Utansjö Bruk | Årtal: 1509 — 1951

Arkivbildare: Utansjö Bruk

Verksamhetsperiod: 1509 — 1951

Historik arkivbildare:

Utansjö Bruk Privilegier för anläggandet av ett järnbruk i Utansjö gavs till Daniel Halenius den 11 februari år 1738. (Daniel Halenius var gift med en syster till Jacob Polack och hans dotter gifte sig 1768 med Jacob Efraim Clason, som sedermera ägde hela Graningeverken fr.o.m. 1768). Mellan 1738 och 1894 hade bruket ett femtontal olika ägarkonstellationer. Bland de mer kända kan nämnas greve Carl de Geer, ägare till bl.a. Leufsta bruk och ett antal gruvor i Dannemora. Han ägde bruket mellan åren 1832 och 1861. Efter de Geers död gick bruket vidare till hans svärson, greve Baltzar von Platen, som till Göta kanals skapare. Bruket upplöstes genom att Sandvikens Sågverks AB köpte Utansjö bruk och dess skogar år 1894 av det franska träimportföretaget Humbert & Noel. Redan 1897 såldes bruket, förutom skogarna, till Utansjö Cellulosa AB. Initiativtagare till detta nya bolag var bl.a. konsul Arend Versteegh, som också blev dess första styrelseordförande. År 1900 togs Ångermanlands första sulfitfabrik i drift i Utansjö. Fabriken anlades och drevs som en sorts kooperativt projekt, där alla Ådalens stora sågverksbolag (och några mindre) deltog. Arend Nicolaus Versteegh behärskade år 1919 mer än 50 % av aktierna och därmed blev bolaget ett Graningeföretag, och förblev så fram till 1991 då det såldes till Rottneroskoncernen. Arkiv efter Utansjö bruk, Utansjö Cellulosa AB och Sandvikens Sågverks AB har levererats till Näringslivsarkiv i Norrland från både Graninge AB och Utansjö Bruk AB. I tid sträcker sig arkiven mellan åren 1579 och 1974. Vi har även arkiv från Utansjö Bruk AB fram till nedläggningen 2008. Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1807 — 1880 talet Protokoll över av- och tillträdessyner 1834-1880
  Arrende- och Landbokontrakt 1807-1879, 1880 talet
  Nr 15
  2 1770 — 1910 Utdrag ur protokoll från Gudmundrås tingslag mm 1770-1796, samt 1898-1910 (de senare tillhör Utansjö Cellulosa AB, men för att inte bryta proveniensen har de inte delats upp).
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1862 — 1875 Brev från greve Baltazar von Platen till kapten C. F. W. Gripenberg
  2 1862 — 1875
  3 1862 — 1888 Brev från grevinnan Charlotte von Platen till kapten C. F. W. Gripenberg 1862-1888
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1732 — 1808 Kronologiskt ordnade handlingar (nr 1-90) bl.a.
  Bolagsregler för Utansjö sågs intressenter 1798
  Privilegiebrev för Daniel Hallenius att inrätta en stångjärnshammare på Utansjö skattehemman 1738
  Diverse rättsutslag, protokollsutdrag, privilegiebrev, köpebrev m.m.
  Nr 1
  2 1809 — 1828 Kronologiskt ordnade handlingar (nr 91-164) bl.a.
  Rörande värdering av Utansjö Bruk 1812
  Brukspatron Eric Noreens anhållan om extra häst vid Hornö gästgiveri 1813
  Diverse fastighetshandlingar såsom lagfarter, köpebrev, hemmansklyvningar m.m.
  Nr2
  3 1828 — 1834 Kronologiskt ordnade handlingar (nr 165-200) bl.a.
  Om greve Carl De Geers köp av Utansjö 1832
  Privilegiebrev för masugnen 1832-33
  Andra handlingar ang. anläggandet av masugnen, samt diverse köpebrev, lagfarter, rättsutslag m.m.
  Nr 3
  Innehållsförteckning;
  År Akt nr
  1828 21/11 165 Bonden Erik Westins i Kragom sökta inteckning för utfärdat lån
  1828 22/11 166 Fastebrev för Pehr Gavelius å hemm. 9 sel. i Hundsjö jämte tillhörande handlingar
  1829 14/10 167 Uppskjuten rättegång i mål mellan Jan Jansson i Hundsjö och Olof Åslund ang. avträdelse av inköpt hemman
  1829 14/10 168 Laga skifte å avrösningsjord till Över-Skogs samfällighet
  1828 22/11 169 Fortsatt rättegång i målet mellan jordägare i Flöde & Näs ang. uppsättande av hägnader
  1828 9/12 170 Fastebrev för Pehr Olofsson & h.h. å 3 sel. under nr.2 i Högberg
  1830 19/7 171 Lagmansrättens dom mln Jan Jansson och Olof Åslund i Hundsjö ang. krav på inlösen av bördeshemman
  1830 8/4 172 Fastebrev för Jan Jansson å samma hemman 3 sel. nr. 2
  1830 30/12 173 Kungl. Maj:ts resolution över besvär ang. vägdelning
  1831 29/3 174 2dra uppbud för Pehr Gavelius å 9¾ sel. i Flöde samt 1/6-del i Flattoms govbladiga såg, jämte inneliggande handlingar över 3dje uppbud och fastebrev m.m. i avskr.
