Dagligt Allehanda 13 juni 1789

Det är inte utan entusiasm som vår arkivpedagog Per Gybo avkodar denna fantastiska tidnings framtsida skriven i frakturskrift. Särskilt fint var det att läsa dödsannonsen från Jungru Regina Hackero som anses ha ”Manligt vett” och ett ”högt och ädelt sinne”. I dagens språk kan det kanske verka märkligt men på 1700talet så var det nog ansett som en fin komplimang.
Kanske kan även vädret från Stockholm för lite drygt 226 år sedan vara intressant? Här har ni hela texen i sin helhet, översatt till läslig 1700talssvenska! Undrar ni något om texten, lämna en kommentar så hjälps vi åt att svara på din fråga. Nedan ser ni  två versioner av den kompletta texten konverterad till moderna bokstäver, den ena med orginalspråket från 1700 talet intakt och den andra versionen översatt till modernt språk med förklaringar.

Originaltexten

Stockholm N:o 158. 
Den 13 Julii 1798. Fredag. 
Dageliga Tidningar, eller

Dagligt Allehanda.

Wäderleken.

Vädertabell 1798 2-8 Juli
JuliiKl. 6 f. m.Kl. 2 e. m.
Dag Barom.Therm.Winden.Wäderl.Barom.Therm.Winden.Wäderl.
225,4316 gr W:mtWStröm25,4025 gr W:mtSSOStröm
3 – ,2514 – –SOMulet– ,2414 – –SORegn
4– ,2715 – –NWRegn– ,2414 – –SWMulet
5– ,4614 – –SOKlart– ,5114 – –SOKlart
6– ,59 15 – –SOKlart– ,5914 – –SOKlart
7– ,58 15 – –SOKlart– ,5814 – –SOKlart
8– ,5714 – –SOStröm– ,5514 – –SWStröm

Åska och Rägn den 8. Nederbörden tilsammans 396:1000:dels Dec. Tum.

Wid Wälborna Jungfru Anna Regina Hackero *) Döds-säng den 8 Julii 1798.
Du går nu sälla Själ! ur Dina plägors bo,
Mot dem man undransvärdt Dig Tjugu år såg strida,
Tyst — tålig — stilla — nöjd hwad Gud dig ålagt lida:
Tag nu Din seger-lön — njut de förlöstas ro.
Du ägde manligt wett, et högt och ädelt sinne;
Fäfängan — tidens pest — från Dig helt fjerran war;
Som Christen Du Ditt korsz på stadig skuldra bar;
Ditt hjerta — den det kändt, han vördar ock Ditt minne.
*) Hon war Dotter af Directeuren Olivier Zacker, som ägde Åkers Krut-Bruk, aßen gammal.
Engelsk Adelig slägt, och hans Fru Ulrica Al. Stiärneros.

1798 den 27 och 29 Juni, äro hos Kongl. Maj:s, genom Desz Högsta Domstol och Justitä-
Revisions Expedition, fölgende Nådiga Domar och Utslag gifne:
Emellan Bruks-Patron Elias Pasch m.fl å ena, samt Bretimanska Handels-Huset m.fl å andra Sidan – Emellan Lars Olson i Lermarken å ena samt Capitainen Greswe Löjwenhejelm å andra sidan. Emellan Advocat-Fiscalerne Humble och Petterston å ena, samt afteine Atzetzoren Doctor Fares Sterbhus-Delägare m. fl. å andra sidan, uteblefne. — Fändrick Leisténs underdäniga ansökning. — E. A. Weswerstedts dito. — Fredric Michelson Simola m. fl. dito, — Öfwerste – Lieutenant Sandels dito beswär. Förre Krono=Länsman Finanders dito. — Bonde=Sonen Erde Johantzon Aialas dito, — Besökaren Matts Lartzon Tunheims dito. — Cymmerce=Rådet Görges och Kammerer Hedendahls m. fl. diw. — Expeditions= Fogden Gabriel Bromans dito. — Landtmätaren Grönlunds m. fl. ditto. — Erie Jöranßon Lemos dito. — Kyrkoherden Johan Eseliis dito. — Magister Didrie Lohmans diko. — Ingeltorps och Wallberga Sockneboers dito. — Catharina Louisa Brands dito anfökning. — Norra Wi och Tirsrums Församlingers dito. Adjuncten Anders G. Florins m. fl. dito. — Jan Erzons frän Wüddön underdåniga beswär. — Melin och Sandbergs dito. — Besökaren D. Söderbergs Dito. General-Majoren m. m. Samuel H. Horns dito.

