Graninge Bruk -1847 | Årtal: 1743 — 1847

Arkivbildare: Graninge Bruk -1847

Verksamhetsperiod: 1743 — 1847

Historik arkivbildare:

Graninge Bruk Guvernören i Västernorrland, lagmannen, generalmajoren (utnämndes till general år 1675 av Carl XI), ägaren till Holms Gård vid Ångermanälven och friherren Carl Larsson Sparre (1627-1702), besökte Graningeområdet 1669 för att lösa en marktvist mellan två svedjefinnar i Östergraninge och Sörgraninge. Han fann att trakten hade de stora råvarutillgångar som behövdes för att starta ett järnbruk. Efter ansökan till Bergskollegium, erhöll han sina järnbruksprivilegier den 19 november 1673. Bruket med masugnar och hammarsmedja stod färdigt år 1677 och var det första i Ångermanland, men det brändes ner samma år, den 19 september, av norrmän som härjade i området. — Här finns det flera versioner av vad som hände och i vilken ordning, men detta verkar vara vad som är närmast sanningen: — Den 7 september 1675 utnämndes Sparre till general med chefskap över den norrländska milisen med uppgift att sköta försvaret av Västernorrland. Han förfogade 1677 över en styrka på ca 1700 man, däribland 3 kompanier (250-600 man) jämtlänningar som räknades som mindre pålitliga. Den 19 september 1677 brändes Graninge bruk ner av ett Romsdalskt kompani (20-30 Dragooner enligt nedskriven berättelse), vars mål var att återerövra Jämtland till Danmark (danskarna ville ta tillbaka vad de förlorat i freden vid Brömsebro 1645 i den s.k. Gyldenløverfejden 1675-1679). Danskarna hade också, enligt uppgift, satt ett pris på chefen för de svenska styrkornas huvud, Carl Larsson Sparre. För att fiendestyrkan skulle hitta till bruket i Graninge krävdes vägvisning, och en version säger att den jämtländska allmogen tvingades att visa vägen. En annan säger att de villigt ställde upp. Det är inte helt osannolikt att jämtlänningarna var välvilliga, eftersom de redan hade tagit ställning och valt Danmark-Norge (misstron mot det svenska styret var utbrett i provinsen). Vid tillfället hade Sparre samlat sina styrkor i trakten av Borgsjö i Medelpad, vilket gjorde att både bruket och gränsen mellan Ångermanland och Jämtland var oskyddade. Bruksfolket kunde ju inte gärna göra motstånd på egen hand mot tränade soldater. När man fick vetskap om inkräktarna gick allmogen i Sollefteå, Långsele och Helgum ”man ur huse” för att angripa dem, men då hade redan de dansk-norska dragoonerna dragit sig tillbaka till Jämtland. Året efter gav sig Sparre med sin norrländska milis in i Norge och lät bränna ner Röros kopparverk, i vad som ser ut som en ren hämndaktion för vad som hänt vid Graninge bruk. Senare under året 1678 avskedades Sparre från armén då kungen inte var nöjd med det sätt han ledde den nordsvenska armén. Det finns också en annan förhistoria bakom varför danskarna brände Graninge bruk. En finsk kapten, Lars Gercke, som skickats från Skeppsholmen till Norrland, företog sig på eget bevåg en räd från Medelpad in i Fors socken i östra Jämtland, där hans manskap brände ner elva gårdar den 7 september 1677. Kaptenen sändes tillbaka till Stockholm för räfst (räfst=grundlig undersökning av brott) men skadan var redan skedd och kanske var Lars Gerckes tilltag anledningen till att Sparre fick ”ett pris på sitt huvud” och till att Graninge bruk brändes. — Elva år senare, år 1682, var bruket återuppbyggt och verksamheten kunde åter starta, men sjömalmen från Graningesjön visade sig vara oduglig för järnframställning. Malmen som användes fraktades istället från Utö gruva i Stockholms skärgård med segelbåt till Hammar (utanför Kramfors) vidare till Sollefteå med s.k. flodhaxe, och därifrån vidare till bruket i Graninge med häst. Eftersom det inte fanns vägar skedde transporten från Sollefteå till Graninge vintertid. Vägen genom