemajoriteten, år 2004. Båda företagen bytte namn till E.ON år 2005. Arkiven efter Graningeverken, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN med föregångare sträcker sig från slutet av 1500-talet och fram till år 2004. Den större delen av arkivet levererades till NIN under våren år 2000 från bolagets centralarkiv i Bollstabruk. Arkiven ägs idag av Statkraft Sverige AB. I Graninge finns idag kvar bl.a. vattenhjul, smedjor, arbetarlängor och flygelbyggnaderna till herrgården. Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Bolagsstämmoprotokoll, styrelse- och revisionsberättelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1873 — 1893
  2 1874 — 1892
  3 1874 — 1892
  4 1893 — 1897
  5 1893 — 1897
  6 1894 — 1898
  7 1898 — 1920
  8 1920 — 1950
  9 1900 — 1950
  10 1951 — 1959
  11 1955
  12 1956
  13 1957
  14 1958
  15 1959
  16 1960
  17 1961
  18 1962
  19 1963
  20 1964
  21 1965
  22 1966
  23 1983 — 1998 Volym 23-32 Innehåller även diverse andra handlingar angående bolagsstämman, t.ex. bolagsstämmotal och anmälningar till bolagsstämman.
  24 1984 — 1998
  25 1990-
  26 1994
  27 1994
  28 1995
  29 1999 — 2001
  30 1999 — 2000
  31 2000 — 2003
  32 2002 — 2004
 • Serie A 2: Styrelseprotokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1873 — 1892
  2 1895 — 1900
  3 1900 — 1906
  4 1900 — 1947
  5 1901 — 1905
  6 1906 — 1909
  7 1900 — 1914
  8 1915 — 1940
  9 1920 — 1926
  10 1910 — 1911
  11 1912 — 1919
  12 1920 — 1934
  13 1935 — 1950
  14 1930 — 1946
  15 1941 — 1959
  16 1874 — 1892
  17 1875 — 1893
  18 1979 — 1991
  19 1985
  20 1992 — 1996
  21 1997 — 1998
  22 1998
  23 1999 — 2000
  24 2000
  25 2000
  26 2000
  27 2000
  28 2001
  29 2001
  30 2001
  31 2001
  32 2002
  33 2002
  34 2002
  35 2002
  36 2002
  37 2003
  38 2003
  39 2003
  40 2003
  41 2003
  42 2003
  43 2004
  44 2004
  45 1996 Volym 45-53 underlag och kallelser till styrelsen
  46 1997
  47 1998
  48 1999
  49 1999
  50 2000
  51 2000
  52 2001
  53 2001
 • Serie A 3: Arbetsordning för styrelsen i Graninge AB
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 2000
 • Serie B 1: Kopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1871 — 1884
  2 1884 — 1887
  3 1887 — 1890
  4 1890 — 1892
  5 1892 — 1893
  6 1893 — 1894
  7 1894 — 1895
  8 1895 — 1896
  9 1896
  10 1896 — 1897
  11 1897 — 1898
  12 1898 — 1899
  13 1899 — 1900
  14 1900 — 1901
  15 1902
  16 1902
  17 1903
  18 1903
  19 1903 — 1904
  20 1904
  21 1904
  22 1905
  23 1894 — 1910 Nr 2
 • Serie D 1: Aktieägarregister
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1916 — 1940
  2 1924 — 1931
  3 1933
  4 1940 — 1946
  5 1991 — 1997
 • Serie D 2: Inventariehandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1932 — 1956 Inventariebok
  2 1933 — 1935 Inventarielista
  3 1936 — 1938 Inventarielista
  4 1939 — 1940 Inventarielista
  5 1941 — 1942 Inventarielista
  6 1943 — 1944 Inventarielista
  7 1945 — 1946 Inventarielista
  8 1947 — 1948 Inventarielista
  9 1949 Inventarielista
  10 1950 Inventarielista
  11 1951 Inventarielista
  12 1952 Inventarielista
  13 1953 Inventarielista
  14 1954 Inventarielista
  15 1955 Inventarielista 1
  16 1955 Inventarielista 2
  17 1956 Inventarielista 1
  18 1956 Inventarielista 2
  19 1956 Inventarielista 3
  20 1957 Inventarielista 1
  21 1957 Inventarielista 2
  22 1957 Inventarielista 3
  23 1958 Inventarielista 1
  24 1958 Inventarielista 2
  25 1959 Inventarielista 1
  26 1959 Inventarielista 2
  27 1960 Inventarielista 1
  28 1960 Inventarielista 2
  29 1961 Inventarielista 1
  30 1961 Inventarielista 2
  31 1962 Inventarielista 1
  32 1962 Inventarielista 2
  33 1963 Inventariebilagor
  34 1964 Inventariebilagor
  35 1965 Inventariebilagor
  36 1965 Inventariebilagor
  37 1966 Inventariebilagor
  38 1966 Inventariebilagor
  39 1967 Inventariebilagor
  40 1968 Inventariebilagor
  41 1953 — 1963 Inventarielistor för lösa inventarier vid Bollsta Bruk, Graninge Bruk och
  Stockholmskontoret
 • Serie D 3: Taxeringsliggare
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1931 — 1948
  2 1949 — 1956
 • Serie D 4: Fastighetsliggare
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1962
  2 1963
  3 1964
  4 1965 För deklaration
  5 1965
  6 1966 För deklaration
  7 1966
  8 1967 För deklaration
  9 1967
  10 1968
  11 1950-tal
  12 1975 — 1976
  13 1982
  14 1983 — 1984
 • Serie D 5: Lönekortskataloger från Ströms distrikt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1953
  2 1954
  3 1955
  4 1956
 • Serie D 6: Pensionskortskataloger
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1961 — 1962
  2 1963 — 1965
  3 1966 — 1968
 • Serie D 7: Personregister över avregistrerade personer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 — 1970 — talet
  2 1960 — 1970 — talet
  3 1960 — 1970 — talet
  4 1960 — 1970 — talet
 • Serie D 8: Övriga register
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1857 — 1899 Diverse äldre förteckningar över befintliga äganderättshandlingar och försålda fastigheter, samt förteckning över Graningeverkens aktiebolags skogsavverkningskontrakt.
  2 1892 — 1936 Register över kartor och ritningar vid Graningeverkens AB, Utansjö Cellulosa AB och Sandvikens Cellulosa AB.
  3 1700 — 1900 — tal Graningebolagens register över kartarkivet
  4 1700 — 1900 — tal Graningebolagens register över kartarkivet
  5 SAKNAS
  Arkivförteckning över Torpshammars AB:s arkiv i SCA:s centralarkiv på Merlo slott.
  6 1906 Registerbok för Graningeverkens AB
  7 1813,1940 Äldre arkivförteckningar från bl.a. Graninge Bruk 1813 och från Bollsta kontors arkiv 1940.
 • Serie E 1: Brev till fam. Gavelius
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1827 — 1874 Privata brev till lagman Pehr Gavelius 1827-39, och till brukspatron Joh. Erl. Gavelius 1839-74
  2 1875 — 1894 Privata brev till brukspatron Joh. Erl. Gavelius 1875-1894 (331 st)
  Anm: Innehåller t.ex. ett flertal intressanta brev från mågen Johan Dahlberg, brukspatron i Bollsta, sedermera riksdagsman.
  3 1854 — 1867 Utdrag ur brev från förvaltaren Frans Malmberg i Bollsta till brukspatron Gavelius
  Anm: Frans Malmberg var förvaltare på Bollsta Bruk mellan åren 1850 och 1867, ett uppdrag som fordrade tät brevkontakt med brukspatronen som vid den tiden fortfarande hade sitt säte i Graninge. Via Malmbergs penna öppnar sig för läsaren en unik inblick i brukssamhällets små och stora händelser; alltifrån praktiska bestyr på bruket till hur man levde och reflekterade om framtiden. Detta är en lättläst, maskinskriven återgivning av valda delar av deras korrespondens, sammanställt 1961, perfekt som ingång för att sedan gå över till originalbreven. Originalbreven finner man i den stora huvudserien av inkommande brev till bolagsledningen, sorterat årsvis och på bokstaven M (efter Malmberg). Som kuriosa kan nämnas att Frans Malmberg, efter sitt avsked från Bollsta 1867, samma år grundade Väja ångsåg.