  1831 30/4 175 Försäljning på auktion av hemm. 3 sel. nr. 1 i Skog till smeden Israel Olofsson
  1831 8/6 176 K. Bef:s utslag i skuldfordringsmål mln Pehr Gavelius (kär.e) och Jan Olofsson i Lillsela, (sv.e)
  1831 8/9 177 Uthyrning av fäbodplats till Ramsjö jordägare
  1831 20/12 178 Fastebrev för Pehr Gavelius å 9¾ sel. i Flöde m.m.
  1831 26/11 179 Do. För Cajsa Greta Jonsdotter å 3 sel. nr. 3 i Överskog.
  1831 26/11 180 Do. För Cristopher Ersson å 6 sel. nr. 1 i Högberg
  1831 3/12 181 K.Bef.h:s utslag i skuldfordringsmål mellan Pehr Gavelius och Lars Hammarberg
  1832 30/7 182 Köpeavhandling över försäljning av Utansjö Bruk med tillhörande hemman till Greve Carl De Geer
  1832 23/7 183 Köpeavhandling ang. försäljning av en inhägnad i Vålånger
  1832 29/11 184 1:a-3:e uppbud för Carl De Geer och Utansjö Bruk
  1832 1/12 185 Fastebrev för Israel Olofsson och 3 sel. under nr. 1 i Skog (se akt 175)
  1832 12/12 186a Greve Carl De Geers inlaga till Bergscollegium om masugns anläggning i Utansjö
  1833 24/10 186b Privilegium och masugn i Utansjö för densamme
  1832 29/11 187 1:a uppbud för densamme och inköpta hemm. 3 sel. under nr. 3 i Överskog.
  1833 4/1 188 Köpebrev ang. försäljning av Lars Raméns andel i såg och kvarn till Carl De Geer samt hem. 3 sel. nr. 1 i Qvitsleå
  1833 7/4 189 Hovrättsutslag ang. brutet förbehåll i kontrakt vid hemmansköp
  1833 4/1 190a Köpebrev ang. försäljn. av hemm. 4 sel. nr. 2 i Qvitsleå jämte tillhörande andel i såg och kvarn
  1833 17/4 190b 1:a-2:a uppbud för Carl De Geer och samma hemman
  1834 21/4 190c Fastebrev för densamme och samma hemman
  1833 21/5 191 Bergmästare Joh. Lymans undersökning av åtgärder för anläggning av masugn i Utansjö
  1833 19/10 191½ Köpeavhandling ang. försäljning av 3 sel. nr. 1 i Överskog
  1833 18/12 192 K. Befh:s utslag med bifall till ansökan från Utansjö Bruksägare om viss trävarutillverkning
  1833 29/11 193 Fastebrev för Carl De Geer och 3 sel. under nr. 3 i Överskog
  1833 2/3 194 Kungl. Maj:ts utslag i Avvittringsärende över byar i Högsjö
  1834 21/4 195 Fastebrev för Carl De Geer och 3 sel. nr. 1 i Qwitsleå
  1834 26/5 196 Utslag från Bergscollegium ang. nedläggande av en härd med 500 skepp. Stångjärnssmide samt uppf. Av en spikhammare
  1834 17/6 197 Köpekontrakt över försäljn. av Karlberg nr. 1 om 4 sel. till Carl De Geer
  198 Saknas
  1834 29/10 199 1:a uppbud för Carl De Geer och do. do.
  1834 30/10 200 Fastebrev för d:me och 3 sel. nr. 1 i Överskog (se akt 191½)
  4 1835 — 1845 Kronologiskt ordnade handlingar (nr 201-247) bl.a.
  Lantmäteriprotokoll om hägnadsdelningar, lagfarter och diverse rättsliga utslag,
  t.ex. rörande en rättegång 1838 om olovligt tillgrepp av ved och en rättegång 1839
  om åverkan på Utansjös skogskifte vid Storsela.
  Nr 4
  Innehållsförteckning;
  År Akt nr
  1835 21/3 201 2:a uppbud för Eric Dahlqvist i Skog och 3 sel. nr. 2 därstädes
  1835 30/10 202 1:a uppbud för Carl De Geer och hemm. Nr. 2 om 3 sel. i Högberg samt andel i såg och kvarn
  1836 25/7 203 Ångermanlands lagmansrätts utslag i mål mellan vissa sockenmän i Säbrå och Carl De Geer ang. underhåll av råskillnadshägnad.
  1836 18/6 204 K.Bef.h:s utslag i skuldfordringsmål mellan Utansjö Bruk och bonden Nils Persson i Bäckland.
  1836 12/11 205 Fastebrev för Abraham Berglund i Högberg och 3 sel. under nr. 2 jämte tillhörande handlingar
  1836 12/11 206 Inteckning och kontrakt över torplägenhet under hemm. Nr. 4 i Karlberg
  1836 12/11 207 Fastebre för Carl De Geer och 3 sel. under nr. 2 i Högberg
  1836 12/11 208 2:a uppbud och 3 sel. under nr. 2 i Överskog jämte köpekontr.
  1836/1838 209 Ett antal handlingar över rågångsstakning och stängseldelning mellan Överskog och vålånger.
  1837 24/1 210 Uppbudsbevis över Karlbergs hemman.
  1837 16/3 211 Skuldfordringsmål mln Israel Norberg i Västeby och Per Frånberg i Högberg
  1837 31/8 212 Do. mln Utansjö Bruk och Israel Brunman i Skog.