skogen till Graninge kom att kallas ”Järnvägen” och användes i 200 år. Karl XI:s reduktion innebar att adeln fick lämna ifrån sig förläningar som de tidigare fått sig tilldelat av Kronan. Sterbhuset efter Lars Sparre (Far till Carl Larsson Sparre) hade tidigare sålt en förläning till Lars Fleming, och i kontraktet fanns en skrivning som gjorde att när Kronan återtog förläningen stämde Fleming sterbhuset. Rättsprocessen avgjordes till Flemings förmån och Graninge bruk med tillhörande hemman överfördes till honom (mer om detta finns att läsa i ”Graningeverken historisk skildring” och ”Historisk Skildring av Graningeverken och dess ledare under 320 år”). År 1691 tvingades Sparre lämna bruket och dess hemman till friherre Lars Fleming (1621-1699). Sonen Magnus Fleming (1655-1718) fullföljde sin fars planer på upprustning av Graninge bruk och uppbyggnad av Sollefteå masugn. År 1719 såldes Graninge och Sollefteå bruk till stockholms-köpmannen Johan Clason (1667-1747). Chefskapet stannar inom familjen Clason i över 100 år, ända till 1820-talet, när Jacob Kristian Clason (1769-1848) tvingas i konkurs. En av de nya ägarna, Per Wilhelm Gavelius (1773-1840), är dock gift med Clasons syster, Katarina Helena. Denna Katarina Helena leder bolaget mellan 1840-1843, åren närmast efter makens död. ”Hon var en kraftfull, praktiskt duglig kvinna med starkt ordningssinne, sträng och ibland något het” (citat från ”Graningeverken och dess ledare under 320 år”). Åren 1808 och 1809 byggdes bruket ut med spik- råståls- och plåthammare. En konkurs satte tillfälligt stopp på verksamheten år 1821-1824, men bruket inköptes av friherre Nordenfalk på Holm, lagman Per Wilhelm Gavelius och landshövdingen Nieroth (en tredjedel var) och drevs vidare. Den 1 november 1847 bildades Holms och Graninge Bruks bolag efter en sammanslagning av Graninge, Bollsta, Forsse, Sollefteå, och Gålsjö bruk. År 1873 upplöstes Holms och Graninge Bruks bolag och i dess ställe bildades Graningeverkens AB med Gavelius som chef. Sågverksrörelsen utvecklades till den helt dominerande och mest framgångsrika grenen av bolaget. Omkring år 1930 ägde bolaget 110 000 hektar skog och sysselsatte kring 430 arbetare, men då var sågverksrörelsen inte längre framtiden, vilket man kan se i mellankrigstidens vikande konjunkturer. Från 1930-talet och framåt var det cellulosafabriken (sågverket i Sandviken byttes ut mot en cellulosafabrik) och framför allt vattenkraften som var bolagets framtid. Man köpte upp elföreningar och elbolag och införlivade i Graningekoncernen och under 1950- och 1960-talen satsade man stort på egna kraftverksbyggen, och bolaget höll på att omvandlas igen- denna gång till en storskalig elproducent. Sågverksindustrin var under denna period dock på intet sätt avslutad, utan fortsatte att utvecklas ända in på 1990-talet. Bl.a. investerade man i och uppförde den nya Bollstasågen. Utvecklingen mot vattenkraften fick följden att bolaget åter började splittras upp. Redan 1961 avyttrades Sandvikens Cellulosa och Utansjö Cellulosa och Bollsta sågverk såldes till Rottneros respektive SCA i början av 1990-talet. Bolaget köptes upp av Graninge AB år 2000 och Graninge AB köptes i sin tur upp av Sydkraft, där E.ON hade aktiemajoriteten, år 2004. Båda företagen bytte namn till E.ON år 2005. Arkiven efter Graningeverken, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN med föregångare sträcker sig från slutet av 1500-talet och fram till år 2004. Den större delen av arkivet levererades till NIN under våren år 2000 från bolagets centralarkiv i Bollstabruk. Arkiven ägs idag av Statkraft Sverige AB. I Graninge finns idag kvar bl.a. vattenhjul, smedjor, arbetarlängor och flygelbyggnaderna till herrgården. Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1836 — 1845 Kopiebok från Brukspatronerna Gavelius korrespondens