  4 1838 — 1839 Inkommande brev till lagman Pehr Gavelius
  5 1838 — 1839 Inkommande brev till lagman Pehr Gavelius
 • Serie E 2: Inkommande brev till bolagsledningen
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1840
  2 1841
  3 1842
  4 1843
  5 1844
  6 1845
  7 1846
  8 1847
  9 1848
  10 1849 — 1850
  11 1851 — 1855
  12 1856
  13 1857
  14 1858 A – L
  15 1858 M – Å
  16 1859 A – M
  17 1859 N – Ö
  18 1860 A – K
  19 1860 L – Ö
  20 1861
  21 1862
  22 1863
  23 1863
  24 1864 A – N
  25 1864 O – Ö
  26 1865 A – M
  27 1865 N – Ö
  28 1866 A – L
  29 1866 M – Ö
  30 1867
  31 1868
  32 1869 A – G
  33 1869 H – L
  34 1869 M – Ö
  35 1870 A – H
  36 1870 J – Ö
  37 1871 A – L
  38 1871 M – Ö
  39 1872 A – J
  40 1872 K – Å
  41 1873 — 1874
  42 1875
  43 1876
  44 1877
  45 1878
  46 1879
  47 1880
  48 1881
  49 1882
  50 1883
  51 1884
  52 1885
  53 1886
  54 1887
  55 1888
  56 1889 A – K
  57 1889 L – Ö
  58 1890 A – K
  59 1890 L – Ö
  60 1891 A – K
  61 1891 L – Ö
  62 1892
  63 1893 A – K
  64 1893 L – Ö
  65 1894 A – K
  66 1894 L – Ö
  67 1895 A – K
  68 1895 L – Ö
  69 1896 — 1899
  70 1900 A – F
  71 1900 G
  72 1900 H – R
  73 1900 S – Ö
  74 1901 A – G
  75 1901 H – R
  76 1901 S – Ö
  77 1902 A – F
  78 1902 G – K
  79 1902 L – S
  80 1902 T – Ö
  81 1903 A – F
  82 1903 G – H
  83 1903 I – R
  84 1903 S – U
  85 1903 V – Ö
  86 1904 A – D
  87 1904 E – G
  88 1904 H – N
  89 1904 O – U
  90 1904 V – Ö
  91 1905 A – D
  92 1905 E – F
  93 1905 G – H
  94 1905 H – P
  95 1905 Q – S
  96 1905 Jac. Versteegh, Härnösand till A.N.Versteegh, Stockholm
  97 1905 T – Ö
  98 1906 A – C
  99 1906 D – F
  100 1906 G – H
  101 1906 I – N
  102 1906 O – R
  103 1906 S
  104 1906 T – Ö
  105 1906
  106 1907 A – D
  107 1907 G, Q – R
  108 1907 E – F
  109 1907 H
  110 1907 I – N
  111 1907 S
  112 1907 T – Ö
  113 1907 Trävaror
  A.N. Versteegh
  114 1908 A – E
  115 1908 F – G
  116 1908 H
  117 1908 I – M
  118 1908 N
  119 1908 O – R
  120 1908 S
  121 1908 T – Ö
  122 1908 Trävaror
  A.N. Versteegh
  123 1909 A – E
  124 1909 F – G
  125 1909 H – K
  126 1909 L – N
  127 1909 O – R
  128 1909 S
  129 1909 T – Ö
  130 1909 Trävaror
  A.N. Versteegh
 • Serie E 3: Övrig korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1931 Korrespondens mellan bruksägare Veerstegh och disponent De Geer
  2 1967 — 1970 Inkommande korrespondens från Boliden
  Anm: Innehåller även en del handlingar om Boliden från samma tidsperiod.
  3 1978 — 1987 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  4 1988 — 1989 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  5 1990 — 1991 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  6 1992 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  7 1993 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  8 1994 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  9 1995 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  10 1996 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  11 1997 — 1998 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  12 1999 — 2001 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  13 2002 — 2004 Graningeverkens styrelses korrespondens
  Anm: Innehåller skrivelser, kallelser, pressmeddelanden, rapporter m.m.
  14 1913 — 1915 Telegrambok
  Anm: Inkommande telegram i avskrift.
  Mapp
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1776 — 1884 Handlingar ang. bro- och landsvägsbyggnader samt vägdelningar, bland annat utslag från länsstyrelsen
  2 1731 — 1856 Anställningskontrakt vid bruken 1731-1856
  Torpare- och kolarekontrakt från 1700- och 1800-talen
  Landbokontrakt 1748-1852
  3 1695 — 1861 Handlingar angående järnkontoret 1727-1861
  Hammarskatt och 10:e tackjärn 1695-1804
  Kronotionden och tiondesättning 1764-1853
  4 1688 — 1894 Skattläggningshandlingar 1718-1860
  Utdrag ur jordeböcker och taxeringslängder 1688-1894
  5 1649 — 1892 Handlingar angående skogsdelningar, råskillnader, storskiften m.m, särskilt i Ytterlännäs och Graninge
  6 1691 — 1869 Diverse handlingar;
  Inventarieförteckningar och värdering av bruken i Graninge, Sollefteå, Forsse och Bollsta 1691-1869
  Förteckningar över bruksfolket, arbetslöner m.m. 1750-1829
  Beskrivning av torp, hemman med flera egendomar 1719-1869
  Värderingar och yttranden över järnbruken 1812-1847
  7 1724 — 1892 Handlingar angående gästgiveri-, skjuts- och vägbestyret, bland annat en del länsstyrelseutslag
  8 1724 — 1907 Handlingar angående gruvor i Utö med flera platser 1724-1881
  Undersökningar om nya järnmalmsbrott i Nätra, Ytterlännäs, Gudmundrå och Graninge 1829-1907
  9 1731 — 1896 Handlingar angående gruvor i Norberg (Uppland)
  10 1719 — 1752 Handlingar i diverse bruksärenden efter Jacob Clason d. ä. 1733-52 och efter handelsmannen Johan Clason 1719-48
  11 1739 — 1786 Diverse brukshandlingar från Graninge och Sollefteå från konsuln Johan Clasons tid 1749-1786
  Förpantningshandlingar 1739-1762
  12 1824 — 1846 Förlagskontrakt och förlagsräkningar mellan bruken och diverse personer/firmor 1824-1846
  13 1755 — 1873 Av- och tillträdessyner i Ytterlännäs, Helgum och Fors
  14 1740 — 1871 Handlingar ang. sökta friheter till nyttjande av allmänningar samt handlingar om nybyggen/nyodlingar i Ytterlännäs, Edsele, Graninge och Långsele
  15 1726 — 1749 Handlingar angående ett flertal såganläggningar i Ångermanland
  16 1700 — 1724 Handlingar efter friherre Magnus Flemings sterbhus bland annat kontrakt och köpebrev
  17 1740 — 1856 Avvittringsärenden i diverse socknar i Ångermanland
  18 1756 — 1859 Avvittringsärenden i Ytterlännäs, Torsåker och Dal 1756-1859
  19 1707 — 1836 Handlingar i bruksärenden som behandlats av Bergskollegium, bergsting ochbergsmästare (även omGålsjö bruk)
  Handlingar om diverse förseelser vid Graninge Bruk
  20 1633 — 1843 Diverse handlingar, bl.a. privilegiebrev för bruken i Graninge, Sollefteå, Bollsta och Forsse 1673-1843
  Köpebrev från 1633
  21 1750 — 1860 Handlingar angående såganläggningar i Ångermanland
  22 1764 — 1845 Handlingar i diverse bruksärenden från Graninge under Jacob Efr. Clasons tid 1764-1809
  Från Graninge, Forsse och Sollefteå 1810-1845
  23 1824 — 1844 Köpebrev och andra handlingar rörande bruksegendomar i Graninge, Sollefteå och Bollsta med flera orter
  24 1751 — 1813 Köpebrev, lagfarter m.m. för bruksegendomar i Graninge, Sollefteå, Forsse och Bollsta med flera orter
  25 1785 — 1899 Kalkyler och statistiska uppgifter från Graninge, Forsse, Sollefteå och Bollsta
  26 1807 — 1845 Inteckningar jämte gravationsbevis i Graningeverken och Bollsta masugn
  27 1748 — 1893 Bytes- och köpekontrakt jämte lagfartsbevis över hemman i Graninge, Helgum, Långsele, Edsele med flera socknar
  28 1839 — 1853 Inteckningar jämte gravationsbevis angående lån från Bruksägarnas hypotekskassa/Herman Aronesius
  29 1753 — 1851 Handlingar angående Graninge och Sollefteå bruks skuldfordringar hos diverse personer
  30 1700 — 1800 — tal Handlingar angående gränsdragningstvisten Jämtland/Ångermanland under 1700- och 1800-talen, bland annat protokoll och rättsutslag
  30A 1700 — 1800 — tal Handlingar angående gränsdragningstvisten Jämtland/Ångermanland under 1700- och 1800-talen, bland annat protokoll och rättsutslag
  31 1822 — 2000 Diverse handlingar ang. flottning i Forsse-forsen, fotografier från Forsse 1905
  Finnvattnet i Ströms socken 1863-93
  Lappmarksaffärerna i Dorotea 1860-95
  Allehanda protokoll och handlingar 1822-93 om bland annat flottning och rättegångar
  Graningeverkens arkivs besöksbok 1950-2000
  32 1870 — 1880 — tal Skogsavverkningskontrakt, mestadels från 1870- och 1880-talet
  33 1877 — 1907 Diverse rättegångshandlingar 1877-1907, bland annat i en rättegång mellan hemmansägaren E. M. Norlander i Wimnervattnet (Ramsele) och Graningeverkens AB om olaga avverkning i Wimnervattnet 1903-07
  34 1850 — 1898 Diverse handlingar, bl.a. rörande avverkningspriser, skogsvårdsavgifter och skyddsskogsområden
  Karta över Graningeverkens skogsområden 1898
  En del handlingar om flottningsväsendet 1860-1890
  Brev till generalen/friherren Gust. af Nordin rörande Holm och Graninge Bruks bolag (cirka 1850-talet)
  35 1849 — 1892 Diverse handlingar, bl.a. rörande utsäde och skörd på Hågesta 1849-52 (en anteckningsbok)
  Detaljbeskrivningar över bolagsskogens tillstånd och markens beskaffenhet i by för by 1891-93
  Handlingar angående sågtimmeravverkningen 1890-1892
  Timmerkontrakt, samt prisnoteringslistor för timmer och flottning på 1890-talet
  36 1777 — 1897 Diverse handlingar; bland annat rättegångshandlingar från Graninge Bruk 1785-1856, angående Abborrsjö hemman och kronoallmänning 1777-1859,
  Kontrakt och lagfartsbevis rörande det så kallade Bodénska köpet 1885-95
  Rossö hemman och skogar 1892 och 1896
  Köpebrev och arrendekontrakt m.m. 1795-1829 rörande Högoms by i Selånger
  Avverkning i Ström 1867
  hemman i Storsela 1877-86
  Avverkningar och flottningar 1880 och 1897
  Anm: Med påskriften: ”hopsamlade från skrifbordet den 22 januari 1892.”
