Forsse Bruk -1847 | Årtal: 1837 — 1847

Arkivbildare: Forsse Bruk -1847

Verksamhetsperiod: 1837 — 1847

Historik arkivbildare:

Forsse Bruk Jacob Efraim Clason (1743-1809), sonson till Johan Clason ansökte 1804 om privilegier för ett nytt järnverk vid Forsse (Faxälvens numera torrlagda fåra). Kungl. Maj:ts privilegium för Forsse bruk utfärdades den 4 november 1805. Tackjärn skulle hämtas från Nya Kopparbergs och Grythytte bergslager. Som villkor sattes dessutom att anläggningen skulle vara färdig inom två år från privilegiets datum, vilket emellertid visade sig vara en omöjlighet på grund av stora vattenflöden. Den 15 juni 1808 medgav Kungl. Maj:t att tidsfristen utsträcktes med ytterligare två år. Under tiden hade marknadsläget förrändrats och gjorde det nödvändigt att göra ansökan om manufaktursmidets utbyte mot stångjärnstillverkning. 1807 stod förvaltarebostaden klar och två vattensågar var redan i drift när så stångjärnsbruket uppfördes. År 1839 såldes bruket till Walfrid Enblom och Bergskollegium beviljade utökade smidesrättigheter och nya verkstäder. I vilken utsträckning denna utvidgning verkligen kom till stånd är oklart. Enblom gjorde konkurs 1846. Tack vare trävaruindustrins snabba expansion fick bruket ett uppsving på 1870-talet. Smide behövdes både inom flottningen och skogsindustrin. År 1900 lades järnbruket ner och samtidigt byggdes den första kraftstationen. När järnbruket lades ner blev Forsse bruk istället Forsse Gård. På Forsse gård fanns både hästar och kor och driften var igång till 1958 Arkivet efter Forsse bruk och Forsse Gård, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sträcker sig mellan åren 1747 och 1969 (de tidiga handlingarna rör Ledinge finbladiga såg, som 1813 flyttades till Forsse och blev Forsse sågverk) Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1747 — 1810 Handlingar angående Ledinge finbladiga sågverk
  Sågverket flyttades 1813 till Forsse sågverk
  Nr 37
  2 1700 — 1800 tal Handlingar angående anläggandet av Forsse Bruk och Ledinge finbladiga såg
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1837 Kassabok, se volym G1:18
  1 1837 Avräkningsbok 1
  2 1838 Avräkningsbok 2
  3 1839 Avräkningsbok 3
  4 1839 Kassabok
  5 1840 Avräkningsbok 1
  6 1841 Avräkningsbok 2
  7 1841 Kapitalbok
  8 1842 Kassabok
  9 1842 Memorial
  10 1842 Journal
  11 1842 Avräkningsbok
  12 1842 Kapitalbok
  13 1843 Memorial
  14 1843 Journal
  15 1843 Avräkningsbok 1
  16 1843 Avräkningsbok 2
  17 1843 Kapitalbok
  18 1844 Memorial
  Häri även Kassabok 1837
  19 1844 Journal
  20 1844 Avräkningsbok
  21 1844 Kapitalbok
  22 1845 Kassabok
  23 1845 Avräkningsbok 1
  24 1845 Avräkningsbok 2
  25 1845 Kapitalbok
  26 1846 Kassabok
  27 1846 Journal
  28 1846 Memorial
  29 1846 Kapitalbok
  30 1846 Avräkningsbok 1
  31 1846 Avräkningsbok 2
  32 1847 Journal
  33 1847 Memorial
  34 1847 Avräkningsbok 1
  35 1847 Avräkningsbok 2
  36 1846 — 1847 Räkenskapsbok
  Innehåller relativt få noteringar, möjligen tillhörig en mindre avdelning av bruket.