  2 1820 — 1840 Diverse brev och handlingar (skrynkliga och osorterade)
  3 1820 — 1840 Diverse brev och handlingar (skrynkliga och osorterade)
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1743 — 1881 Av- och tillträdessyner i Norr- och Sörledinge och Västertorp
  Nr 24
  2 1763 — 1875 Av- och tillträdessyner i Böhle, Gammelgård, Rabbnäset, Vik och Voijen
  Nr 26
  3 1758 — 1883 Av- och tillträdessyner för diverse torp och hemman
  Nr 27
  4 1744 — 1868 Boupptäckningar och auktionsprotokoll efter anställda med flera som häftat i skuld till Graninge Bruk
  Nr 35
  5 1821 — 1822 Handlingar angående Jacob Clasons konkurs
  Nr 39
  6 1822 — 1835 Handlingar angående Jacob Clasons konkurs
  Innehåller bland annat ett auktionsprotokoll angående Clasons tillgångar, sålda på auktion i Graninge Bruk 1826
  Nr 40
  7 1821-182 Handlingar angående Jacob Clasons konkurs
  Bilagor 1-1137 i numrerad ordningsföljd
  Nr 41
  8 1821 — 1824 Handlingar angående Jacob Clasons konkurs
  Bilagor 1-1137 i numrerad ordningsföljd
  Nr 42
  9 1821 — 1824 Handlingar angående Jacob Clasons konkurs
  Bilagor 1-1137 i numrerad ordningsföljd
  Nr 43
  10 1747 — 1883 Handlingar angående ägarförhållanden mellan familjerna Clason och Gavelius, brev från Clason till Carl Bunge med flera (1700-talet), samt handlingar i diverse konkursärenden
  Nr 44
  11 1797 — 1838 Handlingar angående Torpshammars Bruk 1812-1838
  Gideå Bruk och sågverk, Husums sågverk 1797, 1821-1832
  Clasons inköp för anläggande av Gideå Bruk
  Nr 45
  12 1763 — 1857 Diverse inkomna handlingar angående Graninge Bruk
  Nr 46
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1807 Capitalbok
  2 1811 Capitalbok
  3 1813 Capitalbok
  4 1814 Capitalbok
  5 1814 Journal
  6 1814 Afräkningsbok
  7 1815 Capitalbok
  8 1816 Journal
  9 1816 Afräkningsbok
  10 1817 Capitalbok
  11 1817 Journal
  12 1817 Afräkningsbok
  13 1818 Capitalbok
  14 1818 — 1819 Capitalbok
  15 1822 Capitalbok
  16 1823 Journal
  17 1823 Afräkningsbok
  18 1824 Afräkningsbok
  19 1825 Journal
  20 1825 Afräkningsbok
  21 1826 Journal
  22 1826 Afräkningsbok
  23 1827 Journal
  24 1827 Afräkningsbok
  25 1828 Journal
  26 1829 Capitalbok
  27 1829 Journal
  28 1829 Afräkningsbok
  29 1830 Capitalbok
  30 1830 Journal
  31 1830 Afräkningsbok
  32 1831 Capitalbok
  33 1831 Journal
  34 1831 Afräkningsbok
  35 1832 Capitalbok
  36 1832 Journal
  37 1832 Afräkningsbok
  38 1833 Capitalbok
  39 1833 Journal
  40 1833 Afräkningsbok
  41 1834 Capitalbok
  42 1834 Journal
  43 1834 Afräkningsbok
  44 1835 Capitalbok
  45 1835 Journal
  46 1835 Afräkningsbok
  47 1836 Capitalbok
  48 1836 Journal
  49 1836 Afräkningsbok
  50 1837 Capitalbok
  51 1837 Journal
  52 1837 Afräkningsbok
  53 1838 Capitalbok
  54 1838 Journal
  55 1838 Afräkningsbok
  56 1838 — 1839 Cassabok
  57 1839 Afräkningsbok
  58 1840 Capitalbok
  59 1840 Journal
  60 1840 Afräkningsbok
  61 1840 Cassabok
  62 1840 Memorial
  63 1841 Capitalbok
  64 1841 Journal
  65 1841 Afräkningsbok
  66 1841 Memorial
  67 1842 Capitalbok
  68 1842 Journal
  69 1842 Afräkningsbok
  70 1842 Afräkningsbok
  71 1842 Cassabok
  72 1842 Memorial
  73 1843 Capitalbok
  74 1843 Journal
  75 1843 Afräkningsbok
  76 1843 Cassabok
  77 1844 Capitalbok
  78 1844 Journal
  79 1844 Cassabok
  80 1844 Memorial
  81 1845 Journal
  82 1845 Cassabok
  83 1845 Memorial
  84 1845 Afräkningsbok
  85 1846 Afräkningsbok
  86 1847 Afräkningsbok
 • Serie G 2: Konceptkassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1840 — 1847 1840-1842, 1844, 1845-1847
 • Serie G 3: Diverse räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1789 — 1842 Höberningsjournal
  2 Räkenskapsbok angående brukspatronen Jacob Clasons konkurskassa