  37 1741 — 1858 Diverse handlingar angående Mjövattnet i Gudmundrå socken
  38 1800-tal Diverse handlingar angående rågångar i Vestby och Runeåbergs stockfångstskogar 1891
  Timmerutstämplingar på kronoallmänningarna (Forsse Bruk)
  Utstämplingshandlingar för stockfångstskogarna, lagfarter och kontrakt, samt handlingar om Österflo, Holmsta och norra Grytmyrhöjden (1800-talet)
  39 1700 — tal — 1907 Diverse handlingar;
  Uppgifter om arbetsförtjänster vid avverkningarna i Forsse distrikt vintern 1906-07
  Sammandrag av Graningeverkens skogar med avseende på areal, timmertillgång och avverkning (1890-talet)
  Skogstaxeringar 1874-76, 1881, 1894-99
  Förfalskningen på Tjällmyråslandet 1893
  Handlingar om flottleder, vattendrag och avverkningar (1700-1800-talen)
  40 1700 — tal — 1871 Diverse handlingar rörande strömrensningar i Ångermanälven under 1800-talet
  Skogsbeskrivningar från huvudsakligen 1700-talet
  Flottnings- och skogskontrakt från 1871 och framåt
  41 1799 — 1908 Diverse handlingar;
  Protester mot skogsdelning mellan byar i Helgum 1799-1805
  Rättegångshandlingar ang. olovlig älgjakt av Theodor Pehrsson på Graningeverkens mark i Helgum 1904-08
  Storskiftet i Helgums by 1803-09
  Kontrakt angående hemman i Edsele
  Äldre handlingar rörande bland annat Gransjö i Helgum
  42 1797 — 1845 Diverse handlingar;
  Domstolsutslag m.m. 1797-1844
  Bouppteckningar m.m. 1827-45 efter bland annat lagmannen Pehr Gavelius 1841, Elsa Maria Helenius, f. Clason, 1827 och Christina Nordenfalk, f. Clason, 1835
  43 1800 — 1897 Diverse handlingar;
  Rättegångshandlingar från 1800-talet, t.ex. i en rättegång mellan Graningeverken och hem. äg. Carl Hagberg i Sollefteå socken 1894-97, samt ett större antal timmerkontrakt 1849-50, tecknade via Holm och Graninge Bruks bolagsrepresentant Sjödahl
  44 1720 — 1836 Rättegångshandlingar gällande mål som behandlats vid Lagmans- och häradsrätten
  45 1733 — 1744 Handlingar ang. giftermål och dödsfall
  Anm: Tryckta meddelanden om bl.a. Daniel Krapps giftermål 1733, Jacob Clasons giftermål 1735 och Matthias Krapps änkas död 1739. Enligt notering inköpt på auktion.
  Mapp
  46 1768 — 1847 Handlingar angående lösen av rekognitskogar
  Mapp
  47 1848 — 1899 Diverse handlingar;
  Reglementen för Bollsta Bruks arbetares sjukhjälps- och begravningskassa 1877
  Stadga för Bollsta Bruks arbetares förening för sjuk- och begravningshjälp 1899
  Bolagsordningar för Holms och Graninge Bruks Bolag 1871,Graningeverkens AB 1873 och Utansjö Cellulosa AB 1897
  Stadga för Graninge Hästersättningsförening 1893
  Aktieägarförteckning i Graningeverkens AB 1898
  Aktiebrev i Holms och Graninge Bruks bolag
  Diverse protokollsutdrag, skrivelser, kontrakt och koncept, statistiska uppgifter om bolagets verksamhet 1904
  Förteckningar/sammanställningar ang. bruksförvaltare, revisorer med flera 1848-1898
  Bolagets tillhöriga hemman år 1899
  Nybyggnader och reparationer i Forsse, Graninge och Sollefteå 1848-1897
  De elektriska anläggningarna i Bollsta, Forsse och Sollefteå omkring år 1900
  Brukens förhållande till skolväsendet fram till sekelskiftet
  Spannmåls- och höskörden årsvis i kilo/liter 1848-1898
  Ladugårdsavkastningen vid Forsse, Sollefteå och Graninge 1894-1898
  Järntillverkningen 1848-1898
  Anm: En fullspäckad volym med intressant material, till stora delar sammanställt som
  jubileumsstatistik/sammanställningar inför bolagets 50-årsjubileum 1898. Lättillgängligt,
  informativt och med goda möjligheter till jämförelse mellan bruken.
  48 1876 — 1906 Järnvägshandlingar 1876-1906, bl.a. om projekt för nya järnvägslinjer; Nyland-Bollsta-Sollefteå och Bollsta-Graninge 1876
  Norra stambanans fortsättning norr om Ångermanälven mot Anundsjö 1882-1885
  Härnösand-Sollefteå järnväg 1888-1893
  Stambanan Bräcke-Sollefteå 1886-1887
  49 1854 — 1907 Diverse flottningshandlingar;
  Ledingeån-Finnåns flottningsförening, Björkvattenån 1890
  Hällsjö flottled 1880-1898
  Fjällsjö älv 1868-1890
  Isbillåns flottled 1890
  Färilsån 1888
  Laxsjöåns, Ljustorpsåns och Mjellåns vattendrag 1881
  Ormsjön 1885 (bland annat reglementen för flottningsföreningar)
  Utlåtanden och protokollsutdrag från 1850-talet angående flottning och strömrensning i Ångermanälven
  Protokoll fört vid sammanträde med intressenterna i Ångermanälvens bombolag i Nyland 1867
  Förslag till flottningskanal i Ströms socken 1867
  Forsse Bruks flottningsräkenskaper 1861
  Sollefteå Bruksåns flottled 1907
  Underhåll av såg- och kvarndamm i Allån 1854
  50 1794 — 1880 Handlingar angående Ledingeåsågen c:a 1794-1880, bl.a. köpebrev, lagfarter, rättsutslag och diverse skrivelser
  Mapp
  51 1736 — 1931 Diverse handlingar angående taxeringar 1834-98, fiske 1736-1863, skogstaxering 1925-27 och skog/avverkningar 1929-1931 m.m.
