Graninge Bruk 1848-1872 | Årtal: 1848 — 1872

Arkivbildare: Graninge Bruk 1848-1872

Verksamhetsperiod: 1848 — 1872

Historik arkivbildare:

Graninge Bruk Guvernören i Västernorrland, lagmannen, generalmajoren (utnämndes till general år 1675 av Carl XI), ägaren till Holms Gård vid Ångermanälven och friherren Carl Larsson Sparre (1627-1702), besökte Graningeområdet 1669 för att lösa en marktvist mellan två svedjefinnar i Östergraninge och Sörgraninge. Han fann att trakten hade de stora råvarutillgångar som behövdes för att starta ett järnbruk. Efter ansökan till Bergskollegium, erhöll han sina järnbruksprivilegier den 19 november 1673. Bruket med masugnar och hammarsmedja stod färdigt år 1677 och var det första i Ångermanland, men det brändes ner samma år, den 19 september, av norrmän som härjade i området. — Här finns det flera versioner av vad som hände och i vilken ordning, men detta verkar vara vad som är närmast sanningen: — Den 7 september 1675 utnämndes Sparre till general med chefskap över den norrländska milisen med uppgift att sköta försvaret av Västernorrland. Han förfogade 1677 över en styrka på ca 1700 man, däribland 3 kompanier (250-600 man) jämtlänningar som räknades som mindre pålitliga. Den 19 september 1677 brändes Graninge bruk ner av ett Romsdalskt kompani (20-30 Dragooner enligt nedskriven berättelse), vars mål var att återerövra Jämtland till Danmark (danskarna ville ta tillbaka vad de förlorat i freden vid Brömsebro 1645 i den s.k. Gyldenløverfejden 1675-1679). Danskarna hade också, enligt uppgift, satt ett pris på chefen för de svenska styrkornas huvud, Carl Larsson Sparre. För att fiendestyrkan skulle hitta till bruket i Graninge krävdes vägvisning, och en version säger att den jämtländska allmogen tvingades att visa vägen. En annan säger att de villigt ställde upp. Det är inte helt osannolikt att jämtlänningarna var välvilliga, eftersom de redan hade tagit ställning och valt Danmark-Norge (misstron mot det svenska styret var utbrett i provinsen). Vid tillfället hade Sparre samlat sina styrkor i trakten av Borgsjö i Medelpad, vilket gjorde att både bruket och gränsen mellan Ångermanland och Jämtland var oskyddade. Bruksfolket kunde ju inte gärna göra motstånd på egen hand mot tränade soldater. När man fick vetskap om inkräktarna gick allmogen i Sollefteå, Långsele och Helgum ”man ur huse” för att angripa dem, men då hade redan de dansk-norska dragoonerna dragit sig tillbaka till Jämtland. Året efter gav sig Sparre med sin norrländska milis in i Norge och lät bränna ner Röros kopparverk, i vad som ser ut som en ren hämndaktion för vad som hänt vid Graninge bruk. Senare under året 1678 avskedades Sparre från armén då kungen inte var nöjd med det sätt han ledde den nordsvenska armén. Det finns också en annan förhistoria bakom varför danskarna brände Graninge bruk. En finsk kapten, Lars Gercke, som skickats från Skeppsholmen till Norrland, företog sig på eget bevåg en räd från Medelpad in i Fors socken i östra Jämtland, där hans manskap brände ner elva gårdar den 7 september 1677. Kaptenen sändes tillbaka till Stockholm för räfst (räfst=grundlig undersökning av brott) men skadan var redan skedd och kanske var Lars Gerckes tilltag anledningen till att Sparre fick ”ett pris på sitt huvud” och till att Graninge bruk brändes. — Elva år senare, år 1682, var bruket återuppbyggt och verksamheten kunde åter starta, men sjömalmen från Graningesjön visade sig vara oduglig för järnframställning. Malmen som användes fraktades istället från Utö gruva i Stockholms skärgård