  1837/1838 213 Lantmäteriprotokoll över verkställd råskillnadsförrätning i Furuhult
  214 Saknas
  1838 19/4 215 1:a uppbud och 3 sel. under nr. 2 i Högberg för Carl De Geer
  1838 21/4 216 1:a uppbud för Anders Jonsson och 3 sel. under nr. 2 i Hundsjö jämte köpekontrakt
  1838 15/10 217 Fortsatt rättegång ang. bättre rätt till utmätt egendom
  1838 15/10 218 Rättegång över anmälan om olovligt tillgrepp av ved
  1838 16/10 219 Utslag över Skadeståndskrav för förlust om getkreaturs åverkan
  1838 18/10 220 Begärd fastställelse av rågångsförrättning i Högsjö
  1838 15/11 221 Lantmäteriprotokoll över gärdesgårdsdelning mellan Sör Utansjö och Veda.
  1838 15/11 222 Lantmäteriprotokoll över hägnadsdelning mellan Norr Utansjö och Mörtsal
  1831 5/4 223 Förnyelse av inteckning för Arméns Pensionskassas återstående fordran av Utansjö Bruk och 7.500 Rd. Banco
  1838 2/5 224 Lantmäteriprotokoll över rågångsdragning Norr Utansjö-Mörtsal
  1839 4/4 225 Rättegång ang. åverkan på Utansjös skogsskifte vid Storsela
  1839 10/4 226 Utansjö Bruks krav på bättre rätt till lös egendom
  1839 10/4 227 Fastebrev å 3 sel. under nr. 2 i Högberg för Carl De Geer jämte köpebrev (2)
  1839 10/4 228 I domboken intagen pantskrivningshandling över kolaren Olof Israelssons skuld till Utansjö Bruk
  1839 21/10 229 Lantmäteriprotokoll över hägnadsdelning mellan Överskog och Vålånger
  1839 4/11 230 Fastebrev för Carl De geer å 6 sel. under nr. 1 i Högberg med tillhörande handlingar
  231/33 Saknas
  1840 20/5 234 I domboken intaget Köpekontrakt över till Carl De Geer försålda hemmanet 6 sel. nr. 1 i Hundsjö
  235 Saknas
  1840 30/3 236 Fastebrev för Carl De Geer å hemmanen under nr. 1 och 2 i Hundsjö om vardera 3 sel. jämte tillhörande handlingar
  1841 30/8 237 Lantmäteriprotokoll över hägnadsdelning mln Nordsjö nybygge och angränsande Säbrå socken
  238 Saknas
  1841 17/11 239 Avslag på framställning om stadsfästelse å uppdragen rågång mellan Hundsjö och Nordansjö.
  1842 4/11 240 Vitesförbud mot tillgrepp och åverkan på flottningsvirke
  1843 1/5 241 K.Bef.h:s utslag ang. förslag till ändring i bänkdelning (bänk nr. 12) i Högsjö kyrka
  1844 6/5 242 Fastebrev för Carl De Geer å hemm. Mörtsal nr. 1 om 10¼ sel. med tillhörande handlingar.
  1845 15/4 243 Köpekontrakt över försåld jordkil från ett skogsskifte.
  1845 27/5 244 K.Bef.h:s utslag på ansökan om upphävande av utmättning
  1845 11/8 245 Kammar- och Bergscollegiets utslag över tillverknimgsskatt till Kronan. efter frihetsårens utgång.
  1845 16/4 246 Hovrättsdom ang. fordran hos Utansjö Bruk för utfört arbete
  1845 4-10/12 247 Häradsrättsdom i skuldfordringsmål mln Utansjö Bruk samt smeden Per Åkerblom vid Forsse Bruk.
  5 1846 — 1873 Kronologiskt ordnade handlingar (nr 248-300) bl.a.
  Lantmäteriprotokoll, köpekontrakt, lagfarter och diverse rättsutslag, t.ex. en
  rättegång om olagligt svedjande på brukets ägor 1851 och brukets genmäle mot
  föreslagen ny bänkindelning i Högsjö kyrka 1854.
  Nr 5
  Innehållsförteckning;
  År Akt nr.
  1846 24/11 248a K.Befh:s utslag å Utansjö Bruks ersättningsanspråk för fordran av Hans Henström i Säbrå
  1848 29/6 248b M.Maj:ts resolution med avslag på framställning om nedsättning av taxeringsavgift
  1848 28/11 249 Ångermanlands Lagmans Rätts utslag över Utansjös tvist med Byggmästare Nils Selin om torpställe i Hundsjö.
  1848 1/12 250 Kungl. Maj:ts utslag i samma ärende (som akt 249 ovan)
  1849 22/1 251b Hovrättsdom ang. tvist om andel i Flattoms sågkvarn.
  1848 8/9 251a Häradsrätts- och Lagmansrättsdomar i samma mål som 251b
  resp. 28/11
  1849 1/11 252 Bergscollegii medgivande för Carl De Geer att fom 1850 nedlägga såväl stångjärns- som manufakturtillverkning
  1850 29/1 253 Hovsrättsdom ang. tvist om torpställe, lydande under nr. 2 i Hundsjö /se även akt 249/
  1850 28/9 254 Lantmäteriprotokoll över rågångsdragning mellan ett antal under Utansjö Bruk underlydande hemman.
  1851 29/4 255 Beviljad ansökan om fortsatt lagfart å 4 sel. nr. 1 i Karlberg för Carl De Geer
  1851 29/8 256 Köpekontrakt över försålda hemmanet 7 sel. nr. 1 i Norr-Utansjö till Johan Höglund d.y.