  52 1700 — tal — 1917 Diverse handlingar;
  Uppgörelser/överenskommelser mellan Graningeverken och deras arbetare 1909-1917
  Personundersökningar 1905-1911
  Brandförsäkringshandlingar och handlingar om recognitionsskogar c:a 1700-1800-talen
  53 1897 — 1912 Handlingar angående familjen Gavelius 1897-1912, bland annat rörande förmyndarskapet för avlidne Erland Gavelius omyndiga barn, brevväxling inom familjen m.m.
  54 1877 — 1964 Diverse handlingar;
  Skogstaxeringar från 1925-1927 års indelning
  Tryckt statistisk sammanställning över järn- och trävaruexporten från Sundsvalls Tullkammaredistrikt år 1877 (efter bolag, vara, skepp, destination, datum)
  Allehanda tillverkningsrapporter 1935, 1953, 1964
  55 1919 — 1951 Handlingar angående bogserbåtarna Bollsta I och II, Utansjö I och Sandviken, bland annat ritningar, tillstånd och skrivelser
  56 1937 — 1938 Handlingar ang. planerade kontors- och uthusbyggnader i Sollefteå och Sjöbotten 1937-38, bl.a. ritningar till inspektorsbostad i Sjöbotten
  57 1959 — 1962 Handlingar och tidningsurklipp ang. jord- och skogsbruk, nedläggningen av Forsse jordbruk och konflikten med lantbruksnämnden om plantering av lärk på jordbruksmark m.m.
  58 1875 — 1930 Diverse mantalslängdsavskrifter 1897-1930
  Uppgifter rörande grundpenningar vid Bollsta Bruk 1875-1909, 1919
  59 1873 — 1956 Tryckta bolagsordningar;
  Graningeverkens AB 1873, 1895, 1919, 1933, 1945, 1956
  59A 1918 — 1956 Tryckta bolagsordningar;
  Utansjö Cellulosa AB 1918, 1933, 1956
  59B 1881 — 1952 Tryckta bolagsordningar;
  Aktiebolaget Wålön 1925
  Sandvikens sågverk 1952
  Rö ångsågsaktiebolag 1881
  60 1948 — 1958 Handlingar angående prisutjämningsavgifter
  61 1946 — 1950 Handlingar angående beslag och stoppriser på massa
  62 1951 — 1955 Handlingar angående Kvistforsens expropriation
  63 1951 — 1955 Handlingar angående Kvistforsens expropriation
  64 1951 — 1952 Handlingar angående Edensforsens utbyggnad
  65 1952 — 1956 Handlingar angående Edensforsens utbyggnad
  66 1953 — 1955 Handlingar angående Edensforsens utbyggnad
  67 1953 Månadsrapporter angående Edensforsens kraftverksbygge
  68 1954 Månadsrapporter angående Edensforsens kraftverksbygge
  69 1955 Månadsrapporter angående Edensforsens kraftverksbygge
  70 1956 Månadsrapporter angående Edensforsens kraftverksbygge
  71 1947 — 1950 Handlingar angående Vattenfall och Graningeverken i Anundsjö
  72 1949 — 1957 Handlingar angående förhandlingar med Vattenfall
  73 Handlingar angående Vattenfalls 380 kw-ledning Hjälta-Indalsälven
  74 1951 — 1957 Handlingar angående förhandlingar med Sydkraft
  75 Handlingar angående Graningeverkens vattenkraft i Skellefteälven
  76 1946 — 1948 Handlingar angående Stockholms elektricitetsverk och Junselefallen
  77 1946 — 1948 Handlingar angående virkesregleringen
  78 1966 Handlingar angående Björkå AB:s eldistributioner januari
  79 1956 Handlingar angående transiteringsavtal
  80 1951 — 1954 Handlingar angående minoritetsrevisionen
  81 1941 — 1947 Handlingar angående vattenfall i Ljusne älv, Färila socken
  82 1941 — 1962 Handlingar angående Ljusne älv; fallhöjdsutredningar och sålda fallrätter, korrespondens med v. häradshövding Håkansson m.m.
  83 Vattenrättshandlingar, bland annat rörande Faxälven, Granvågs- och Nässeforsen, Bredby Elektriska AB, Näsaforsens Kraft AB, Per Holms Elektricitetsverk och Östbygdens i Nora kvarn- och elektriska andelsförening
  84 Handlingar angående 17 olika kraftföreningar, däribland Lännäs såg och elverk och Storbäck Höglands Kraft AB, bland annat protokollsutdrag, styrelse- och revisionsberättelser, råbalanser, kontokuranter
  Anm: Kan om man har tur komplettera vissa luckor i kraftföreningarnas egna arkiv
  85 1966 Handlingar angående Forsse nya kraftverk; statistik, korrespondens, meddelanden m.m.
  86 1966 Handlingar angående Degerforsens kraftverk; statistik och rapporter m.m.
  87 1957 Kraftavtal mellan Graningeverkens AB och Stockholms elektricitetsverk
  88 1939 Kopior av avtal mellan Graningeverken och Krångede aktiebolag angående försäljning av egendom
  89 1940 Kopior av avtal mellan Graningeverken och Krångede aktiebolag angående försäljning av egendom
  90 1942 Kopior av avtal mellan Graningeverken och Krångede aktiebolag angående försäljning av egendom
  91 1951 Kopia av avtal mellan Graningeverken och Vattenfallsstyrelsen 17/4 1951 angående vattenkraft i bland annat Ångermanälven
  92 1923 — 1957 Handlingar angående obligationslån 1923, 1953, 1957
  93 1930-tal Rättegångshandlingar angående vattenrätter i Granvåg och Flyforsarna (Faxälven, 1930-talet)
  94 1959 — 1965 Handlingar i målet mellan Hildur Nordin m. fl. och Graningeverkens AB 1959-1965 angående utdelning per aktie för verksamhetsåret 1959
  95 1959 — 1965 Handlingar i målet mellan Hildur Nordin m. fl. och Graningeverkens AB 1959-1965 angående utdelning per aktie för verksamhetsåret 1959
  96 1959 — 1962 Handlingar i målet mellan jägmästaren Olof Bäcklund och Graningeverkens AB angående den förres uppsägning som skogschef
  97 1965 Handlingar angående Graningeverkens ansökan om tillstånd att anlägga ett nytt kraftverk i Skalmsjö, Anundsjö socken, samt bedriva korttidsreglering av Skalmsjön
  98 1965 Handlingar angående Graningeverkens ansökan om tillstånd att anlägga ett nytt kraftverk i Skalmsjö, Anundsjö socken, samt bedriva korttidsreglering av Skalmsjön
  99 1965 Handlingar angående Graningeverkens ansökan om tillstånd att anlägga ett nytt kraftverk i Skalmsjö, Anundsjö socken, samt bedriva korttidsreglering av Skalmsjön
  100 1950 — 1960 — tal Handlingar angående utbyggnaden av Sollefteåforsen, 1950- och 1960-talen, bland annat Strömsnäsmålet 1958, Wenners yttrande om Hågestaören 1960, gränsbestämning i Sollefteåforsen mellan Sollefteå stad och Graningeverkens AB m.m.
  101 1950 — 1960 — tal Handlingar angående utbyggnaden av Sollefteåforsen, 1950- och 1960-talen, bland annat Strömsnäsmålet 1958, Wenners yttrande om Hågestaören 1960, gränsbestämning i Sollefteåforsen mellan Sollefteå stad och Graningeverkens AB m.m.
  102 1950 — 1960 — tal Handlingar angående utbyggnaden av Sollefteåforsen, 1950- och 1960-talen, bland annat Strömsnäsmålet 1958, Wenners yttrande om Hågestaören 1960, gränsbestämning i Sollefteåforsen mellan Sollefteå stad och Graningeverkens AB m.m.
