Sundsvalls Bryggeri AB | Årtal: 1918 — 1952

Arkivbildare: Sundsvalls Bryggeri AB

Verksamhetsperiod: 1918 — 1952

Historik arkivbildare:

Sundsvalls Bryggeri AB hade för avsikt att ”idka bryggerirörelse samt bedriva annan i samband därmed stående verksamhet”. Bolagsordningen antogs vid konstituerande bolagsstämma den 2 december 1930. AB Sundsvalls Ölbryggeris Intressenter i likvidation hade den 1 oktober samma år överlåtit sin rörelse med samtliga fastigheter (nr 353, 356 och 375 i 6:e kvarteret i Sundsvall) samt bryggerimaskiner, lager, inventarier och aktier. Den nya rörelsen skulle drivas oförändrat och med samma ledning som förut. Även beträffande detta bolag saknas en stor mängd handlingar av betydelse för att följa utvecklingen inom företaget. Endast kapitalböckerna bildar en egen serie, om än med stora luckor i materialet. Redan i början av år 1934 kunde man konstatera en omfattande minsking såväl i Sundsvalls Bryggeri AB:s som i Bryggeriaktiebolaget Nordstjernans produktion. En fyramånaders period under de två senaste brygdåren visade att maltavverkningen sjunkit från 43.860 kg till 25.750 kg respektive från 37.540 kg till 22.990 kg. Omsättningen uppgick för bolagen tillsammans inte ens till vartdera bryggeriernas omsättning ett par år tidigare. Den främsta orsaken torde ha varit depressionen, men även andra omständigheter bidrog, såsom fördyring för bolagen på grund av den höjda maltskatten, och stor arbetslöshet vid sågverken i distriktet genom koncentration av driften och utnyttjande av moderna maskiner. År 1950 skedde nästa organisationsförändring i bryggeribranschen i Sundsvall. Då övertogs Sundsvalls Bryggeri AB av AB Östersunds Ångbryggeri, ett företag som anlagts år 1881 under namnet Östersunds Bryggeri, vilket ombildades till aktiebolag år 1899. Verksamheten fortsatte och år 1951 konstaterade man att tiden var mogen för den tidigare nämnda sammanslagningen mellan Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan och Sundsvalls Bryggeri AB.

Innehållsförteckning:

 • Serie D 1: Aktieregisterböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1949 Avser Aktiebolaget Sundsvalls Ölbryggeris intressenter i likvidation. Nr 1-9000 med register
 • Serie F 1: Handlingar rörande affärskontrakt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1948 Handlingar avseende bildandet av bolaget 1930-1935
  Kontrakt med Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan 1927-1931
  Handlingar avseende avtal mellan Hotell Knaust AB, Bryggeriaktiebolaget
  Nordstjernan och Sundsvalls Bryggeri AB 1931-1934.
  Tablåer över levererade varor 1940-1948
  Bolagsordning 2/12 1930
  Bolagsstämmoprotokoll 1931
  Styrelseprotokoll 1930-1932
  Styrelse- och revisionsberättelser 1930-1950
  Fastighetshandlingar avseende tomter nr 353, 356, 357 i 6 kv. i Sundsvall 1932, 1935
  Aktiebrev, ej tecknade 1930, 1939
  Flasketiketter
 • Serie F 2: Handlingar rörande försäljning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1932 Polisrapport angående försäljning av pilsnerdricka, se Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan F3:1
  1933 Skrivelse till landsfiskalen i Tuna angående AB Mineralkällans Vattenfabriks i Selånger försäljning i Sundsvall, se Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan F3:1
 • Serie G 1: Kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1931
  2 1939 — 1940
  3 1949 — 1950
  4 1950 — 1951
  5 1951 — 1952 Avser driften inom fusionen Sundsvallsbryggerier AB
 • Serie K 1: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 u.å. Exteriör- och interiörbilder från bryggeriet