  1851 5/11 257 Fortsatt rättegång ang. olagligt svedjande på Utansjö Bruks ägor.
  1851 24/11 258 Fastebrev för Carl De Geer å hemmanet 4 sel. nr. 1 i Karlberg
  1851 24/11 259 1:a uppbud för Johan Höglund d.y. å hemm. 7 sel. nr. 1 i Norr Utansjö
  1852 9/3 260 Kammarcollegiets utslag ang. sökt lindring i postförningsskyldighet för kronoskattehemman i Säbrå och Högsjö
  1852 14/4 261 Inteckning av handling /mutsedel/ över upptagande av en s.k. kvarts-anledning å Lugnviksberget i Bjärtrå.
  1852 27/8 262 Rågångsstakning melan Jude och Högbergs byar skogar.
  263 Saknas
  1852 27/8 264 Fastebrev för nämndeman Johan Höglund d.y. å skattehem. 7 sel. nr. 1 i Norr Utansjö /se även 256 och 259/
  1853 28/4 265 Köpebrev över densammes försäljning till komm.lantmätare C.W. Karlsten av ovanskrivna hemman.
  1853 21/10 266 Rättegång mellan Utansjö Bruk och skepp. Olof Molander i Bjärtrå ang. bristande frakt resp. ersättning för skadat gods. (jämte tillhörande handlingar)
  1854 1/7 267 Fastebrev för komm.lantm. C.W. Karlsten å hemm. 7 sel. (se äv. akt 264)
  1855 20/11 268 Do. för Carl De Geer å inköpt skogstrakt vid Själandssjön /med tillhörande handlingar/
  1855 23/6 269 K.Befh:s utslag på Utansjö Bruks m.fl. ansökan om ersättning för vinterväghållning
  1855 23/6 270 Do. på greve Carl De Geers ansökan om erhållande av skatterätt till Nordsjö kronohem. 7¾ sel.
  1855 2/10 271 Hovrättsdom i mål mln Utansjö Bruk och skepparen Olof Molander i Bjärtrå ang. spannmålsfrakt m.m.
  1857 3/2 272 Häradsrättens dom mln samma parter ang. ersättning för magasinering av spannmål m.m. /Jfr akt 271/
  1857 16/9 273 Do. ang. By byamäns yrkande på ersättning av Utansjö Bruk för begagnande av vinter- och sommarvägar
  1858 25/9 274 Köpebrev ang. försäljning till Carl De Geer av skattehemm. Norr Utansjö nr. 1 om 7 sel. /se även akterna 256, 259 & 264/
  1858 18/10 275 Fastebrev för Utansjö Bruksägare å 3/14-delar i Storsela grovbladiga sågkvarn
  1859 19/8 276 Protokollsutdrag från sammanträde med Bruksägare i Västernorrlands län ang. vissa ekonomiska spörsmål.
  1850 sept. 277 Utdrag av lantmäteriprotokoll över lagas skifte i Nordansjö by.
  1853 30/5 278 1:a uppbud för Komm.lantm. C.W. Karlsten å 7 sel. Norr-Utansjö nr. 1
  1854 279 Utansjö Bruks genmäle mot föreslagen ny bänkindelning i Högsjö kyrka. /se även akt 241 i kartong nr. 4/
  1858 30/11 280 Bifall till anhållan från 2ne Västansjöbor om tillstånd till uppförande av en husbehovs- lego- och salusåg vid Själandssjön
  1859 13/1 281 Av Häradsrätten nekat bifall till anhållan om dödande av inteckning i 7 sel. nr. 1 i Norr Utansjö. /se äv. 274/
  1859 13/1 282 1:a uppbud för Carl De Geer å ovanskrivna hemman.
  1860 23/3 283 Fastebrev för d:me å samma hemman.
  1860 8/11 284 C.Fr. Broocmans ansökan om utvidgning av sitt sågverk i Jude by.
  1860 12/12 285 Ang. begäran om flyttning av grovbladig såg i Fräkentjärnbäcken och dess förändring till finbladig såg.
  1861 22/10 286 Utdrag ur bouppteckning efter greve Carl De Geer
  1862 26/5 287 Utdrag ur Skifteshandling efter d:me
  1862 22/10 288 Begärd syn av kvarnhus i Utansjöån för rivning.
  289 Saknas
  1864 9/2 290 Abords hemmansägares överlåtelse till Utansjö Bruk av sin andel i kvarnställe i Utansjö-ån.
  1864 7/9 291 Kommerkollegiums tillstånd för geve B. von Platen att återupptaga det nedlagda stångjärns- och manufaktursmidet i Utansjö. /Jfr akt 252/
  292 Saknas
  1865 6/10 293 Redogörelse för undersökning av Utansjö Bruks skogar.
  294 Saknas
  1868 28/12 295 Överkommelse om gemensamt laxfiske inom Mörtsal
  1869 20/9 296 Överlåtelse till Utansjö Bruk av åbyggnader till torpställe i Skog by.
  1870 16/3 297 Beviljad ansökan om stadsfästelse å verkställt skifte av inägor och hemskog till Mörtsals hemman.
  1870 22/11 298 Av K.Befh. bifallen ansökan från Utansjö Bruk om deras sågkvarns befrielse från deltagande i prästgårdsbyggnader
  1871 2/10 299 K.Befh:s utslag å ansökan om befrielse från stubböresavgift å ej utnyttjad virkesstockfångst från Åsele Lappmark.