  103 1960 — 1965 Handlingar angående vattenreglering, bl.a. om korttidsreglering vid Sidensjö kraftverk c:a 1960-1965
  104 1953 Rättegångshandlingar angående Bowatersmålet;
  Aktbilaga 9
  105 1953 — 1954 Rättegångshandlingar angående Bowatersmålet;
  Aktbilaga 83
  106 1954 Rättegångshandlingar angående Bowatersmålet;
  Aktbilaga 101
  107 1955 Rättegångshandlingar angående Bowatersmålet;
  Aktbilaga 111
  108 1955 Rättegångshandlingar angående Bowatersmålet;
  Aktbilaga 138
  109 1956 Rättegångshandlingar angående Bowatersmålet;
  Aktbilaga 148
  110 1956 Rättegångshandlingar angående Bowatersmålet;
  Aktbilaga 151
  111 1956 Rättegångshandlingar angående Bowatersmålet;
  Aktbilaga 158 Del 1
  112 1956 Rättegångshandlingar angående Bowatersmålet;
  Aktbilaga 158 Del 2
  113 1953 Bowaters stämningsansökan 10/3
  Graninges svaromål 13/8
  114 1952 — 1953 Graninges stämningsansökan 30/11 1952
  Bowaters svaromål 27/3 1953
  115 1952 — 1953 Bowaters stämningsansökan 22/9 1953
  Graninges svaromål 21/11 1953
  Solléns intyg 8/4 1952
  Perssons intyg 18/11 1953
  116 1953 Graninges stämningsansökan 2 23/5 1953
  117 1953 Bowaters svaromål 2 21/11 1953
  118 1953 Häggbloms hörande utom huvudförhandlingen
  119 1954 Bowaters inlaga B IV 31/7 1954
  120 1954 Graninges inlaga GSB IV 25/9
  Bowaters inlaga B V 18/10
  Graninges inlaga G IV 13/11
  121 1954 Graninges genmäle 29/5
  122 1954 Bowaters genmäle (Dikanäs) 29/5
  Graninges bemötande 25/9
  123 1954 Bowaters inlaga B IV 31/7
  124 1957 Register för handlingar i Bowatersmålet, samt handlingar om förlikning
  125 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  I
  Sid. 1 – 208
  126 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  I
  Sid. 1 – 208
  127 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  II
  Sid. 209 – 359
  128 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  II
  Sid. 209 – 359
  129 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  III
  Sid. 360 – 602
  130 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  III
  Sid. 360 – 602
  131 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  IV
  Sid. 603 – 832
  132 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  IV
  Sid. 603 – 832
  133 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  V
  Sid. 833 – 1156
  134 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  V
  Sid. 833 – 1156
  135 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  VI
  Sid. 1157 – 1458
  136 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  VI
  Sid. 1157 – 1458
  137 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  VII
  Sid. 1458a – 1761
  138 1966 Bowatersmålet;
  Rådhusrättens i Umeå utslag i målet mellan Graningeverken och Bowatersbolagen
  VII
  Sid. 1458a – 1761
  139 Dombilagor i Bowatersmålet nr 1-20
  140 Dombilagor i Bowatersmålet nr 21-44
  141 1967 Diverse handlingar angående Bowatersmålet
  142 1930 — 1966 Handlingar angående Graningeverkens kontakter med civ. ing. Olle och S. A. Webjörn
  143 1959 — 1960 Rapporter över kulturhistoriska undersökningar vid Agnsjön med Översjön, Anundsjö socken, 1959-1960
  Anm: Innehåller textbeskrivning, ritningar och fotografier.
  144 1959 — 1960 Rapporter över kulturhistoriska undersökningar vid Agnsjön med Översjön, Anundsjö socken, 1959-1960
  Anm: Innehåller textbeskrivning, ritningar och fotografier.
  145 1959 — 1960 Rapporter över kulturhistoriska undersökningar vid Agnsjön med Översjön, Anundsjö socken, 1959-1960
  Anm: Innehåller textbeskrivning, ritningar och fotografier.
  146 1960 — 1966 Handlingar angående Agnsjövägen
  147 1984 Handlingar angående Graningeverkens uthyrda fastigheter 1984
  Anm: Innehåller bland annat en förteckning över hyresgäster.
  148 1610 — 1908 Handlingar angående Nils-Åke Olssons sammanställning över Graningeverkens historia
  Anm: Innehåller diverse anteckningar och arbetsmaterial.
  149 1909 — 1993 Handlingar angående Nils-Åke Olssons sammanställning över Graningeverkens historia
  Anm: Innehåller diverse anteckningar och arbetsmaterial.
  150 1904 — 1995 Diverse handlingar angående Graningeverkens historia, bl.a. informationsbroschyrer från 1980- och 1990-talen
  Nils Åke Olssons bok ”Historisk skildring av Graningeverken och dess ledare under 320 år” (Sollefteå, 1995)
  Korrespondens mellan disponent Helmer Flygt och författaren J. A. Almqvist 1904-09 rörande utgivningen av en företagshistorik, samt övriga handlingar angående nämnda företagshistoriks utgivning och tryckning 1909
  151 1997 — 2003 Diverse rapporter och handlingar
  152 2000 — 2001 Verkställande direktörens månadsrapporter
  153 2002 Verkställande direktörens månadsrapporter
  154 2003 Verkställande direktörens månadsrapporter
  155 2004 Verkställande direktörens månadsrapporter
  156 1989 — 1998 Pressmeddelanden
  157 1998 — 2000 Pressmeddelanden
  158 2000 — 2002 Pressmeddelanden
  159 2001 Diverse frågor för styrelsen
 • Serie F 2: Tidningsurklipp
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1951 — 1967
  2 1968 — 1972
  3 1973 — 1975
  4 1976 — 1978
  5 1979
  6 1980
  7 1981 — 1982
  8 1983 — 1985
  9 1986
  10 1987
  11 1988
  12 1989
  13 1990 — 1992
  14 1993 — 1994
  15 1995 — 1996
  16 1997 — 1998
  17 1999 — 2000
  18 1999 — 2000
  19 1950 — 1960 — tal Bowatersaffären och den avskedade skogschefen
  20 1950 — 1960 — tal Bowatersaffären och den avskedade skogschefen
  21 1950 — 1960 — tal Bowatersaffären och den avskedade skogschefen
  22 1980-tal
  23 1980-tal
  24 1980-tal
  25 1980-tal
  26 1980-tal
  27 1995 — 1998
  28 1939 Diverse bland annat om örfilsmålet mellan direktör Veerstegh och författaren Albert Viksten
  29 1958 — 1964 Utbyggnaden av Sollefteåforsen
  30 1972 — 1976 Skog, elkraft, Utansjö m.m.
  31 1978 — 1991 NCB
  32 1977 — 1991 SCA
  33 1980-tal Diverse kraftaffärer och storbolag
  34 1986 — 1990 Kärnkraft och miljö
  35 1988 — 1990 Utskrifter av tv- och radiosändningar
  36 1997 Maj – dec
  37 1998 Januari dag 1-11
  38 1998 Januari dag 12
  39 1998 Januari dag 13-31
  40 1998 Jan – april
  41 1998 Maj – aug
  42 1998 Sep – dec
  43 1999 Jan – april
  44 1999 Maj – aug
  45 1999 sep – dec
  46 2000 Jan – maj
  47 2000 Juni – dec
  48 2001 Jan – juni
  49 2001 Juli – dec
  50 2002 Jan – dec
  51 2003 Jan – juli
  52 2003 Aug – dec
  53 2004 Jan – juni
  54 1992 — 1996 Utskrifter från etermedia i Graningeverken angelägna ämnen
  55 1997 — 1998 Utskrifter från etermedia i Graningeverken angelägna ämnen
  56 1999 — 2000 Utskrifter från etermedia i Graningeverken angelägna ämnen
  57 1983 Tidningsurklipp angående försäljningen av Graningeverken
 • Serie F 3: Statistik
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1929 — 1936 Statistisk sammanställning efter disponent J. G. Jansson på Bollsta Bruk, bland annat rörande försäkringar, produktion, taxeringsvärden och omkostnader m.m.
  2 1916 Svenska arbetsgifvareföreningens lönestatistiska årsbok
  3 1912 Sågverksförbundets statistiska sammanställningar rörande produktionskostnader och avlöningsförhållanden
  4 1913 Sågverksförbundets statistiska sammanställningar rörande produktionskostnader och avlöningsförhållanden
  5 1914 Sågverksförbundets statistiska sammanställningar rörande produktionskostnader och avlöningsförhållanden
  6 1915 Sågverksförbundets statistiska sammanställningar rörande produktionskostnader och avlöningsförhållanden
  7 1916 Sågverksförbundets statistiska sammanställningar rörande produktionskostnader och avlöningsförhållanden
  8 1917 Sågverksförbundets statistiska sammanställningar rörande produktionskostnader och avlöningsförhållanden
  9 1930 Sågverksförbundets statistiska meddelanden
  10 1930 Sågverksförbundets statistiska meddelanden
  11 1948 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  12 1949 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  13 1951 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  14 1952 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  15 1953 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  16 1954 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  17 1955 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  18 1956 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  19 1957 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  20 1958 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  21 1959 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  22 1960 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  23 1961 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  24 1962 Lönestatistik för sågverken (tryckt och utgiven av Svenska Träindustriarbetareförbundet)
  25 1900 — 1930 Statistiska rörelsesammanställningar
  26 1900 — 1930 Statistiska rörelsesammanställningar
  27 1900 — 1931 Jordbruksstatistik. Rörelsesammanställningar av jordbruken vid Bollsta, Forsse och Graninge 1900, 1903-07, 1921-27, 1930-31
  Anm: Erbjuder goda möjligheter till jämförelser mellan bruken, t.ex. i antal anställda, antal djur, mjölkmängd o.s.v.
