Gideå och Husums Aktiebolag | Årtal: 1836 — 1925

Arkivbildare: Gideå och Husums Aktiebolag

Verksamhetsperiod: 1836 — 1925

Historik arkivbildare:

Bolaget grundades 1874. 1904 var Seth Kempe disponent, August Olsson förvaltare och Mårten Edström flottningschef. Bolaget ägde även Husums Ångsåg med 6 ramar samt kvarn. 1913 var Frans Kempe disponent. 1930 ägdes bolaget av Mo och Domsjö AB. Styrelseordförande var S.M. Kempe och VD var J.C. Kempe. ”Bolagets ändamål är att driva träförädlingskvarn och jordbruksrörelse, samt den industriella rörelse i övrigt, vartill fastigheternas naturliga tillgångar föranleda”. 1944 var bolaget anslutet till Mo och Domsjö AB med postadress Stockholm och Härnösand. ”Bolaget driver, förutom skogsrörelse, endast kraftstationerna vid Gideåbruk och Gideåbacka”. Ordförande var E.C. Treffenberg och VD var fortfarande J.C. Kempe. 1955 var bolaget ett dotterbolag till Mo och Domsjö AB, med postadress Örnsköldsvik. ”Bolagets anläggningstillgångar arrenderas av moderbolaget”. Ordförande var C. Kempe och VD var E. Kempe. Källa: Handelskalendern 1904-1913och Aktieägarens uppslagsbok 1929-1955. HISTORIK HÄMTAD FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS HEMSIDA År 1805 fick två bröder Classon tillstånd att anlägga ett järnbruk vid Hålforsen i Gide älv. Först byggdes bruksbyggnader som hammarhus, kolmagasin och bostäder åt arbetarna. Först på 1820-talet blev de tal om att bygga en herrgård. När de kom en ny ägare från Gävle vid namn Eckhoff började herrgårdsbyggandet på allvar och 1830 stod huvudbyggnaden färdig. Det byggdes också två paviljonger och ett lusthus som kallades Carl XV:s paviljong efter att kungen gästat Gideåbruk 1858, vid den berömda björnjakten. När James Dickson köpte bruket 1846 gick de mot en ny glanstid. Som mest var ca 250 personer anställda vid bruket. Längre fram kom en nedgång till följd av ökande transportkostnader för malmen och ökande kostnader för skogsråvaran. 1873 upphörde verksamheten helt och de blev tyst vid de gamla bruket. Gideå Husum AB övertog äganderätten 1874 och så småningom blev de Mo och Domsjö AB:s egendom. Jordbruket drevs vidare med en rättare, en kraftstation anlades och även en fiskodling. I nutid lever bruket vidare som kursgård för utbildning av anställda vid Mo och Domsjö. Familjen Kempe använde herrgården som sommarvistelse och särskilt Carl Kempe nyttjade den till sin död 1967. Nu är herrgården representationsanläggning för Holmen AB.

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1903 — 1905 Brev från SM Kempe till JWR Lilliestråle 1903-1904, brev till JWR Lilliestråle 1903-1905
  2 1906 — 1909 Brev från SM Kempe till JWR Lilliestråle 1906-1907, brev till JWR Lilliestråle1906-1909
  3 1903 — 1920 Brev till JWR Lilliestråle och A Löfstrand 1903-1919, brev till JWR Lilliestråle, A Löfstrand och GA Norman 1909-1920
  4 1908 — 1924 Brev till GA Norman 1917-1920, brev till A Löfstrand 1920-1923
  Meddelande till skogsvaktare (brevkopieböcker) 1908-1910
  Korrespondens rörande vattenfallsrätt 1924
 • Serie E 2: Rekvisitioner
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1903 — 1925 Ett fåtal handlingar rör annat än rekvisioner, men för att inte rubba ursprungsordningen ligger dessa kvar.
 • Serie F 1: Kontrakt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1903 — 1917 Sammandrag av stämplingslängder och avverkningskontrakt 1903-1912, dikeskontrakt 1915-1917
  2 1836 — 1921 Avverknings- och dikeskontrakt (pm, handlingar rörande skogsindelning, markberedning, dikning, hyggesbeskrivning, torrläggningsarbeten mm) 1903-1921
  Hyggesbevis, torrläggningsarbeten, dagsverkslistor, räkenskapshandlingar spridda år kring 1910, utdrag ur protokoll hållet i kommunalstämma i Gideå 31 mars 1876, utdrag ur protokoll 1836
 • Serie F 2: Tumböcker och virkesliggare
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1903 — 1904
  2 1904 — 1905
  3 1905-uå
  4 1905 — 1906
  5 1908
  6 1909
  7 1914
  8 1916 — 1917
  9 1918
  10 1919
  11 1920
  12 1921
  13 1922
  14 1923
 • Serie F 3: Övriga ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 (1843) 1892 — 1924 ”Kulturarbeten” (handlingar rörande sådd, torrläggning av myrmark, plantering, gallring, dikning mm) 1909-1920
  Handlingar rörande reklamationer 1916-1917.
  Handlingar rörande uppgifter å inkvarteringsutrymme och förnödenheter uå.
  ”Delgivningsinstrument öfver handtlangningskosnader” (innehåller karta över Gideåbacka och Kasa byar från 1843) 1909.
  Plankarta över byggnaderna vid Gideå Bruk med tillhörande beskrivning 1892.
  Instruktion för inkvarterings- och undanföringsnämnd mm (hemligstämplad) 1916-1917.
  Verifikationer 1922-1924.
  Övriga handlingar 1903-1923.