  1873 3/2 300 K.Befh:s utslag över granskat förslag till rotering av Nyhemmanet nr. 1 i Nordsjö.
  6 1873 — 1894 Kronologiskt ordnade handlingar (nr 301-330) bl.a.
  Rörande brukets köp av ett kyrkstall vid Högsjö kyrka 1875
  Ramsås såg och torpställe, greve Baltzar von Platens bortgång och boutredning 1875-79
  Diverse gravationsbevis, kontrakt och rättsutslag.
  Nr 6
  Innehållsförteckning;
  År Akt nr
  301 Saknas
  1873 8/7 302 Ang. ifrågasatt flyttning av vissa stockfångstprivilegier
  1873 21/11 303 Av K.Befh. undanröjt besvär med befrielse för Utansjö Bruksägare att för dess såg i Jude by deltaga i socknens fattigvård
  1873 16/12 304 Kommarcollegii utslag ang. rotering av hemmanet Nordsjö nr. 1
  305 Saknas
  1874 2/11 306 Överlåtelse till Utansjö Bruk av äganderätt till stugubyggning i Huse.
  1875 2/4 307 Överenskommelse om tillstånd för Utansjö Bruk att få disponera en kolbotten å mark vid Storsela såg.
  1875 26/6 308 Försäljning till Utansjö Bruk av ett kyrkstall vid Högsjö kyrka
  1875 20/9 309 Anställning av skogvaktare W.A. Ekström vid Utansjö.
  1875 18/12 310 Återkallelse av yrkande om avträdelse till konkurs av trävaruhandl:a Thiis & Noels egendom
  311 Saknas
  1876 13/4 312 Hovrättsdom i mål mln Utansjö Bruksägare och Eriksdals Ångsågs ägare ang. rätt till avverkning från fjällskog
  1876 6/11 313 Häradsrättsdom ang. åverkan å Utansjö Bruksägares skog
  1877 12/4 314 Do. ang. ersättningskrav på Högsjö sockenmän för kostnadsersättning efter utfört brobygge.
  1875 8/4 315a Utdrag av bouppteckning efter greve Baltzar von Platen
  1877 15/9 315b Transumt av utredning och arvskifte efter densamme.
  316 Saknas
  1878 22/6 317 Intagning i domboken av anmälan om ny bolagsbildning av B. von Platens stbh.delägare under namnet Strömbergs Bruksägare
  1879 23/1 318 Hovrättsdom i mål mln B. von Platens stbh samt Omberg i Västansjö konkursbo ang. det senares klagomål över skador å ägor genom uppdämning av Mörtsjön
  1879 20/2 319 Kungl. Maj:ts resolution å besvär av handelsbolaget Kjellberg & Co. Ang. Utansjö tilldelade stockfångst inom Åsele.
  32/22 Saknas
  1883 5/1 323 Yrkande om återgång till Kronan av ovannämnda stockfångst
  1884/85 324 Fortsatt rättegång i samma ärende
  1885 24/8 325 J.A. Kjellberg & Söners avstående till Rö Ångsågs AB av rätt till utstämpling av privilegierat virke
  1888 3/8 326 Kungl. Maj:ts utslag i stockfångststvisten
  1889 24/10 327 K.Befh:s utslag på Rö Ångsågs AB:s begärda uppgift å årsräntans storlek för Utansjö sågverks privilegier i Åsele
  1890 3/4 328a Domänstyrelsens utlåtande ang. överlåtelse till Kronan av ovanstående privilegier.
  1894 10/3 328b Kontrakt innehållande: Ny rätt till (???) inom Åsele på 10 år mat avstående av stockfångstprivilegiet
  1883 329 Gravationsbevis över apotekare Ericsons och grossh. Finne von Melsteds inteckningar.
  1835/1875 330 Handlingar ang. Ramsås såg och torpställe.
  7 1878 — 1907 Handlingar (nr 331-334) ang.
  Rättegångar om Utansjö Bruks stockfångstprivilegier 1880-1907
  Båtsmansunderhåll 1803-91
  Inteckningsprotokoll och lagfartsbevis 1878-79
  Köpekontrakt över försäljningen av bruket till apotekare Ericsson och grosshandlare von Melsted 1881-84.
  Nr 7
  Innehållsförteckning;
  År Akt nr
  1880/1906 331 Handlingar över rättegångar om Utansjö Bruks stockfångstprivilegier
  1879 332 Inteckningsprotokoll ang. hemmanen Jude, Nordansjö och Qvitsleå
  1803/1891 333 Handlingar rörande båtsmansunderhåll
  1881/1884 333½ Köpekontrakt över Utansjö Bruks försäljning till apotekare C.R. Ericsson och grossh. Th Finne von Melsted jämte tillhörande inteckningsprotokoll
  1878/1879 334 Inteckningar med lagfartsbevis för Utansjö Bruk och underlydande hemman.
  8 1792 — 1895 Diverse fastighetshandlingar (nr 334-339) ang.
  Mörtsals laga skifte 1868
  Laxfiske i Mörtsal 1861-95
  Hypotekstaxeringar i Högsjö 1894
  Jägmästare Dufvenbergs skogstaxeringar 1890
  Näs hemman 1792-1871 m.m.
  Nr 8
  9 1509 — 1821 Diverse handlingar, bl.a.