  28 1925 — 1929 Statistiska rörelsesammanställningar för Adolf Ungers Industriaktiebolag 1925, 1927, 1929
  29 1931 — 1932 Statistiska rörelsesammanställningar 1931-62 (124 volymer, F3:29-154)
  Anm: Innefattar statistik över hela Graningekoncernens verksamhet; Bollsta, Forsse, Utansjö,
  Sandviken, WIAB, jordbruken, skogsförvaltningen, ångbåtarna m.m. Cirka 3 volymer per år,
  dock med skogsförvaltningens statistik i dubblett. Står i kronologisk ordning i hyllan.
  30 1932
  31 1932 — 1933
  32 1932 — 1933
  33 1933
  34 1933
  35 1933 — 1934
  36 1933 — 1934
  37 1934
  38 1934
  39 1934
  40 1934 — 1935
  41 1935
  42 1935
  43 1935
  44 1935
  45 1935 — 1936
  46 1936
  47 1936
  48 1936
  49 1936
  50 1936 — 1937
  51 1937
  52 1937
  53 1937
  54 1937
  55 1937 — 1938
  56 1938
  57 1938
  58 1938
  59 1938
  59A 1938 — 1939
  60 1939
  61 1939
  62 1939
  63 1939
  64 1940
  65 1940
  66 1940
  67 1940
  68 1941
  69 1941
  70 1941
  71 1941
  72 1942
  73 1942
  74 1942
  75 1942
  76 1943
  77 1943
  78 1943
  79 1943
  80 1944
  81 1944
  82 1944
  83 1944
  84 1945
  85 1945
  86 1945
  87 1945
  88 1946
  89 1946
  90 1946
  91 1946
  92 1947
  93 1947
  94 1947
  95 1947
  96 1948
  97 1948
  98 1948
  99 1948
  100 1949
  101 1949
  102 1949
  103 1949
  104 1950
  105 1950
  106 1950
  107 1950
  108 1951
  109 1951
  110 1951
  111 1951
  112 1951
  113 1952
  114 1952
  115 1952
  116 1952
  117 1953
  118 1953
  119 1953
  120 1953
  121 1954
  122 1954
  123 1954
  124 1954
  125 1955
  126 1955
  127 1955
  128 1955
  129 1956
  130 1956
  131 1956
  132 1956
  133 1957
  134 1957
  135 1957
  136 1957
  137 1958
  138 1958
  139 1958
  140 1959
  141 1959
  142 1959
  143 1960
  144 1960
  145 1960
  146 1961
  147 1961
  148 1961
  149 1962
  150 1962
  151 1962
  152 1880
  153 1913 — 1929 Statistiska tabeller över skilda länders export och import av sågade eller hyvlade trävaror 1928-38, samt över skilda länders produktion, konsumtion, import och export av trämassa 1913, 1920-29
  Anm: Tryckta skrifter utgivna av Svenska Trävaruexportföreningen resp. Svenska
  Trämasseföreningen.
  154 1928 — 1937 Statistiska tabeller över skilda länders export och import av sågade eller hyvlade trävaror 1928-38, samt över skilda länders produktion, konsumtion, import och export av trämassa 1913, 1920-29
  Anm: Tryckta skrifter utgivna av Svenska Trävaruexportföreningen resp. Svenska
  Trämasseföreningen.
  155 1929 — 1938 Statistiska tabeller över skilda länders export och import av sågade eller hyvlade trävaror 1928-38, samt över skilda länders produktion, konsumtion, import och export av trämassa 1913, 1920-29
  Anm: Tryckta skrifter utgivna av Svenska Trävaruexportföreningen resp. Svenska
  Trämasseföreningen.
  156 1926 — 1928 Statistik över sågverket och jordbruket i Marma (Marma-Långrörskoncernen)
  157 1903 — 1916 Statistiska uppgifter ang. Sprängsvikens AB 1903, 1905, Björknäs AB 1905 och Strömnäs AB 1903-16
 • Serie F 4: Kartor och Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960-tal Diverse kartor och ritningar över fastigheter med anknytning till Graningeverken, sammanställda i början av 1960-talet
  Anm: Sorterade sockenvis. Innehåller även en schematisk bild av Ångermanälvens kraftanläggningar 1961.
  2 1897 — 1903 Kartor ang. fastigheter i Edsele och Ramsele
  Anm: Innehåller bl.a. en karta över inrösningsjorden i Ramna by 1903 och en karta över Vimmervattnets by 1897
  3 1897 — 1903 Kartor ang. fastigheter i Edsele och Ramsele
  Anm: Innehåller bl.a. en karta över inrösningsjorden i Ramna by 1903 och en karta över Vimmervattnets by 1897
  4 1829 — 1907 Diverse kartor över Graningeverkens egendomar i Ytterlännäs
  5 Diverse skogskartor över Graningeverken egendomar
  6 1749 — 1955 Ett häfte innehållande uppgifter om befolkningens och bygdens förändringar mellan åren 1830-1955 mot bakgrund av järnhanteringen vid Graninge Bruk. Ett tackbrev ställt till arkivarien daterat den 22/1-1960
  Diagram över brukets totala tackjärnsförbrukning samt totala stångjärnstillverkning för åren 1822-1886
  Diagram över brukets totala kolförbrukning för åren 1822-1886
  Diagram befolkningsindex för åren 1805-1940
  Diagram in- och utflyttningar i Graninge socken 1860-1900
  Kopia på orginalkarta; ”Geographisk Charta öfver Långsills och öfver Helgiums socknar. Ångermanlands södra fogderi wilka Graninge Bruk med kol betjärna” daterad år 1749
  Karta över Graninge 1858-1865
  Karta över Graninge Bruks anläggningar
  Kartor över antalet hushåll i Graninge socken fördelade på olika yrken år 1830, 1860,1900 samt 1955
  Kartor över Graninge sockens migration åren 1829-1831, 1859-1861,1899-1901, 1955
  Kartor över Graninge sockens totala migration åren 1829-1831, 1859-1861, 1899-1901, 1955
  Karta över kolare som levererat kol till bruket år 1830, 1860 samt 1900
  7 1865 — 1866 Ritning till Graninge Brukskyrka, södra sidan år 1866
  Charta öfver Löflidens nybygge uti Hälgooms socken och Ångermanland, upprättad år 1788
  Detaljritningar som predikstolen, lister, invändiga pelare till Graninge kyrka
  Ritning till ny kyrka vid Graninge Bruk. 700 sittplatser
  Ritningsförslag till Graninge Bruks kyrka. 800 sittplatser
  Tvärgenomskärning av ny kyrka vid Graninge Bruk
 • Serie F 5: Foton
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1880 — 1940 talet Fotogalleri från 1880-talet till 1940-talet
  Anm: Många av bilderna är från Bollsta Bruk, bl.a. bilder av bruket och arbetare på 1890-talet, men här finns också, bland mycket annat, en bild på Graningeverkens bolagsstämma år 1900, där bruksägarna sitter samlade på parad. Bland de nyare bilderna märks Gerhard Veerstegh på inspektion i skogen under 1930-talet.
  2 1947 Flygfoton över skogar och anläggningar
  3 1990-talet Personporträtt, t.ex. av styrelsen
  4 1990-talet Personporträtt, t.ex. av styrelsen
  5 1990-talet Personporträtt, t.ex. av styrelsen
  6 1990-talet Personporträtt, t.ex. av styrelsen
  7 1990-talet Bilder från arrangemang som hade sponsrats av Graningeverken
  8 1990-talet Diverse bilder/diabilder, framförallt på kraftverk och vattenfall
  9 1990-talet Diverse bilder/diabilder, framförallt på kraftverk och vattenfall
  10 1990-talet Diverse bilder/diabilder, framförallt på kraftverk och vattenfall
  11 1990-talet Diverse bilder/diabilder, framförallt på kraftverk och vattenfall
  12 1990-talet Bilder från bl.a. personalarrangemang
  13 1965 — 1966 Flygfoto Sjöbottens Distrikt
  14 1965 — 1966 Flygfoto Högsjö Distrikt Foto och karta 74 No 75 NV
  15 1937 — 1973 4 kuvert med bilder
  1;
  Sandvikens Ångsåg (foto George B Lindberg) u.å.
