Härnösands Hantverks och Fabriksförening | Årtal: 1847 — 1975

Arkivbildare: Härnösands Hantverks och Fabriksförening

Verksamhetsperiod: 1847 — 1975

Historik arkivbildare:

Föreningen bildades 1846. En Kunglig förordning den 22 december 1846 stadgade att i varje stad skulle bildas fabriks och hantverksföreningar. Föregångaren till Hantverksföreningen var ”Hantverkare Societeten” som var en sammanslutning av hantverksmästare oavsett vilket skrå de tillhörde. Hantverkare Societeten bildades troligen 1768 men man har ej med säkerhet kunnat fastställa årtalet på grund av att Magistratens protokoll är spårlöst försvunna för åren 1768-1780. Ytterligare en sammanslutning bildades 1805, nämligen Logarvare och Carduansmakare Embetet, vars verksamhet upphörde och år 1848 överlämnades tillgångarna till Hantverksföreningen. Skråförordningen upphörde 1846 efter att ha verkat från 1669. Föreningens historia fram till 1930 finns samlad i jubileumshistoriken 1780-1930. Föreningen ändrade sitt namn 1991 till Härnösands Hantverk och Småföretag.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1847 — 1904
  2 1905 — 1930
  3 1931 — 1947
  4 1970 — 1975 Med bilagor 1885-1975
  5 1947 — 1988
 • Serie A 2: Protokollbilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1981 Protokollbilagor;
  Dagordningar, kallelser, berättelser, protokollkopior 1979-1981
  Styrelsepärm 1968-1978
 • Serie D 1: Förteckningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1894 — 1923
  2 1920 — 1966 ”Uppbördsböcker” 1920-1966 med diverse förteckningar 1941-1948
  3 1934 — 1943 ”Uppbördsbok”
  4 1934 — 1943 Medlemsräkenskaper
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1869 — 1940
  2 1940 — 1965 Inkomna cirkulär 1941-1965
  3 1946 — 1969
  4 1957 — 1960 Cirkulär
  5 1961 — 1962
  6 1963 — 1965
  7 1971 — 1976
 • Serie F 1: Gesällhandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1860 — 1969 Lärlingsintyg 1860, 1862
  Födelseintyg 1862-1863, 1890
  Gesällböcker 1878-1908
  Skrivelser rörande lärlingar och gesäller 1944, 1958-1969
  Häfte med skisser på gesällmöbler 1950
  2 1929 — 1969 Gesällprov, granskningsprotokoll, utlåtande från granskningsnämnden mm.
  Alfabetiskt på efternamn A-K
  3 1929 — 1969 Gesällprov, granskningsprotokoll, utlåtande från granskningsnämnden mm.
  Alfabetiskt på efternamn L-Ö
 • Serie F 2: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922 — 1947 Hantverksutställningen 1922
  Hantverksmässan 1925, 1939, (1912), 1941, 1947
  2 1930 Jubileumsutställning 1930 och 1968
  3 1956 — 1969 Jubileumsutställning 1958
  Övrigt
  Testamenten och fonder med bilagor 1861-1939
  Inbjudnings- och tackkort 1910-1961
  Handlingar om Hantverks- och Fabrikföreningens ålderdomshem 1917-1930
  Försäkringshandlingar 1929-1941
  Förslag till stadgar för Välgörenhetsfonden och stadgar för Stipendiefonden 1931, 1947
  Köpebrev om Hantverksföreningens försäljning av kvarteret Enen nummer 9, 1935
  Köpekontrakt om Hantverksföreningens köp av kvarteret Riddaren nummer 4, 1938
  Hyreontrakt 1940
  Härnösands Hantverkares Julfestfond 1942-1951
  Insamlingar och lotter 1942-1955
  Hantverkarsånger u.å.
  4 1958 Tidningsklipp om utställningen 1958
  5 1958 Skisser till affisch
  SAKNAS!
  6 Statistik 1897-1962 över ritualhandlingar
  7 1930 — 1932 Kartor
  8 1902 — 1920 (Plåtlåda)
  ”Anders Edbergs fyra handlingar. Måtte dessa handlingar och dess medel få vara i fred för förskingring.
  Delar av dokument och sigill u.å.
  Anders Edbergs gåvobrev m.m. 1909-1917
  Till ordföranden (tomt kuvert) u.å.