  Arkivets äldsta handlingar från (1509, senare avskrift) 1574 och 1600-talet
  Smidesstämplar från 17- och 1800-talen
  Hammarstämmoprotokoll 1772, 1778
  Utdrag ur bergstingsrättens protokoll 1768-1821
  Revisionsberättelser ang. järnkontoret 1768-82
  Handlingar efter Daniel Hallenius 1731-55
  Handlingar ang. Johan Backe och Storön i Nora socken 1770-1806
  Allehanda rättsutslag m.m. från 17- och 1800-talen
  Nr 9
  Innehållsförteckning;
  Dossier nr År
  1 1507,1574 Äldsta handlingar (delvis oläsliga)
  1653-1695
  2 1779,1819 Smidesstämplar
  1871,1875
  3 1772,1778 Hammarstämmoprotokoll
  4 1768-1821 Bergstingsrättens protokoll
  5 1733-1794 Av Bergscollegium handlagda ärenden
  6 1768-1782 Revisionsberättelser m.m. rörande Järnkontoret
  7 1731-1755 Diverse handlingar efter Daniel Halenius ang. Bruket.
  8 1706-1719 Övriga diverse bruksärenden.
  1770-1799
  9 1770-1806 Johan Backe, ang. Storön, Nora socken.
  10 1804-1880 Diverse handlingar
  10 1755 — 1880 Diverse handlingar;
  Inventarieböcker 1883-84
  Rättegångshandlingar 1755-1863
  Kungörelser och cirkulärskrivelser 1768-1884
  Gästgiverier och kronoskjutsar1828-43
  Förteckning över smeder och hyttarbetare 1836-65
  Förteckning över understödstagare från Hammarsmedslådan 1872-84
  Berättelser till bergmästareämbetet 1833-1880
  Nr 10
  Innehållsförteckning;
  Dossier nr År
  1 1755-1863 Rättegångar
  2 1768-1884 Kungörelser och cirkulärskrivelser
  3 1828-1843 Gästgiverier och kronskjutsar
  4 1836-1865 Förteckning över smeder och hyttarbetare
  1872-1884 Do. över understödstagare från Hammarsmedslådan
  5 1833-1880 Relationer (berättelser)till Bergmästare Embetet
  6 1880-1884 Inventarieförteckningar.
  11 1766 — 1872 Fastighetshandlingar;
  Storskiftesdelning å skogen Ramsjö byamän emellan1773-86
  Avvittringshandlingar för prästbordet i Västansjö, Dal, Näs och Fläde byar 1771
  Högbergs by 1794-1853
  Härnäs by 1825-30
  Qviskå by 1768-91
  Ytter-Hansjö 1872
  Grundsjö, Norr-Utansjö och Mörtsal 1799-1839
  Hundsjö och Nordansjö 1766-1866
  Storskifte för Ramsås byeskog 1785
  Beskrivning över Ramsås nybygge 1779
  Diverse andra lantmäteriärenden ang. rågångssträckning, avvittring och skogsreglering från 1700- och 1800-talen
  12 1743 — 1900 Diverse handlingar;
  Anläggande av nybyggen 1746-89
  Skattehandlingar 1743-1876, däribland brukets kvittensbok 1820-36
  Flottlederna Utansjöån och Nässlandsån (sent 1800-tal)
  Relationen till Högsjö och Gudmundrå församlingar(1800-talet, fattigvården)
  Köpekontrakt 1894 och 1897 ang. dels Rö Sågverks AB:s försäljning av anläggningar till Sandvikens Sågverks AB,
  dels Sandvikens Sågverks AB:s försäljning av mark från Utansjö Bruk till Utansjö Cellulosas fabrik
  Handlingar ang. fastställelse av avstyckning av ägor till Norr- och Sör-Utansjö 1900
  Lösen av inrösningsjord satt under vatten vid dämning av sjöar i Högsjö och Gudmundrå
  Nr 12
  Innehållsförteckning;
  Bunt nr Tid
  1 1746/89 Anläggning av nybyggen
  2 1743/1876 Skatteärenden
  3 1898 14/5 Dödning av inteckningar å skuldebrev
  4 Flottleder: Utansjöån och Nässlandsån
  5 Diverse rörande Högsjö och Gudmundrå församlingar
  6 1894 22/3 Köpekontrakt över Rö Sågverks AB:s försäljning av egna inkl. Utansjös anläggningar till Sandvikens Sågverks AB.
  7 1897 1/11 Sandvikens Sågverks AB:s försäljning av mark från Utansjö Bruk till nya Utansjö Cellulosa AB:s fabrik
  8 1900 13/3 Fastställelse å avslutad avstyckning å ägor till Norr- och Sör-Utansjö
  9 1903 10/3 Lösen av inrösningsjord, satt under vatten vid dämning av sjöar i Högsjö och Gudmundrå.
  13 1822 — 1875 Diverse handlingar;
  Bouppteckningar efter bruksarbetare och torpare vid Utansjö bruk i bokstavsordning 1822-69
  Lösöresköp och auktionsprotokoll 1836-67 för gäldande av Utansjö Bruks skuldfordringar hos diverse personer
  Skuldfordringsmål 1836-75 med gäldenärerna i bokstavsordning
  Nr 13
  14 1768 — 1951 Diverse handlingar;
  1. Handlingar 1831-42, bl.a. ett auktionsprotokoll över utbjuden potatis i Svanösundet 1833, samt
  allehanda inteckningar och rättsutslag
  2. Handlingar överlämnade till arkivet från Stora Kopparbergs Bergslags AB i maj
  1958; brukshandlingar ang. ägande- och nyttjanderätt, administration, arbetslöner,
  arbetsförhållanden, anläggningstillgångar m.m. 1783, 1824-81
  3. Handlingar påträffade i änkefru Ester Gavelii kvarlåtenskap i Graninge Bruk 1951;
  brukshandlingar 1768-1833, bl.a. köpekontrakt, rättsutslag, bouppteckningar, avtal,
  däribland kontrakt om försäljning av Utansjö Bruk av Daniel Hallenius till
  direktören Erland Noreen och brukspatronen Jacob Efraim Clason 1768
  Nr 14
  Innehållsförteckning;
  År Akt nr. Förteckning över handlingar, utsorterade från GVAB.