  Sandvikens Sulfatfabrik 1937
  Sandvikens Cellulosa AB fabrik 1937
  Sandvikens Sulfatfabriks kontor u.å.
  Sandvikens Sågverks arbetarbostäder u.å.
  2;
  Utansjö 1937 (foto V. Lundgren)
  Utansjö Herrgård 1937
  4 okända bilder u.å.
  3;
  Utansjö Bruk u.å.
  Tjänstebostad för anställda på trämassefabriken i Forsse Bruk u.å.
  Forsse Bruk 1898
  Wäija Ångermanelfven (foto N. G. Nilsson) u.å.
  Disponent G. W. Österforsse, Graninge Bruk 1897
  Linbana för massabalar till lastning på järnvägen, samt rivning av massafabriken och kraftverket 1963 och 1972 (okänd ort)
  Graninge Bruk gamla herrgården u.å.
  Bruksgata vid Graninge u.å.
  Gålsjö Bruk u.å.
  Massafabriken och kraftverket (okänt motiv) u.å.
  Forsse gamla kraftverk byggt (1907, rivet 1973) u.å.
  Vattentuber till Forsse gamla kraftverk u.å.
  4;
  Fritz H. Versteegh u.å.
  Per Gavelius u.å.
  Carl Larsson Sparre u.å.
  Jacob Efraim Clason u.å.
  Flygfoto över Forsse Fabrik och Kraftstation u.å.
 • Serie F 6: Diverse handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1978 — 1989 Graningenytt
  Anm: Komplett serie av Graningeverkens informationsskrift
  2 1989 — 2000 Graningenytt
  Anm: Komplett serie av Graningeverkens informationsskrift
  3 1975 — 1989 Graningenytt
  Anm: Komplett serie av Graningeverkens informationsskrift
  4 1990 — 1997 Graningenytt
  Anm: Komplett serie av Graningeverkens informationsskrift
  5 1998 — 2004 Graningenytt
  Anm: Komplett serie av Graningeverkens informationsskrift
  6 1991 — 1999 Graningeinformation
  7 1923 Jacobson, Gustaf; Näfveqvarns Bruk under 300 år, Stockholm
  8 1897 Sveriges Industri. Historik över betydande industriföretag i Sverige, utgiven inför Stockholmsutställningen 1897
  9 1897 Sveriges Industri. Historik över betydande industriföretag i Sverige, utgiven inför Stockholmsutställningen 1897
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1873 — 1875 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  2 1876 — 1878 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  3 1879 — 1881 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  4 1882 — 1884 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  5 1885 — 1887 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  6 1888 — 1890 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  7 1890 — 1892 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  8 1893 — 1895 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  9 1896
  10 1897
  11 1898
  12 1899
  13 1900
  14 1901
  15 1902
  16 1903
  17 1904
  18 1905
  19 1906
  20 1907
  21 1908
  22 1909
  23 1910
  24 1911
  25 1913
  26 1914
  27 1915
  28 1916
  29 1917
  30 1918
  31 1919
  32 1920
  33 1921
  34 1922
  35 1923
  36 1924
  37 1925
  38 1926
  39 1927
  40 1928
  41 1929
  42 1930
  43 1931
  44 1932
  45 1933
  46 1934
  47 1935
  48 1936
  49 1937
  50 1938
  51 1939
  52 1940
  53 1941
  54 1942
  55 1942
  56 1943
  57 1944
  58 1945
  59 1946
  60 1947
  61 1948
  62 1949
  63 1950
  64 1951
  65 1952
  66 1953
  67 1954
  68 1955
  69 1956
  70 1957
  71 1958
  72 1959
  73 1960
  74 1961
  75 1962
  76 1963
  77 1964
  78 1965
  79 1966
  80 1967
  81 1968
 • Serie G 2: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1873 — 1874 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  2 1875 — 1876 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  3 1877 — 1879 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  4 1880 — 1883 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  5 1885 — 1887 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  6 1888 — 1891 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  7 1892 — 1894 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  8 1895 — 1897 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  9 1898 — 1899 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  11 1900
  12 1901
  13 1902
  14 1903
  15 1904
  16 1905
  17 1906
  18 1907
  19 1908
  20 1909
  21 1910
  22 1911
  23 1913
  24 1914
  25 1915
  26 1916
  27 1917
  28 1918
  29 1919
  30 1920
  31 1921
  32 1922
  33 1923
  34 1924
  35 1925
  36 1926
  37 1927
  38 1928
  39 1929
  40 1930
  41 1931
  42 1932
  43 1933
  44 1934
  45 1935
  46 1936
  47 1937
  48 1938
  49 1938
  50 1939
  51 1940
  52 1941
  53 1941
  54 1942
  55 1942
  56 1943
  57 1944
  58 1945
  59 1946
  60 1947
  61 1948
  62 1949
  63 1949
  64 1950
  65 1950
  66 1951
  67 1951
  68 1952
  69 1952
  70 1953
  71 1953
  72 1954
  73 1954
  74 1955
  75 1955
  76 1956
  77 1956
  78 1957
  79 1957
  80 1958
  81 1958
  82 1959
  83 1959
  84 1960
  85 1960
  86 1961
  87 1961
  88 1962
  89 1962
 • Serie G 3: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1874 — 1877 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  2 1878 — 1882 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  3 1883 — 1886 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  4 1887 — 1889 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  5 1890 — 1893 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  6 1894 — 1897 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
  7 1898 — 1901 MÖGEL! Öppnas endast med tillstånd!
 • Serie G 4: Memorial
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1844 — 1847 Placerad tillsammans med Holm och Graninge Bruks Bolags räkenskaper, men möjligen tillhörigt Bollsta.