Översatt till modern svenska

Stockholm N:o 158. 
Den 13 Juli 1798. Fredag. 
Dagliga Tidningar, eller

Dagligt Allehanda

Väderleken.

Vädertabell 1798 2-8 Juli
JuliKl. 6 f. m.Kl. 2 e. m.
Dag Barom.Temp.
Vindriktning..Väder.Barom.Temp.
Vindriktning.Väder.
225,4316 gr V:mtWStorm
25,4025 gr V:mtSSOStorm
3 – ,2514 – –SOMulet– ,2414 – –SORegn
4– ,2715 – –NWRegn– ,2414 – –SWMulet
5– ,4614 – –SOKlart– ,5114 – –SOKlart
6– ,59 15 – –SOKlart– ,5914 – –SOKlart
7– ,58 15 – –SOKlart– ,5814 – –SOKlart
8– ,5714 – –SOStorm
– ,5514 – –SWStorm

Åska och Regn den 8. Nederbörden tillsammans 396:1000:dels Dec. Tum.

[En decimaltum är 29,69mm varpå 396 tusendel är 11,74 mm regn]

Vid den Vördade Jungfrun Anna Regina Hackeros döds-säng*, den 8 juli 1798.
Du lämnar nu fridfullt Ditt lidandes hem,
Till dem som under 20 år såg dig strida,
Tyst — tålig — stilla — nöjd med det Gud lagt på dig att genomlida:
Ta nu Din segerlön — njut de befriades ro.
Du besatt manligt vett och ett högt och ädelt sinne
Fåfängan — tidens pest — var helt fjärran från dig;
Som en kristen bar du ditt kors på stadiga skuldra;
Ditt hjärta — det som känt, hedras också ditt minne.

*) Hon var dotter till Direktören Olivier Zacker, ägare till Åkers Krut-Bruk,
även han gammal,  engelsk adlig släkt, och hans fru Ulrica Al. Stiärneros.

År 1798, den 27 och 29 juni, har följande nådiga domar och utslag utfärdats av Hans Majestäts Kongliga Högsta Domstol och Justitierevisions-Expedition:

Mellan Brukspatron Elias Pasch med flera å ena sidan och Bretimanska Handelshuset med flera å andra sidan. Mellan Lars Olson i Lermarken å ena sidan och Kapten Greswe Löjwenhejelm å andra sidan. Mellan Advocat-Fiscalerne Humble och Petterston å ena sidan och arvingarna till Doktor Fares Sterbhus med flera å andra sidan, frånvarande. – Fänriken Leisténs ödmjuka ansökan. – E. A. Weswerstedts dito. – Fredric Michelson Simolas med flera dito. – Överstelöjtnant Sandels klagomål. Före detta Kronolänsman Finanders dito. – Bondesonen Erde Johantzon Aialas dito. – Besökaren Matts Lartzon Tunheims dito. – Kommersrådet Görges och Kamrer Hedendahls med flera skilda domar. – Expeditionsfogden Gabriel Bromans dito. – Landmätaren Grönlunds med flera dito. – Erie Jöranßon Lemos dito. – Kyrkoherden Johan Eseliis dito. – Magistern Didrie Lohmans dito. – Ingeltorps och Wallberga Sockneboers dito. – Catharina Louisa Brands anhållan. – Norra Wi och Tirsrums Församlingars dito. Adjunkten Anders G. Florins med flera dito. – Jan Erzons ödmjuka klagan från Wüddön. – Melin och Sandbergs dito. – Besökaren D. Söderbergs dito. Generalmajoren med flera Samuel H. Horns dito.

Detta är alltså en kungörelse om att de uppräknade har fått sin dom utfärdad av högsta domstolen, inte vad som domen utdömde.

Click here to add your own text