Tal till sågverksarbetare Sandvikens Sågverk år 1891

De tre bilderna är ett handskrivet tal från Sandvikens sågverk där personen som skriver berättar om att sågverket avser att skapa en fond för att kompensera personer som jobbat länge i företaget och som skadar sig på arbetet. För att få en mer lättläst version av texten så finns detta under varje bild. Dokumenten kommer ur Sandvikens sågverk AB:s arkiv som är en del av Graningeverkens arkiv.

Har ni texter som är lika eller svårare att läsa då tycker vi ni ska prova Transkribus som är en tjänst som från början utvecklats tillsammans med Riksarkivet. De tillåter ett antal sidor gratis varje månad och vill man ha fler så går de att skaffa abonnemang. Äger ni ett företagsarkiv själv? Antingen från ett gammalt företag eller ett nuvarande aktivt sådant. Hör av er till oss så kan vi diskutera hur detta bäst bevaras.

Ibland är arkivets text svår att förstå, dels på grund av handskriven skrivstil men även på grund av att det svenska språket var annolunda förut. Ovan exempel är ett ”Tal till arbetarna på Sandvikens sågverk” daterat 1891. Med hjälp av en onlinetjänst som heter Transkibus så har följande text översatts från handskrift till maskinell skrift och sedan har denna text -som innehöll en hel del felaktigheter- matats in i AI-tjänsten Chat GTP för att rätta och omvandla till förståbara meningar. Vissa ord går förlorade i denna process men vad som står, vad som texten vill förmedla blir på detta vis läsbar för kanske första gången på väldigt länge. Eventuella felaktigheter i texten beror på att texten endast bearbetats automatiskt.

Texten i sin helhet sida ett:
”Till Arbetarna vid Sandvikens Sågverk!
Tjugofem år hava idag förflutit sedan grundläggningen för den industriella verksamheten, som på denna plats har utvecklats till en omfattande näringsverksamhet. Med innerlig tacksamhet mot Herren för den välsignelse Han låtit oss erfara under denna tid, underlåter jag icke att med uppriktig tacksamhet vända mig till det lyckliga förhållandet att bolaget har omkring sig en trofast och duglig personal. Med erkännandet därav, som utgör ett av mina innersta glädjeämnen, har man funnit lämpligt att från bolagsintressen avsätta en summa av tio tusen kronor för bildandet av en fond till arbeterskornas belöning.

Sandvikens Sågverksarbetarespensionsfond på följande villkor:
Att tillgodoräknas förmånstagare som fyllt 50 års ålder och arbetat minst 25 år i oavbruten trogen tjänstgöring i sågverksbolagets tjänst och av olika skäl, såsom sjukdom eller olyckshändelse, kommit i behov av understöd. Sågverksbolaget förbinder sig att vid högre grad av oförmåga till arbete, utsätta en summa av tio tusen kronor till fondens bildande och belöning.”

Sida två ovan:

”Om någon genom olycksfall i bolagets tjänst, enligt bestämmelserna, blir berättigad till understöd, ska fonden användas för detta ändamål. Fördelningen av understödet ska beslutas vid varje bolags årliga sammanträde med Sandvikens Sågverks Intressenter.

För händelser då anledning ges till utbetalning av understödsbelopp, ska fonden överskattas och medlen tas från sågverksbolagets verkställande direktör i samråd.

Gudmund, kommunalnämndens ordförande, ska vara en av arbetarpersonalens valda ombud och ansvarig för att säkerställa att medlen placeras på ett tryggt sätt. Förvaltningen av fonden ska rapporteras till Sandvikens sågverks arbetarpersonal.

Rapporten om fondens förvaltning ska delges både Sandvikens och arbetspersonalen.

Handlingar som rör donationen ska förvaras separat och tillhandahållas för förvaltaren vid behov.

Om Sandvikens sågverks verksamhet avslutas eller av andra skäl upphör, ska fonden överlämnas till Gudmunds kommun för förvaltning, med skyldighet att fördela årliga understöd som enligt befintliga belopp till förmånstagare och medlemmar i enlighet med deras behov, under förutsättning att de har varit trogna i sin tjänst för bolaget.”

Sida tre ofullständig, oläslig signatur

”Lösning hade 20 års fortsatt, oavbruten tjänstgöringstid vid minst 40 års ålder. Skulle så inträffa att enligt förestående bestämmelser berättigade understödstagare finnas, användes fonden för ändamål som Guldenendra kommunalstämma kan besluta om.

Sandviken den 1 maj 1891″