  2 1963
  3 1963
  4 1964
  5 1964
  6 1965
  7 1965
  8 1966
  9 1966
  10 1967
  11 1967
  12 1968
  13 1968
 • Serie G 5: Kontraktsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1901
  2 1902
  3 1903
  4 1904
  5 1905
  6 1906
  7 1907
  8 1908
  9 1909
  10 1910
  11 1911
  12 1912
  13 1913
  14 1914
  15 1915
  16 1916
  17 1917
  18 1918
  19 1919
  20 1920
  21 1921
  22 1922
  23 1923
  24 1918 Trävaror
  25 1919 Trävaror
  26 1920 Trävaror
  27 1921 Trävaror
  28 1922 Trävaror
  29 1923 Trävaror
  30 1924 Trävaror
  31 1924
  32 1925
  33 1926
  34 1927
  35 1928
  36 1929
  37 1930
  38 1931
  39 1932
  40 1933
  41 1934
  42 1935
  43 1936
  44 1937
  45 1938
  46 1939
  47 1940
  48 1941
  49 1942
  50 1943
  51 1944
  52 1945
  53 1946
  54 1947
  55 1948
  56 1949
  57 1950
  58 1951
  59 1952
  60 1953
  61 1954 — 1955
  62 1956
  63 1957
  64 1958
  65 1958
  66 1959
  67 1959
  68 1960
  69 1961
  70 1961
  71 1962
  72 1962
  73 1963
  74 1963
  75 1963
  76 1964
  77 1964
  78 1968 Bollsta A – K
  79 1968 Bollsta L – Ö
  80 1969 A – J
  81 1969 K – Ö
  82 1970 Bollsta A – K
  83 1970 Bollsta L – Ö
  84 1971 Bollsta A- L
  85 1971 Bollsta M – Ö
  86 1972 Bollsta A – J
  87 1972 Bollsta K – Ö
  88 1973 A – F
  89 1973 G – Ö
  90 1939 Kontraktsböcker för trämassa från Forsse
  91 1940 — 1944 Kontraktsböcker för trämassa från Forsse
  92 1941 Kontraktsböcker för trämassa från Forsse
  93 1946 — 1948 Kontraktsböcker för trämassa från Forsse
  94 1949 Kontraktsböcker för trämassa från Forsse
  95 1950 Kontraktsböcker för trämassa från Forsse
  96 1951 — 1953 Kontraktsböcker för trämassa från Forsse
  97 1954 — 1955 Kontraktsböcker för trämassa från Forsse
  98 1956 — 1957 Kontraktsböcker för trämassa från Forsse
  99 1958 — 1960 Kontraktsböcker för trämassa från Forsse
  100 1916 — 1919 Kontraktsbok för trämassa
 • Serie G 6: Bokslut
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954
  2 1955
  3 1956
  4 1957
  5 1958
  6 1959
  7 1960
  8 1961
  9 1962
  10 1963
  11 1964
  12 1965 — 1966
 • Serie G 7: Inkomstuppgifter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1969 Kollektivanställda Skogen
  2 1970 Kollektivanställda Skogen
  3 1971 Kollektivanställda Skogen
  4 1972 Kollektivanställda Skogen
  5 1973 Kollektivanställda Skogen
  6 1969 Kollektivanställda Bollsta Såg och Utansjö fabrik
  7 1969 Kollektivanställda Forsse
  8 1970 Kollektivanställda Forsse och Byggnads i Härnösand
  9 1970 Kollektivanställda Bollsta och Utansjö
  10 1971 Kollektivanställda Forsse och Byggnads i Härnösand
  11 1971 Kollektivanställda Bollsta såg och Utansjö
  12 1972 Kollektivanställda Forsse byggnadsavdelning, Bollsta och Utansjö
  13 1973 Kollektivanställda Forsse, Bpllsta Såg och Utansjö
  14 1969 Tjänstemän och Pensionärer
  15 1970 Pensionärer
  16 1970 Tjänstemän Forsse, Bollsta Såg, Utansjö skogen och Härnösands Byggnadsavdelning
  17 1972 Tjänstemän och Pensionärer hela företaget
  18 1973 Tjänstemän och Pensionärer
  19 Kollektivanställda Skogen
  Anställningsnummer 6-0001 – 6-6138
  20 Kollektivanställda Skogen
  Anställningsnummer 6-6200 – 6-6841
  21 1974 Kollektivanställda Utansjö och Bollsta Såg
  22 1974 Pensionärer
  23 1974 Kollektivanställda Forsse
  24 1974 Tjänstemän
  25 1974 Kollektivanställda Skogen
  Ansvarsställe
  Avdelning 61 – Avdelning 64
  Bollsta Backe
  26 1974 Kollektivanställda Skogen
  Ramsele 65 – Vilhelmina 68
  27 Kollektivanställda Kraftverk och Elverk
  28 Kollektivanställda Bollsta och Utansjö
  29 Tjänstemän
  30 Personuppgifter Kollektivanställda Utansjö
  31 Personuppgifter Kollektivanställda
  A – G
  32 Personuppgifter Kollektivanställda
  H – M
  33 Personuppgifter Kollektivanställda
  N – Ö
  34 Personuppgifter Kollektivanställda Utansjö
  35 Personuppgifter Kollektivanställda Tjänstemän och Pensionärer Bollsta
  36 Personuppgifter Kollektivanställda Tjänstemän och Pensionärer Bollsta
  37 Personuppgifter Kollektivanställda Tjänstemän och Pensionärer Forsse
  A – L
  38 Personuppgifter Kollektivanställda Tjänstemän och Pensionärer Forsse
  M – Ö
  39 Kollektivanställda vid Bollsta Bruk
  40 Personuppgifter anställningsnummer Forsse
  41 Skogen Personuppgifter anställningsnummer
  Ansvarsställe
  Avdelning 61 – Avdelning 64
  Bollstabruk Backe
  42 Skogen Personuppgifter anställningsnummer
  Ansvarsställe
  Avdelning 65 – Avdelning 68
  Ramsele Vilhelmina
  43 Personuppgifter Kollektivanställda Forsse
  44 Skogsförvaltningen
  Personuppgifter
  Månadsavtal Tjänstemän A – Ö
  45 Personuppgifter
  Kollektivanställda Utansjö
  46 1975 Kontrolluppgifter Vilhelmina Vägavdelningen
  47 1975 Kontrolluppgifter
  Backe, Ramsele, Ström
  48 Inkomstuppgifter Pensionärer
  49 1976 Inkomstuppgifter Kollektivanställda
  3101 Kraftverk
  3102 Elverk
  3110 Sågverk
  3111 Impregnering
  3120 Utansjö
  3140 Byggnadsavdelningen
  50 1976 Inkomstuppgifter Tjänstemän och Pensionärer
  51 1976 Inkomstuppgifter Kollektivanställda
  3130 Skogen
  52 1977 Inkomstuppgifter Kollektivanställda
  3130 Skogen
  53 1977 Inkomstuppgifter Tjänstemän och Pensionärer
  54 1977 Inkomstuppgifter Kollektivanställda
  3101 Kraftverk
  3102 Elverk
  3110 Bollsta Såg
  3111 Impregnering Otterbäcken
  3120 Utansjö
  3140 Byggnadsavdelningen
  55 1978 Kontrolluppgifter Kollektivanställda
  3130 Skogen
  56 1978 Kontrolluppgifter Kollektivanställda
  3101 Kraftverk
  3102 Elverk
  3111 Impregnering
  3120 Utansjö
  3140 Byggnadsavdelningen
  57 1978 Kontrolluppgifter Tjänstemän och Pensioner
  58 1979 Kontrolluppgifter Tjänstemän och Pensioner
  59 1980 Kontrolluppgifter Kollektivanställda
  3101 Kraftverk
  3102 Elverk
  3110 Bollsta
  3111 Otterbäcken
  60 1980 Kontrolluppgifter Tjänstemän och Pensioner
  61 1980 Kontrolluppgifter Kollektivanställda
  3120 Utansjö
  62 1979 Kontrolluppgifter Kollektivanställda
  3130 Skogen
  63 1979 Kontrolluppgifter Kollektivanställda
  3130 Skogen
  64 1980 Kontrolluppgifter Kollektivanställda
  3130 Skogen
  65 1980 Förtjänststatistik
  66 1970 — 1971 Avlöningskort
  67 1989 — 1995 Personalhandlingar
 • Serie G 8: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1845 — 1894 Varufakturor av diverse slag/brukspatron Gavelius privata inköp
  Mapp
  2 1824 — 1833 Conto för GraningeWerkens Intressenter
  Anm: Ett bokföringshäfte.
  3 1939 — 1940 Special
  4 1941 — 1947 Special
  5 1901 — 1930 Växelbok
  6 1901 — 1909 Utgifts- och inkomstförslag
  7 1910 Utgifts- och inkomstförslag
  8 1911 Utgifts- och inkomstförslag
  9 1969 Dagbok 18/2-24/2
  Anm: Innehåller fakturor.
  10 1881 — 1884 Journalverifikationer
  11 1885 — 1889 Journalverifikationer
  12 1890 — 1895 Journalverifikationer
  13 1927 — 1931 Utgifts- och inkomstförslag för Graningeverkens AB, Sandvikens Cellulosa AB och Utansjö Cellulosa AB
  Anm: För åren 1927-31 endast för Graningeverken.
  14 1932 — 1937 Utgifts- och inkomstförslag för Graningeverkens AB, Sandvikens Cellulosa AB och Utansjö Cellulosa AB 1932-1933, 1936-1937
  15 1938 — 1944 Utgifts- och inkomstförslag för Graningeverkens AB, Sandvikens Cellulosa AB och Utansjö Cellulosa AB
  16 1929 — 1930 Beställningsbok angående beställda varor till företaget
  17 1973 Huvudboksregister
  18 1931 — 1961 Råbalanser 1931-32, 1940-61
  19 1967 Förslag till bokslut för Graningeverken och Utansjö
  20 1968 Förslag till bokslut för Graningeverken och Utansjö
  21 1969 Förslag till bokslut för Graningeverken och Utansjö
  22 1970 — 1971 Likvidbesked
  23 1892 — 1931 Siffergranskningsberättelser
  24 1901 — 1940 Försäljningsböcker;
  Register 1906-1929
  Försäljning från Graningeverken, Sandviken och Ångsågen 1902
  Graningeverkens Kol-Kontrakt 1906-1911
  Härnösands Ångsåg 1901-1903
  Utansjö Cellulosa AB 1918-1920
  Graningeverkens AB 1901-1934
  Stockholms Försäljningskontor 1934
  Forsse 1940 och Sandviken 1936-1938
  Tom bok märkt 1935
 • Serie Ö 1: Reklam och Tidningsklipp
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 u.å. Reklammaterial och tidningsklipp
  Foton från Graningenytt
  Bildmaterial samt historik från Van Wessem, Holland
  Trycksaker
  Svenska Thule-Expeditionen
  2 u.å. Reklammaterial på VHS-band