med segelbåt till Hammar (utanför Kramfors) vidare till Sollefteå med s.k. flodhaxe, och därifrån vidare till bruket i Graninge med häst. Eftersom det inte fanns vägar skedde transporten från Sollefteå till Graninge vintertid. Vägen genom skogen till Graninge kom att kallas ”Järnvägen” och användes i 200 år. Karl XI:s reduktion innebar att adeln fick lämna ifrån sig förläningar som de tidigare fått sig tilldelat av Kronan. Sterbhuset efter Lars Sparre (Far till Carl Larsson Sparre) hade tidigare sålt en förläning till Lars Fleming, och i kontraktet fanns en skrivning som gjorde att när Kronan återtog förläningen stämde Fleming sterbhuset. Rättsprocessen avgjordes till Flemings förmån och Graninge bruk med tillhörande hemman överfördes till honom (mer om detta finns att läsa i ”Graningeverken historisk skildring” och ”Historisk Skildring av Graningeverken och dess ledare under 320 år”). År 1691 tvingades Sparre lämna bruket och dess hemman till friherre Lars Fleming (1621-1699). Sonen Magnus Fleming (1655-1718) fullföljde sin fars planer på upprustning av Graninge bruk och uppbyggnad av Sollefteå masugn. År 1719 såldes Graninge och Sollefteå bruk till stockholms-köpmannen Johan Clason (1667-1747). Chefskapet stannar inom familjen Clason i över 100 år, ända till 1820-talet, när Jacob Kristian Clason (1769-1848) tvingas i konkurs. En av de nya ägarna, Per Wilhelm Gavelius (1773-1840), är dock gift med Clasons syster, Katarina Helena. Denna Katarina Helena leder bolaget mellan 1840-1843, åren närmast efter makens död. ”Hon var en kraftfull, praktiskt duglig kvinna med starkt ordningssinne, sträng och ibland något het” (citat från ”Graningeverken och dess ledare under 320 år”). Åren 1808 och 1809 byggdes bruket ut med spik- råståls- och plåthammare. En konkurs satte tillfälligt stopp på verksamheten år 1821-1824, men bruket inköptes av friherre Nordenfalk på Holm, lagman Per Wilhelm Gavelius och landshövdingen Nieroth (en tredjedel var) och drevs vidare. Den 1 november 1847 bildades Holms och Graninge Bruks bolag efter en sammanslagning av Graninge, Bollsta, Forsse, Sollefteå, och Gålsjö bruk. År 1873 upplöstes Holms och Graninge Bruks bolag och i dess ställe bildades Graningeverkens AB med Gavelius som chef. Sågverksrörelsen utvecklades till den helt dominerande och mest framgångsrika grenen av bolaget. Omkring år 1930 ägde bolaget 110 000 hektar skog och sysselsatte kring 430 arbetare, men då var sågverksrörelsen inte längre framtiden, vilket man kan se i mellankrigstidens vikande konjunkturer. Från 1930-talet och framåt var det cellulosafabriken (sågverket i Sandviken byttes ut mot en cellulosafabrik) och framför allt vattenkraften som var bolagets framtid. Man köpte upp elföreningar och elbolag och införlivade i Graningekoncernen och under 1950- och 1960-talen satsade man stort på egna kraftverksbyggen, och bolaget höll på att omvandlas igen- denna gång till en storskalig elproducent. Sågverksindustrin var under denna period dock på intet sätt avslutad, utan fortsatte att utvecklas ända in på 1990-talet. Bl.a. investerade man i och uppförde den nya Bollstasågen. Utvecklingen mot vattenkraften fick följden att bolaget åter började splittras upp. Redan 1961 avyttrades Sandvikens Cellulosa och Utansjö Cellulosa och Bollsta sågverk såldes till Rottneros respektive SCA i början av 1990-talet. Bolaget köptes upp av Graninge AB år 2000 och Graninge AB köptes i sin tur upp av Sydkraft, där E.ON hade aktiemajoriteten, år 2004. Båda företagen bytte namn till E.ON år 2005. Arkiven efter Graningeverken, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN med föregångare sträcker sig från slutet av 1500-talet och fram till år 2004. Den större delen av arkivet levererades till NIN under våren år 2000 från bolagets centralarkiv i Bollstabruk. Arkiven ägs idag av Statkraft Sverige AB. I Graninge finns idag kvar bl.a. vattenhjul, smedjor, arbetarlängor och flygelbyggnaderna till herrgården. Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1848 Capitalbok