  Testamente Anders Edberg och hans hustru Erika Augusta, samt avskrift ”att användas i årligt bruk” m.m. 1912
  9 1744 — 1909 (Plåtlåda)
  Tryck;
  Tal om konst- och Hantverks-Scholors Inrättande (Professor Andreas Mayer) 1752
  Några ord om fabriker 1809
  Skomakare Skrå-Ordning (upprättad 1474) 1835
  Bunt 1;
  A?? Skomakaren Jonas Sundholm Mästarbrev, samt bilaga 1827
  Hantverksföreningen uti Cimbrishamn, gesällbrev Elof Mårtensson Alvén 1888
  Hantverksklassens politiska representation (J.F. Nyström) 1902, Tryck
  Kung. Maj:ts Resolution (avskrift) rörande stadens jord (Härnösand) 1820
  Redogörelse öfver Hantverkaresociteten cassa Förvaltning 1834
  Utdrag ur domboken rådhusrätten Härnösand 1846
  Namnlista 27/6 (begravningshjälp?) 1807
  Resterande quartals pänningar (medlemsinbetalningar?) 1823
  Resterande för givande till Sundsvalls stad u.å.
  Handlingar rörande Hantverkarsociteten (otydligt) 1744
  Handlingar rörande Härnösands Hantverks- och fabriksföreningen 1869
  Protokoll hållna vid Hantverkarsocitetens i Hernösands sammankomster
  Bunt 2
  Underdånig petition angående ändringar i Närings-författningarna 1853
  Gesällbok 1874-1878, Tryck
  Handels-ordning samt Fabriks och Hantverks-ordning 1847, Tryck
  Bunt 3;
  Korrespondens, Resolutioner, Protokollutdrag m.m.;
  Brev till Hantverksföreningen från Magistraten 1848
  Utdrag ur protokoll Hantverksföreningen i Sundsvall 1847
  Resolution rörande stadgar för Hantverks- och Fabriksföreningen 1866
  Resolution rörande stadgar för Hantverks- och Fabriksföreningen 1890
  Resolution rörande stadgar för Hantverks- och Fabriksföreningen 1899
  Ekonomiskt sammandrag för Fabriks och manufacturtillverkningen 1857
  Förteckning över hantverkare och deras arbete i Härnösand 1848-1857
  Verifikationer Hantverksföreningens cassa 1848-1857
  Resolution Kungl. Maj:t rörande anbud från Magistratet 1818
  Handlingar angående Socitetens allmänna sammankomster 1822
  Resolution angående hattmakaren Hellmansson 1841
  Protokollutdrag Sundsvalls Socitetens allmänna sammanträde i Härnösand 1824
  Utdrag ur Domboken rörande Sociteten 1841
  Protokollutdrag Säbrå tingslag (?) 1832-1951
  Protokollsutdrag Magistratet i Härnösand 1848
  Protokollsutdrag Magistratet i Härnösand 1853
  Förteckning över resurser(?) som finns som finns här vid Socitetens… 1789
  Resolution Comuerens Collegie 1776
  Sociteten (förteckning eller räkenskaper) 1791
  Bunt 4
  Gefle Handtverksförenings styrelse- och Revisionsberättelse för 1899, 1900
  Ordningsföreskrifter för utöfvade af yrkesmässig slakt… 1903
  Ordningsföreskrifter för bageri- och konditoryrkets utöfvande… 1903
  Normalstadgar för Fabriks- och Handtverksföreningar u.å.
  Organisationsbroschyr no 2, 1907
  Bunt 5
  Inbjudningskort till Härnösands- och Fabriksförening 1905 (3 st)
  Hantverks- och Industritidning 1904 (4 nr)
  Kort från AB Hasse W. Tullberg angående beställning av ramar till diplom 1907
  Program för Västernorrlands Läns Hushållningssällskaps, Landtbruks- samt Industri- och slöjdutställning 1900
  Angående lärlingsnämnder inom handtverksföreningarna (referat) 1909
  Diverse stadgar 1896-1905
  Förteckning över prenumeranter å Hantverks och industritidningar 1905
  Brevkort angående utfärdade gesällbrev 1906
  Centrala Arbetgifvareförbundet Grundbestämmelser u.å.
  Förteckning öfver Härnösands Hantverkares- och Fabriksförenings medlemmar 1907
  Allmän kungörelse från Landskansliet 1907
  Diverse korrespondens, telegram och brevkort samt räkenskapshandlingar 1900-1907
  Revisionsberättelser 1903-1905
  Verifikationer 1904-1905
  Diverse korrespondens 1904-1905
  Förteckningslista för deltagare i Härnösands Hantverks- och Fabriksförenings 100-års fest på St. Petrilogen 1905
  Redovisning utgifter 100-års festen 1905
  Handskriven historik (?) u.å.
  Utbetalningar för understöd och begravning 1877-1904
  Prenumerationslista på Hantverks- och Fabrikstidning 1905
  Teckningslista 100-års festen 1905
  Handlingar angående prenumerationer 1905
  Diverse korrespondens 1904-1905
  Verifikationer 1906
  Yrkesmän i Härnösand u.å.
