Grönborgs Bryggeri AB | Årtal: 1861 — 1928

Arkivbildare: Grönborgs Bryggeri AB

Verksamhetsperiod: 1861 — 1928

Historik arkivbildare:

Grönborgs Bryggeri AB hade grundats år 1875 av bruksförvaltaren och vinfabrikören H V Lundqvist i Sundsvall. Bolaget fick en positiv utveckling – år 1887 utgjorde aktieutdelningen 5%, samma år som tillverkningen uppgick till 709.176 kannor. Produktionen ökades följande år till 892.799 kannor. – Då antalet ölstugor i Sundsvall år 1872 uppgick till över 100 stycken, bör det även ha funnits avsättning för produkterna. På 1890-talet hade bolaget filialer, s k öltappningsaffärer, i såväl Östersund som Härnösand – detta för att motverka en minskning i omsättningen. Filialen i Härnösand blev dock indragen efter drygt ett år ”med anledning av särskild överenskommelse med Hernö Bryggeri i Härnösand”. Grönborgs Bryggeri AB hade vid sekelskiftet 41 arbetare anställda och tillverkade 11.000 hl öl, 2.175 hl dricka och 381.000 kg malt. Dessa uppgifter kan jämföras med Sundsvalls Ölbryggeri AB som vid samma tidpunkt hade 38 arbetare anställda och en tillverkning som uppgick till 8.400 hl öl, 3.700 hl dricka och ca 222.000 kg malt. År 1901 beslutade styrelsen om inrättande av en vatten- och läskedrycksfabrik – fabriksutrymme fanns redan tillgängligt inom bryggeriet. Den 24 september började fabrikationen och ”visar den sig utmärkt bra och har redan (9 oktober) tillvunnit sig konsumenternas godkännande”. År 1903 beslutades i bolagsstämman om indragning av filialen i Östersund och försäljning av bolagets fastighet där. I protokoll från styrelsesammanträde 14 mars 1909 konstaterades att bolagets verksamhet under senaste räkenskapsåret lämnat synnerligen dåligt resultat. Med de dåvarande dryga förvaltningskostnaderna var det små utsikter till förbättring av bolagets ställning, varför styrelsen ansåg sig förpliktigad att vidtaga åtgärder för att minska förvaltningskostnaderna. Man beslutade därför att säga upp bolagets disponent med en månads varsel! Från bryggeriaktiebolaget Nordstjernan inkom år 1910 en förfrågan om att återuppta tidigare avbrutna förhandlingar om en sammanslagning av bryggerierna, och till detta ställde sig styrelsen positiv. Trots att Grönborgs Bryggeri AB senare uppenbarligen arbetade under ogynnsamma ekonomiska förhållanden satsade man på förnyelse av verksamheten genom att bolaget i början av år 1918 gav ut en ny produkt – enligt dess direktör ”en ny typ svagdricka, kallad pilsner-svagdricka, med helt nya etiketter och patentkorksförslutning, och får jag säga att dryken är alldeles utmärkt fin och smaklig samt står icke långt efter den pilsner vi nu haft, då den äfven är förvillande lik densamma”. Denna nya produkt lyckades dock inte rädda bolaget – trots såväl nya etiketter som patentkorksförslutning. I februari 1919 konstaterades att bolagets rörelse under senaste räkenskapsåret inte lämnat någon vinst, och då man befarade att förhållandena skulle bi oförändrade i framtiden, beslutade man att driften skulle inställas omedelbart och tills vidare. Bolaget trädde senare i likvidation och uppköptes av Sundsvalls Ölbryggeri AB tillsammans med Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Styrelseprotokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1875 — 1922
 • Serie B 1: Kopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1917 — 1919 9/7 1917 – 17/4 1919
  Med register
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1861 — 1974 Bolagsordning 1897
  Styrelse och revisionsberättelser 1910-1918, 1920-1921
  Handlingar angående sammanslagning av bryggerierna i Sundsvall 1905-1928
  Förlagsinteckningar 1876, 1878, 1885
  Handlingar angående anställningsförhållanden 1909
  Burskapshandlingar och Riddarebrev av Wasa Orden för C.O. Wessén 1861, 1903
  Tidningsklipp 1901-1910
  Årsredovisning 1972-1974
  Revisionsberättelser 1974
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1900 — 1901
  2 1916 — 1917
  3 1917 — 1918
  4 1921 — 1922
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1911 — 1912 1/10 1911 – 30/9 1912
  2 1919 — 1920 1/10 1919 – 30/9 1920