  1831/37 1 Skuldfordringar hos bonden Eric Abrahamsson i Finsvik
  1833 2/12 2 Autionsprotokoll över utbjuden potatis i Svanösundet
  1833 22/11 3 Inteckning i Eric Erssons hemman 5¼ sel. nr. 2 i Näs till säkerhet för lån
  1838 23/4 4 Dödning av ovanstående på greve Carl De Geer transporterad inteckning
  1840 20/5 5 Inteckning å under ovanstående hemman lydande torp, förvärvat av Carl De Geer.
  1841 21/5 6 Hovrättsdom i mål mellan Utansjö Bruksägare och Daniel Ersson i Ramsås ang. skuldfordran
  1842 13/4 7 Utslag i ovanstående skuldfordringsmål
  1840 8 I domboken intagen uppgift över Nils Larssons i Näs överlåtelse till Utansjö Bruk av sig tillhandlad egendom.
  Specifikation av handlingar, rörande Utansjö Järnbruk, påträffade bland änkefru Ester Gavelii kvarlåtenskap i Graningebruk i augusti 1951 och överförda till Graningeverkens arkiv i Bollstabruk;
  1768 17/9 1 Köpekotrakt om försäljning av Utansjö Bruk av Daniel Hallenius & h.h. Anna Brita Berg till Direktören Erland Noreen och Brukspatronen Jacob Efraim Clason.
  1768 17/9 2 Överenskommelser mellan Daniel Hallenius och styvmågarna Erland
  1773 4/2 Noreen o. Jac. Efr. Clason ang. inventarier, skulder och
  1776 30/8 betalningsterminer vid överlåtelse av Utansjö Bruk.
  1768 13/4 3 Kungl. Maj:ts utslag på framl. Häradshövding Christian Wallensteens och Anna Brita Bergs ansökning om rätt för 2ne döttrar att träda i ofrälse gifte med resp. Dir. Erland Noreen och Brukspatron Jac. Efraim Clason.
  1776 31/8 4 Avtal om handel mellan Jac. Efr. Clason, Erland Noreen och h.h. Catharina Helena Wallensteen, Anna Maja Wallensteen rörande Utansjö Bruks egendom med tillhörande hemman och lägenheter
  1787 2/* 5 Utdrag av protokoll vid lagtima häradsting med Gudmundrå Tingslag
  1788 27/11 ang. inteckning av innestående köpeskilling för Anna Brita Berg vid
  1797 22/2 försäljning av Utansjö Bruk
  1789 29/8 6 Bouppteckningen efter framl. Assessor Erland Noreen.
  1790 6/8 7 Arvskiftesinstrument efter densamme
  1809 2/8 8 Testamenten, upprättade av änkefru Anna-Britta Berg – Hallenius, 3 st.,
  1810 24/2 jämte domboksutdrag om lagfart.
  1816 22/6
  1812 18/11 9 Domboksutdrag över handläggning av bouppteckning efter Patronessan Anna Maria Backe, född Wallensteen
  1816 8/3 10 Salubrev över försäljning av Utansjö Bruk av Eric Erlandsson Noreen och
  9/* h.h. till kaptenen Daniel Noreen med anteckning om överlåtelse från
  8/6 denne till Lagman Per Gavelius
  1819 1/10 11a Överenskommelse mln Pehr Gavelius och Mats Bergstedt över skoarbete
  1830 6/7 11b 2ne brev från E.P. Solan (?) till Lagman Per Gavelius rörande orätt
  7/7 tillkommen Skogsby genom ändring av råmärke
  1832 30/7 12 Köpeavhandling mellan Lagman P. Gavelius (säljare) och Greve Carl De Geer (köpare) över
  Utansjö Bruk med anläggningar.
  1833 2/8 13 Stämnings-Memorial till Brukspatron Eric Noreens dödsbo.