  Diverse korrespondens och Frejdbetyg 1905-1906
  Bunt 6;
  Åtgärder för ordnande af Lärlingsväsendet inom det Svenska hantverket 1906-1909, tryck
  Hantverkarklassens politiska representation 1902, tryck
  Betyg m.m. 1898
  Korrespondens 1905-1906
  Verifikationer 1893
  Stadgar för Härnösands Stads Hantverk- och Fabriksförenings begravningsfond 1869
  Verifikationer 1892, 1894, 1897 och 1898
  Bunt 7;
  Brev angående petition 5/11 1849
  Brev från centralstyrelsen för Sveriges hantverks- och industriföreningar 1902
  Brev från Handelsföreningen (Lundgren) 1849
  Avskrift, Magistaten i Hernösand 1862
  Tomma gesällbrev 1800-tal u.å.
  Protokollsutdrag märkt ”Handtvärkare Sociteten tillhörig” 1797
  Protokollutdrag (Härnösands Rådhus) 1802
  Handlingar (delvis ihopbundna) rörande Hantverkarsociteten i Härnösand 1798-1800
  Protokollutdrag Hernösands kyrkoråd 3/10 1805
  Avskrift (signatur Pehr Gavelius 1803
  Register över obetalda kvartalsräkningar 1807
  Protokollsutdrag, Härnösand Magistrat 1807
  I lådan även nyckeln som hör till lådan (låset är trasigt)
  10 1818 — 1983 Handlingar rörande fonder;
  1. PM rörande fonderna i Hantverksföreningen med bilagor u.å.
  2. A.O. Minnesfond 1908
  3. Avskrifter av Anders Edbergs Framtidsfond att användas i årligt bruk, testamenten och gåvobrev 1909
  Verifikationer (kvitton och ravisionsberättelser 1871-1906
  Brev och kungörelser, samt redovisningar;
  Commerce Collegii berättelse 1846
  Allmän kungörelse 1862
  Angående anmälningar till världsutställningen i Wien 1873
  Utdrag ur Swensk Författnings-Samling 1850-1853 (nr 21 och 88)
  Lista över understöd u.å.
  Brev 1863-1899
  Brev rörande lärlingar och gesäller 1862-1893
  Gesällbrev rörande Axel Sjöström 1882 (skadat dokument)
  Årsbokslut/årsredovisningar 1979-1983
  Protokoll, utdrag av protokoll och protokollkopior 1951-1968
  Årsmöteshandlingar 1980
  Diverse handlingar;
  Äganderättsbevis 1925-1956
  Indexklasul för lokal 1901-1982
  Köpekontrakt, gåvobrev och testamenten m.m. 1917-1982
  Gesällbrev Adolf Henrik Forhaug 1901
  Gesällböcker;
  Repslagaregesällen Anders Conrad Örnberg 1867
  Skräddargesällen Otto Zindbom 1864
  Bleck- och plåtslagaregesällen Johan Emil Bäckström 1863
  Repslagare O.F. Zander 1867
  Målaren O.G. Wedin 1888
  Zehrbrief Curt Georg Mittag 1896 (Dresden, Tyskland)
  Diplom;
  Målerilärlingen Erik Henry Lindström 1929
  Målerilärlingen Olof Axel Forsberg
  Redogörelse öfver Hantverkaresociteten Cassa Förvaltning 1818-1821 (väldigt hårt rullad)
  11 1974 — 1980 Handlingar rörande SHIO-Sveriges Hantverks- och Industriorganisatör
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1848
  2 1924
  3 1975 SAKNAS!
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1848 — 1893 Kassakladd 1890-1893
  2 1890 — 1934
  3 1935 — 1954
  4 1954 — 1967 ”Dagbok”
  5 1968 — 1975 ”Dagbok”
  6 1976 — 1979
 • Serie G 3: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1858 — 1931 Spridda år
  2 1942 — 1948
  3 1949 — 1964
  4 1955 — 1957
  5 1958 — 1960
  6 1984 — 1988 Inklusive verksamhetsberättelser
 • Serie G 4: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1853 Begravningsfondens räkenskaper 1853-1919
  Uppbördsbok för hyror 1938-1942
  Sammanställningar över fonder 1943-1953, 1956-1959, 1969
  Deklarationer 1945-1960
  Skattsedlar 1953-1966
  Inventarieförteckning 1955-1958
  2 1989 Bokslutshandlingar
 • Serie Ö 1: Övrigt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1958 Reklamskyltar
  2 Härnösands Historia del 1. Gåva från Härnösands stad vid 200-års jubiléet 1968
  3 Härnösands Historia del 2. Gåva från Härnösands stad vid 200-års jubiléet 1968