  2 1848 Journal
  3 1848 Afräkningsbok
  4 1849 Capitalbok
  5 1849 Journal
  6 1849 Cassabok
  7 1849 Memorial
  8 1850 Capitalbok
  9 1850 Journal
  10 1850 Afräkningsbok
  11 1850 Memorial
  12 1851 Capitalbok
  13 1851 Journal
  14 1851 Afräkningsbok
  15 1851 Cassabok
  16 1851 Memorial
  17 1852 Capitalbok
  18 1852 Journal
  19 1852 Afräkningsbok
  20 1852 Cassabok
  21 1852 Memorial
  22 1853 Capitalbok
  23 1853 Journal
  24 1853 Afräkningsbok
  25 1852 Cassabok
  26 1852 Memorial
  27 1854 Capitalbok
  28 1854 Journal
  29 1854 Afräkningsbok
  30 1854 Cassabok
  31 1855 Capitalbok
  32 1855 Afräkningsbok
  33 1855 Journal
  34 1855 Cassabok
  35 1855 Memorial
  36 1856 Capitalbok
  37 1856 Journal
  38 1856 Afräkningsbok
  39 1856 Cassabok
  40 1856 Memorial
  41 1857 Capitalbok
  42 1857 Journal
  43 1857 Afräkningsbok
  44 1857 Cassabok
  45 1857 Memorial
  46 1858 Capitalbok
  47 1858 Journal
  48 1858 Afräkningsbok
  49 1858 Cassabok
  50 1859 Capitalbok
  51 1859 Journal
  52 1859 Afräkningsbok
  53 1859 Cassabok
  54 1859 Memorial
  55 1860 Capitalbok
  56 1860 Journal
  57 1860 Afräkningsbok
  58 1860 Cassabok
  59 1860 Memorial
  60 1861 Capitalbok
  61 1861 Journal
  62 1861 Afräkningsbok
  63 1861 Cassabok
  64 1861 Memorial
  65 1862 Capitalbok
  66 1862 Journal
  67 1862 Afräkningsbok
  68 1862 Cassabok
  69 1862 Memorial
  70 1863 Capitalbok
  71 1863 Journal
  72 1863 Afräkningsbok
  73 1863 Cassabok
  74 1863 Memorial
  75 1864 Capitalbok
  76 1864 Journal
  77 1864 Afräkningsbok
  78 1864 Cassabok
  79 1864 Memorial
  80 1865 Capitalbok
  81 1865 Journal
  82 1865 Afräkningsbok
  83 1865 Cassabok
  84 1865 Memorial
  85 1866 Capitalbok
  86 1866 Journal
  87 1866 Afräkningsbok
  88 1866 Cassabok
  89 1866 Memorial
  90 1867 Capitalbok
  91 1867 Journal
  92 1867 Afräkningsbok
  93 1867 Cassabok
  94 1867 Memorial
  95 1868 Capitalbok
  96 1868 Journal
  97 1868 Afräkningsbok
  98 1868 Cassabok
  99 1869 Capitalbok
  100 1869 Journal
  101 1869 Afräkningsbok
  102 1869 Cassabok
  103 1869 Memorial
  104 1870 Capitalbok
  105 1870 Journal
  106 1870 Afräkningsbok
  107 1870 Cassabok
  108 1870 Memorial
  109 1871 Capitalbok
  110 1871 Journal
  111 1871 Afräkningsbok
  112 1871 Cassabok
  113 1871 Memorial
  114 1872 Capitalbok
  115 1872 Journal
  116 1872 Afräkningsbok
  117 1872 Cassabok
  118 1872 Memorial
 • Serie G 2: Dagsverksböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1841
  2 1847
  3 1851 — 1852
  4 1853 — 1854
  5 1857
  6 1859
  7 1861
  8 1863 — 1864
  9 1865 — 1866
  10 1867 — 1868
 • Serie G 3: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1863 — 1865 Handelsjournal;
  Innehåller uppgifter om varuköp på individnivå, möjligen från en handelsbodsverksamhet på bruket, dock inga matvaror, utan uteslutande tobak, spik, läder m.m.
  2 1864 — 1868 Smidesrapporter
  3 1843 — 1886 Jordbruksjournal;
  Innehåller uppgifter om sådd och skörd
  4 1866 — 1867 Handelsavräkningsböcker;
  Innehåller uppgifter om varuköp på individnivå, möjligen från brukets handelsbodsverksamhet