Thorsåkers Pastorats Friwilliga Skarpskytteförening | Årtal: 1865 — 1900

Arkivbildare: Thorsåkers Pastorats Friwilliga Skarpskytteförening

Verksamhetsperiod: 1865 — 1900

Historik arkivbildare:

I stadgarna från 1865 kan man bland annat läsa: ”§ 1. Torsåkers Pastorats Friwilliga Skarpskytte-Förening har toll ändamål att, enligt de hufwudgrunder, som Kongliga Kungörelsen af den 8 mars 1861 innehålla, samt på de sätt, som desse Stadgar närmare bestämma, bidraga till fosterbyggdens förswar.” ”§ 2. Inträde i denna Förening är öppet för hwarje wälfredad man och yngling af fyllda15 år, inom Pastoratet och kringliggande trakter. Omyndiga bör dock förete Målsmans skriftliga medgifwande.” ”§ 3. Medlemmarne äro dels Tjenstgörande, dels Betalande.” ”§ 4. Till tjenstgörande medlemmar räknas de, som förbundit sig att genom samfällda wapennöfningar söka tillegna sig allt större krigsduglighet, samt att i krigstid, efter uppbåd låta använda sig i fälttjenst inom Södra Ångermanlands Fögderi, utom hwilket område de icke, utan särskilt medgifwande af dem sjelfwa, kunna beordras- Tjenstgörande medlemmar äro ej förbundne att erlägga någon afgift; men böra deremot, såwidt som bristande tillgångar ej hindra, bekosta sig eget gewär med tillbehör, efter allmänt antagen modell, samt lämplig beklädnad, enligt öfwerenskommen (endast möjliga) form.”

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1865 — 1900,1964 Förteckning över handlingarna 1964
  Stadgar 1865
  Sammanträdesprotokoll 1865-1874
  Rulla över aktiva och passiva medlemmar uå
  Protokoll över övnings- och prisskjutningar 1884-1891
  Verksamhetsrapporter 1874-1890
  Verifikationer 1869-1891
  Kassabok 1865-1891 och 1900