  1833 10/9 14 Förteckning över 15 akter handlingar, utkvitterade av M. Leufvenius
 • Serie F 2: Kartor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1886 Karta över Norr- och Sör-Utansjö
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1768 Bruksbok
  2 1769 Bruksbok
  3 1771 Avräkningsbok
  4 1774 Bruksbok
  5 1777 Bruksbok
  6 1786 Avräkningsbok
  7 1787 Avräkningsbok
  8 1789 Avräkningsbok
  9 1790 Capitalbok
  10 1790 Avräkningsbok
  11 1791 Avräkningsbok
  12 1791 Capitalbok
  13 1792 Capitalbok
  14 1792 Avräkningsbok
  15 1793 Avräkningsbok
  16 1793 Capitalbok
  17 1794 Capitalbok
  18 1794 Avräkningsbok
  19 1795 Capitalbok
  20 1795 Avräkningsbok
  21 1796 Avräkningsbok
  22 1796 Capitalbok
  23 1797 Capitalbok
  24 1797 Avräkningsbok
  25 1798 Avräkningsbok
  26 1798 Capitalbok
  27 1799 Capitalbok
  28 1799 Avräkningsbok
  29 1800 Avräkningsbok
  30 1800 Capitalbok
  31 1801 Avräkningsbok
  32 1801 Capitalbok
  33 1802 Capitalbok
  34 1802 Avräkningsbok
  35 1803 Avräkningsbok
  36 1803 Capitalbok
  37 1804 Avräkningsbok
  38 1805 Avräkningsbok
  39 1805 Capitalbok
  40 1806 Capitalbok
  41 1806 Avräkningsbok
  42 1807 Avräkningsbok
  43 1807 Capitalbok
  44 1808 Capitalbok
  45 1808 Avräkningsbok
  46 1809 Avräkningsbok
  47 1809 Capitalbok
  48 1810 Capitalbok
  49 1810 Avräkningsbok
  50 1811 Avräkningsbok
  51 1811 Capitalbok
  52 1812 Capitalbok
  53 1812 Avräkningsbok
  54 1813 Avräkningsbok
  55 1813 Capitalbok
  56 1814 Capitalbok
  57 1814 Avräkningsbok
  58 1815 Avräkningsbok
  59 1815 Capitalbok
  60 1816 Capitalbok
  61 1816 Avräkningsbok
  62 1817 Avräkningsbok
  63 1817 Capitalbok
  64 1818 Capitalbok
  65 1818 Avräkningsbok
  66 1819 Avräkningsbok
  67 1819 Capitalbok
  68 1820 Capitalbok
  69 1820 Avräkningsbok
  70 1821 Avräkningsbok
  71 1821 Capitalbok
  72 1822 Capitalbok
  73 1822 Avräkningsbok
  74 1823 Avräkningsbok
  75 1823 Capitalbok
  76 1824 Capitalbok
  77 1824 Avräkningsbok
  78 1825 Avräkningsbok
  79 1825 Capitalbok
  80 1826 Avräkningsbok
  81 1828 Avräkningsbok
  82 1828 Capitalbok
  83 1829 Capitalbok
  84 1829 Avräkningsbok
  85 1833 Avräkningsbok
  86 1833 Capitalbok
  87 1834 Capitalbok
  88 1834 Avräkningsbok
  89 1835 Avräkningsbok
  90 1835 Capitalbok
  91 1836 Capitalbok
  92 1836 Avräkningsbok
  93 1837 Avräkningsbok
  94 1837 Capitalbok
  95 1838 Capitalbok
  96 1838 Avräkningsbok
  97 1839 Capitalbok
  98 1839 Avräkningsbok
  99 1840 Avräkningsbok
  100 1840 Capitalbok
  101 1841 Capitalbok
  102 1841 Avräkningsbok
  103 1842 Avräkningsbok
  104 1842 Capitalbok
  105 1843 Capitalbok
  106 1843 Avräkningsbok
  107 1844 Avräkningsbok
  108 1844 Capitalbok
  109 1845 Capitalbok
  110 1845 Avräkningsbok
  111 1846 Avräkningsbok
  112 1846 Capitalbok
  113 1847 Capitalbok
  114 1847 Avräkningsbok
  115 1848 Avräkningsbok
  116 1848 Capitalbok
  117 1849 Capitalbok
  118 1849 Avräkningsbok
  119 1850 Avräkningsbok
  120 1850 Capitalbok
  121 1851 Avräkningsbok
  122 1851 Capitalbok
  123 1852 Capitalbok
  124 1852 Avräkningsbok
  125 1853 Capitalbok
  126 1853 Avräkningsbok
  127 1854 Capitalbok
  128 1854 Avräkningsbok
  129 1855 Capitalbok
  130 1855 Avräkningsbok
  131 1856 Capitalbok
  132 1856 Avräkningsbok
  133 1857 Avräkningsbok
  134 1857 Capitalbok
  135 1858 Capitalbok
  136 1858 Avräkningsbok
  137 1859 Capitalbok
  138 1859 Avräkningsbok
  139 1860 Capitalbok
  140 1860 Avräkningsbok
  141 1861 Capitalbok
  142 1861 Avräkningsbok
  143 1862 Capitalbok
  144 1862 Avräkningsbok
  145 1863 Capitalbok
  146 1863 Avräkningsbok
  147 1864 Capitalbok
  148 1864 Avräkningsbok
  149 1865 Avräkningsbok
  150 1865 Capitalbok
  151 1866 Capitalbok
  152 1866 Avräkningsbok
  153 1867 Capitalbok
  154 1867 Avräkningsbok
  155 1868 Capitalbok
  156 1868 Avräkningsbok
  157 1869 Capitalbok
  158 1869 Avräkningsbok
  159 1870 Capitalbok
  160 1870 Avräkningsbok
  161 1871 Capitalbok
  162 1871 Avräkningsbok
  163 1872 Capitalbok
  164 1872 Avräkningsbok
  165 1873 Capitalbok
  166 1873 Avräkningsbok
  167 1874 Capitalbok
  168 1874 Avräkningsbok
  169 1875 Capitalbok
  170 1875 Avräkningsbok
  171 1876 Kapitalbok
  172 1876 Avräkningsbok
  173 1877 Kapitalbok
  174 1877 Avräkningsbok
  175 1878 Avräkningsbok
  176 1878 Kapitalbok
  177 1879 Kapitalbok
  178 1879 Avräkningsbok
  179 1880 Kapitalbok
  180 1881 Avräkningsbok
  181 1881 Kapitalbok